ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 32


Prameň > 2005 > Verejná správa región

Verejná správa región
rok 2005

Pomalšie úrady, menej verejných informácií?

15.08.2005 -
Pomalšie úrady, menej verejných informácií?

Podporte pripomienku verejnosti k novele zákona o slobode informácií, ktorá navrhuje zachovať pre úrady krátku lehotu na sprístupnenie informácií a tiež možnosť získavania informácií aj z neukončených správnych konaní pre kohokoľvek, a nielen pre tzv. účastníkov konaní.

Pozor na chystané

11.08.2005 -
Pozor na chystané

Vznik a účinnosť zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám považujem za najhlavnejší prínos demokracie a historický medzník, od pádu totality. Ukázalo sa, že zákon sa veľmi osvedčil a nepriniesol žiadnu "kalamitu", len ak v mysliach nečestných, ktorí sa ho boja ako "čert kríža".

Odvolanie proti rozhodnutiu, sprístupnenie informácií - kauza Brunovce

10.08.2005 -
Odvolanie proti rozhodnutiu, sprístupnenie informácií - kauza Brunovce

Odvolaním sa starostu obce Brunovce proti Rozhodnutiu o priestupku Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom i sprístupnenie informácií J. Kuklovi o pokutách a trovách starostovi Brunoviec Dušanovi Močkovi tým istým úradom pokračujeme v uverejňovaní oficiálnych dokumentov zatiaľ neverending story v tejto obci.

Rozhodnutie o priestupku

27.07.2005 -
Rozhodnutie o priestupku

Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom odbor všeobecnej vnútornej správy rozhodol o priestupku na úseku práva na prístup k informáciám za nesprístupnenie informácií v zákonnej lehote v požadovanom rozsahu starostom obce Brunovce a sankcionoval ho pokutou vo výške 10 000 Sk.

Júlové zasadnutie KOŽP

13.07.2005 -
Júlové zasadnutie KOŽP

Nové Mesto nad Váhom - V utorok 12. júla zasadala Komisia ochrany životného prostredia (KOŽP) v Novom Meste nad Váhom. Po úvodnej kontrole plnenia uznesení odznela informácia o zmene Plánu odpadového hospodárstva schválenej na rokovaní mestského zastupiteľstva. Ide o sumu 12 600 000 Sk, ktoré sa nevynaložili na plánované investície. V tejto hodnote sa mala uskutočniť výstavba zberného dvora, kompostárne a dotrieďovacieho strediska. Výstavbu investičných celkov mesto nezrealizovalo, lebo do dnešného dňa nevybralo miesto na spomínané stavby.

Zo zápisnice mestského zastupiteľstva

06.07.2005 -
Zo zápisnice mestského zastupiteľstva

Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva odznela aj informácia o festivale KoN Open Air II - Kultúra o nás pod holým nebom II. Usporiadateľom a organizátorom festivalu bolo občianske združeníe Genius loci v spolupráci s Novým Mestom nad Váhom.
Zaujímavé je, že najviac kritických výhrad, rovno od stola, mali najmä dvaja poslanci, ktorí na festivale ani neboli. Kvantum práce mladých ľudí úplne zadarmo a pozitívne ohlasy zo strany zúčastnených akosi prehliadli. Prameň prináša časť zápisnice, v ktorej boli slová o festivale zapísané. Celá zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je na oficálnych stránkach mesta Nové Mesto nad Váhom.

Stretnutie občanov s poslancami - MČ Hájovky

01.07.2005 -
Stretnutie občanov s poslancami - MČ Hájovky

V utorok 28. júna 2005 sa v budove ZŠ na Tematínskej ulici uskutočnilo stretnutie občanov s poslancami druhého volebného obvodu – Mestská časť Hájovky. Stretnutia sa zúčastnili všetci štyria poslanci Viera Nemšáková, Phdr. Alexander Koreň, Ing. Ján Čičko (všetci HZDS) a nezávislý poslanec Tomáš Šarman. Takisto na stretnutie prišiel i zástupca z technických služieb mesta (TSM) Ing. Anton Veselka. Občanov tejto početnej mestskej časti však prišlo minimum.

Za prísnejšiu kontrolu samospráv!

28.05.2005 -

Podporte výzvu "Za prísnejšiu kontrolu samospráv", žiadajte posilnenie kompetencií Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Podporte výzvu občianskych aktivistov a mimovládnych organizácií adresovanú predsedom všetkých parlamentných politických strán a poslancom Národnej rady SR.

Nové poplatky za psov

12.04.2005 -
Nové poplatky za psov

Od nového roka sú všetci vlastníci psov povinní platiť za svojich miláčikov viac peňazí, ako to bolo doposiaľ. Poplatok sa vyšplhal do výšky 1500 korún za jedného a za každého ďalšieho až 5000 korún. Táto sadzba dane sa dotýka psov chovaných v bytových domoch. Naopak pri psoch chovaných v rodinných domoch a objektoch, kde sú podmienky pre chovanie psa (v ohradenom priestore pri rodinnom dome, pri samostatnej záhrade, rekreačnom objekte, podnikateľskej prevádzke), je sadzba dane nezmenená. Za prvého psa je ročný poplatok 200 Sk a za každého ďalšieho 300 Sk.

Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2004

07.03.2005 -

V roku 2004 komisie pri MsZ pracovali naďalej v zmysle schváleného štatútu a plánov práce, ktoré si komisie schválili začiatkom roku 2004. Došlo i k niektorým zmenám v zložení komisií, ktoré schválilo MsZ. Tie sa dotkli KOŽP, kde na vlastnú žiadost' ukončila svoje posobenie v komisii p.Slávka Malecová a za člena komisie bol! schválený MsZ p.lng.Brenk. Rovnako došlo k zmene aj v KŠMŠ, kde sa členstva komisie vzdal p.Košt'ál a schválený bol p.Predinský. Uvedený zmeny nemajú iba charakter procedurálny a formálny, ale znamenajú aj posilnenie v činnosti komisií.

Činnosť výborov mestských častí v roku 2004

28.02.2005 -

Na území mesta pracuje sedem výborov mestských častí. V zmysle prijatých metodických pokynov sa mali výbory stretnúť najmenej dvakrát do roka. Tieto stretnutia VMČ boli individuálne.

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa zvyšujú

02.01.2005 -
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa zvyšujú

Na svojom 13. zasadnutí (14. 12. 2005) Mestské zastupiteľstvo Nového Mesta nad Váhom schválilo zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu z 350 Sk / osoba / rok na sumu 450 Sk / osoba / rok.

<<Novšie  

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet