ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 24


Prameň > 2006 > Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj
rok 2006

Životné prostredie - odpady

30.07.2006 -
Životné prostredie - odpady

Pri charakterizovaní problematiky odpadového hospodárstva je nutné vychádzať z nasledovných podkladov:
Program odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom, VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2001 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a VZN Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2004 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Technická infraštruktúra - odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

27.07.2006 -
Technická infraštruktúra - odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

Záverom analytickej časti Technickej infraštruktúry je odkanalizovanie a čističky & odpadové a tepelné hospodárstvo

Životné prostredie - zeleň

26.07.2006 -
Životné prostredie - zeleň

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých funkčných plôch mesta je zeleň. Zeleňou sa rozumejú všetky časti územia vhodne upravené pre rast vegetácie, teda nezastavané nadzemnými objektmi, komunikáciami, parkoviskami, dvormi, manipulačnými a prevádzkovými plochami, atď. Zeleň ako prírodná zložka prostredia tvorí súčasť celého katastrálneho územia a aj jeho zastavanej časti intravilánu.

Demografia a trh práce

24.07.2006 -
Demografia a trh práce

V tejto časi PHSR sú zaujímavé údaje o vývoji počtu obyvateľov Nového Mesta nad Váhom, jeho veková a vzdelanostná úroveň. V závere sa venuje zamestnanosti a nezamestnanosti.

Technická infraštruktúra - plynofikácia a zásobovanie vodou

23.07.2006 -
Technická infraštruktúra - plynofikácia a zásobovanie vodou

Opäť spojenie dvoch kapitol Technickej infraštruktúry. Tentoraz plynofikácia a zásobovanie vodou.

Životné prostredie - biota

22.07.2006 -
Životné prostredie - biota

Biota je fauna a flóra, všetky živé organizmy na stanovišti. V tomto prípade fauna a flóra v Novom Meste nad Váhom a okolí.

Občianska infraštruktúra - zdravotníctvo

22.07.2006 -
Občianska infraštruktúra - zdravotníctvo

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Nové Mesto nad Váhom (cca 65.000 obyvateľov) lôžkovou časťou v počte 73 interných lôžok, 9 lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti a 40 lôžok doliečovacieho oddelenia.

Technická infraštruktúra - telefonizácia, internetizácia a elektrifikácia

21.07.2006 -
Technická infraštruktúra - telefonizácia, internetizácia a elektrifikácia

Tentoraz sme spojili dve podkapitoly technickej infraštruktúry. Ide o telefonizáciu, internetizáciu a elektrifikáciu

Životné prostredie - lesy a pôda

18.07.2006 -
Životné prostredie - lesy a pôda

Predstavujeme vám ďalšu časť z kapitoly Životné prostredie. V tomto článku pôjde o lesy a pôdu.

Cestovný ruch - cykloturistika

18.07.2006 -
Cestovný ruch - cykloturistika

Trenčiansky kraj, v ktorom sa okres Nové Mesto nad Váhom nachádza, má najhustejšiu sieť cyklotrás na Slovensku (750 km). Našim regiónom prechádza Vážska, Malokarpatská, Kopaničiarska a Štiavnická cyklomagistrála. Z hľadiska cykloturistiky má strategický význam obec Brunovce. Je tu vytvorená spojnica oboch brehov Váhu s možnosťou cyklovýletov do Nového Mesta nad Váhom, na Zelenú vodu, ale aj do Piešťan na obe časti Sĺňavy.

Technická infraštruktúra - doprava

17.07.2006 -
Technická infraštruktúra - doprava

Cestná sieť štátnych ciest a miestnych komunikácií na území Nového Mesta nad Váhom pozostáva z nasledovných komunikácií:

Hospodárstvo - potenciál a HDP

16.07.2006 -
Hospodárstvo - potenciál a HDP

Nové Mesto nad Váhom je súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto je centrom regiónu stredného Považia s pomerne vysokou tvorbou hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ako aj región s jednou z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Trenčiansky kraj, v ktorom má mesto pri tvorbe HDP významnú pozíciu, patrí medzi rozvinuté kraje SR so širokou škálou rôznych druhov priemyslu a služieb.

Občianska infraštruktúra - stredné školy

15.07.2006 -
Občianska infraštruktúra - stredné školy

V stredných školách na území mesta boli v uplynulých rokoch vykonané racionalizačné opatrenia (spájanie a združovanie škôl), ktoré reagujú na ekonomické a spoločenské zmeny a na demografický vývoj.

Životné prostredie - voda

14.07.2006 -
Životné prostredie - voda

Časť kapitoly o vode (vodné zdroje) bola spracovaná v časti technická infraštruktúra. V ďalšom sa budeme venovať vodnej ploche, ktorá sú využívané na rekreačné účely – rekreačnej oblasti Zelená voda.

Cestovný ruch - turistika

13.07.2006 -
Cestovný ruch - turistika

Turistika má v tejto oblasti dlhú tradíciu. Sieť turisticky značených chodníkov je verejne prístupná širokej verejnosti a umožňuje plánovanie výletov, podujatí a výstupov. V prípade priaznivého počasia je príjemným výletom návšteva hradných zrúcaním, prípadne prírodných zaujímavostí, ktoré sa nachádzajú v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Životné prostredie - ovzdušie

10.07.2006 -
Životné prostredie - ovzdušie

V posledných desaťročiach došlo globálne k výraznému zhoršeniu kvality ovzdušia najmä v dôsledku rastu výroby a spotreby energie, rastu ťažby surovín, zvýšenou priemyselnou a poľnohospodárskou výrobou, či zvýšenou dopravou.

Občianska infraštruktúra - materské a základné školy

08.07.2006 -
Občianska infraštruktúra - materské a základné školy

Prinášame prvú časť prvotného materiálu o školách z oblasti PHSR s názvom "Občianska infraštruktúra"

Cestovný ruch - architektonické zaujímavosti

07.07.2006 -
Cestovný ruch - architektonické zaujímavosti

Prinášame ďalšiu časť PHSR z oblasti cestovného ruchu. Tentoraz to sú architektonické zaujímavosti nášho regiónu.

Životné prostredie

01.07.2006 -
Životné prostredie

Problematika životného prostrediav niektorých prípadoch presahuje hranice mesta a hodnotí sa z pohľadu okresu Nové Mesto nad Váhom.

Cestovný ruch - prírodné zaujímavosti

30.06.2006 -
Cestovný ruch - prírodné zaujímavosti

Okres Nové Mesto nad Váhom je veľmi bohatý na prírodné zaujímavosti. Nachádzajú sa takmer po celom území regiónu a predurčujú túto oblasť pre rozvoj cestovného ruchu.

Staršie>>

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet