ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch

Info

> Počet článkov v téme 7

Najčítanejšie články

> Čerpanie ŠF [ 1647 ]


Prameň > 2007 > Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj
rok 2007

Grantová výzva - rozvoj občianskej spoločnosti

21.10.2007 -
Grantová výzva - rozvoj občianskej spoločnosti

Trust pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (ďalej „Trust”) vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu pre projekty podporujúce rozvoj občianskej spoločnosti v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku.

Informatizácia spoločnosti

24.09.2007 -
Informatizácia spoločnosti

Európska komisia minulý týždeň definitívne odsúhlasila otvorenie štrukturálnych fondov pre informatizáciu spoločnosti na Slovensku. Podľa rozhodnutia komisie zo 17. septembra tohto roku, ktorým schválila Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) na programové obdobie 2007 až 2013, budú môcť slovenské regióny okrem Bratislavy z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vyčerpať na informatizáciu 993,1 mil. eur.

Čerpanie ŠF

28.08.2007 -
Čerpanie ŠF

Zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu sa samosprávnym krajom podarilo v období rokov 2004 až 2006 vyčerpať celkovo 18,497 mld. Sk. Predstavovalo to 48,5 % z nakontrahovaných žiadostí. K 31. 7. 2007 sa zrealizovalo 3 888 zo 4 071 schválených projektov. Nie sú v tom zahrnuté zdroje na technickú asistenciu, národné a nadregionálne projekty. Prostriedky zo skráteného programového obdobia možno dočerpať do konca roku 2008.

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

16.08.2007 -
Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“. Ide o:
Prioritu č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Príspevok na prípravu individuálneho projektu

13.08.2007 -
Príspevok na prípravu individuálneho projektu

Fond počiatočného kapitálu poskytne menšie granty konečným prijímateľom na prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu s veľkým významom pre prioritné oblasti Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Grantová pomoc je určená pre urýchlenie rozpracovania sľubných projektových zámerov s veľkým významom pre prioritné oblasti finančných mechanizmov a následné vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Národný strategický referenčný rámec SR

08.08.2007 -
Národný strategický referenčný rámec SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja konečne zverejnilo Národný strategický referenčný rámec. Základný dokument by mal byť oficiálne prijatý a parafovaný najneskôr do 17. 8. 2007 a od septembra do konca roku majú byť postupne schválené aj jednotlivé z celkových 11 operačných programov.

Beckov – Zelená voda – Bezovec

01.03.2007 -
Beckov – Zelená voda – Bezovec

Obce pod Považským Inovcom sa v minulom roku rozhodli, že vytvoria združenie obcí. Ako mikroregión Beckov – Zelená voda – Bezovec momentálne pracujú na spoločnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o Beckov, Hôrku nad Váhom, Hrádok, Kálnicu, Kočovce, Lúku, Modrovú, Modrovku, Novú Lehotu, Novú Ves nad Váhom a Starú Lehotu.


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet