ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Investície ŽSR v našom regióne

Investície ŽSR v našom regióne

Investície ŽSR v našom regióne

ŽSR na svojej internetovej stránke uverejnili informácie o projektoch spolufinancovaných EU. Vybrali sme pre Vás tie, ktoré sa týkajú nášho regiónu.


Finančné memorandum FM 2002 SK 16 P PT 005 Modernizácie žel. trate Trnava – N.Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Pieštany

Stavba zahŕňa prvú etapu „Modernizácie žel.trate Trnava –Nové Mesto nad Váhom“ úsek Trnava – Piešťany. Finančné memorandum bolo podpísané na 93 488 000 EUR oprávnených nákladov, z čoho 50 % (46 744 000 EUR ) prispieva Európska komisia a 50% spolufinancuje SR zo štátneho rozpočtu. Na výber zhotoviteľa bolo medzinárodné výberové konanie. Zmluva so zhotoviteľom prác bola podpísaná 7.10.2004. Z projektu je financovaný aj stavebný dozor podľa podmienok FIDIC. Na výber FIDIC inžiniera bolo medzinárodné výberové konanie. Zmluva bola podpísaná 5.10.2004.

Začiatok realizácie stavby je November 2004, termín ukončenia 12/2007

Finančné memorandum FM 2002 SK 16 P PA 006 Technická asistencia na prípravu projektov z koh.fondu (súťažných podkladov na vypracovanie ponúk)

Finančné memorandum je podpísané na čiastku 600 000 EUR, z ktorých 75% hradí Európska komisia a 25% hradí SR zo štátneho rozpočtu. V rámci projektu sa vyberá skupina expertov, ktorí spolupracujú so ŽSR pri príprave dokumentácie na výber zhotoviteľa a na príprave žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov z kohézneho fondu na projekty:

  • Modernizácia žel. trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom , úsek Piešťany Nové Mesto nad Váhom ( na tento úsek bol už konzultant ukončil svolju činnosť, hodnota kontraktu bola 150 000 EUR)
  • Modernizácia žel.trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,
  • Modernizácia žel.trate Púchov – Žilina
  • Modernizácia žel.trate Žilina – Krásno nad Kysucou
  • Modernizácia žel.trate Krásno nad Kysucou – Čadca
Na uvedené štyri projekty bola vyberaná jedna skupina expertov. Hodnota kontraktu bude do 450 000 EUR.
Plán obstarávania:

Medzinárodná verejná súťaž na služby s predkvalifikáciou. Zmluva bola podpísaná dňa 9. novembra 2004 s firmou "HOLLAND RAILCONSULT BV". Partner v rámci konzorcia: NEA Transport research and training BV a Railway Construction Design & Research Central Office „Kolprojekt“LTD


Modernizácia žel. trate Trnava - N. Mesto nad Váhom, úsek Piešťany – N. Mesto nad Váhom (KF).

Financovanie projektu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa" v úseku Piešťany - Nové Mesto nad Váhom bolo schválené Rozhodnutím komisie CCI 2004 SK 16 C PT 001 z 23.12.2004 v celkovej výške oprávnených nákladov v sume 89.316.000,- Eur s prefinancovaním vo výške Kohézny fond - 74% a Štátny rozpočet - 26%.

Stavba predstavuje druhú etapu modernizácie „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h“ v dĺžke 19,980 km. Modernizácia zahŕňa mimo iného aj rekonštrukciu trakčnej napájanej stanice, rekonštrukciu 21 mostov, výstavbu a obnovu nástupíšť, rekonštrukciu osvetlenia, nové a upravované pozemné komunikácie, rekonštrukcie budov, výstavbu prístreškov pre cestujúcich, protihlukové steny atď. Zmluva so zhotoviteľom stavebných prác bude uzavretá podľa zmluvných podmienok FIDIC 1999. Predpokladaný začiatok stavebných prác je jún 2005 a doba realizácie je 40 mesiacov.

Financovanie stavby a stavebného dozora je zabezpečené z Kohézneho fondu EK a Štátneho rozpočtu SR. Výber zhotoviteľa stavby bol vyhlásený dňa 18. 1. 2005 vo Vestníku EU pod číslami 2005/S 12-011504 a 2005/S 25-023465 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 14 dňa 21. 1. 2005 pod číslom 00663-MSP.

- redakčná rada -
11.03.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet