ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanská démonolatria I. => Duchovia Zeme

Slovanská démonolatria I. => Duchovia Zeme

Slovanská démonolatria I. => Duchovia Zeme

Z tejto vrstvy starej viery sa pomerne dosť informácií zachovalo až do novoveku preto, lebo na rozdiel od bohov (ktorí boli nahradení kresťanskými svätými) ľud lipol na bytostiach (démonoch či duchoch), ktoré po generácie vnímal v prírodných javoch a stretal sa s nimi pomocou magických praktík.


Slovania uctievali rieky, nymfy a iných démonov, ktorým prinášali obete. Starým domácim názvom pre démonov bol výraz divÞ, diva. Tieto pojmy sa zachovali v slovách divožienka, divý muž, samodiva a pod. Slovo běsÞ (litovské baisus = strašný) označovalo pôvodne prírodné božstvo a ducha vôbec, ale pod vplyvom kresťanstva nadobudol význam zloducha a diabla. Podobný osud mal aj výraz "čert" (čÞrtÞ = preklaty) súvisiaci s čarami a čarovaním.
Viera v duchov vznikla na stupni vedomia, keď sa človek necítil byť svojím vedomím uzavretý sám v sebe, oddelene od svojho prírodného prostredia, ale všetko prežíval intímne ako procesy vlastného tela. Prírodné javy neoživoval svojou fantáziou, pretože boli jeho vedomiu dané ako živé a oduševnené práve tak ako jeho vlastná bytosť. Svet sa mu javil ako súhrn a jednota abstraktných síl (svet bytostí), ktoré ovplyvňujú jeho život v priaznivom alebo nepriaznivom zmysle.

Duchovia Zeme
Gorjanin
Horský duch v srbskej oblasti, ktorý mal povesť liečiteľa chorôb a bol preto vyzývaný.
Labus
Zlý horský duch sídliaci v podzemných chodbách, ktorého sa obávali Slovinci, lebo lákal malé deti do hlbín.
Černý dimko, Biely belič, Laber
Duchovia, ktorí ľuďom ukazovali rudné žily. Preto sa im nosili obete ako chlieb, mlieko a syr. Kovlad
Vládca podzemia na Slovensku. Žil v zemi aj so svojimi permoníkmi a strážil tam poklady. Baníci považovali za povinnosť varovať ho pred každým výstrelom, inak mohli prísť k úrazu.
Runa, Zemná pani

Ženský protiklad Kovlada. Strážila zlaté bane.
Skalný duch
Strašil bane veľkým rachotom v podobe dupotu koní alebo silného víchru. Obávali sa ho českí baníci.
Krakonoš
Horský duch v Krkonošiach, ktorý trestal zlých a odmeňoval dobrých.
Asilkovia, Osilkovia
Pyšní obri vo východoslovanskej oblasti, ktorí vytvárali skaly a rieky, vytrhávali stromy a rozbíjali kamene.
Svjatogor
Ruský obor, ktorý predstavoval stelesnenie zemskej tiaže. Sama Zem ho nemohla uniesť a on sám nemohol uniesť zemskú tiaž, ktorú ukrýval v batohu. Bol preto upútaný bez pohybu na jednom mieste. Jeho meno súvisí pravdepodobne s úctou k posvätným horám a môže mať preto staré korene.
- Šarmi -
16.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet