ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Absolventská prax

Absolventská prax

Absolventská prax

Minulý týždeň zverejnil Eurostat informáciu, že sa v SR počas uplynulého roku zvýšili celkové náklady na hodinu práce o 8,5 %. Ešte vyšší nárast má Slovinsko, Maďarsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko. Cena práce a nefinančné benefity pre zamestnancov smerujú k dosiahnutiu úrovne ostatných členov Európskej únie.


Postupne sa vytvorili pracovné pozície, za ktorými mnoho ľudí odišlo do zahraničia. Na západnom Slovensku je už nezamestnanosť na hraničnej hodnote. Tí čo chceli robiť tu, prácu majú. A tí čo hľadali niečo iné, sú v zahraničí. Zamestnávatelia by potrebovali pracovné sily, ale v ponuke sú prevažne len nováčikovia – absolventi škôl.
Zabehnutie zamestnanca predstavuje veľké náklady. Fluktuácia pracovnej sily je drahá. U čerstvých maturantov, bakalárov, inžinierov, ... nie sú ešte vypestované pracovné návyky a na to v rozbehnutej firme nie je čas. Preto absentuje záujem o spomínanú skupinu mladých ľudí.
Úrad práce za podpory Európskeho sociálneho fondu umožňuje platené zaškolenie. Ide o absolventskú prax, čiže získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Po skončení absolventskej praxe (ďalej len AP) vydá zamestnávateľ absolventovi potvrdenie o vykonaní AP.
Firmá má možnosť pol roka zamestnať na 4 hodiny denne človeka, ktorý dostáva sociálnu dávku v hodnote 1 700,- Sk. Zamestnávateľ má jediný náklad a aj to len keď absolvent dochádza. Hradí mu totiž cestovné náklady. Nezamestnaný na AP môže popri tom zarobiť do 3 000,- Sk/mesiac, takže jeho oficiálny príjem môže stúpnuť až na 4 700,- Sk.
AP sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ.
Ak sa absolvent osvedčí, firma ho môže zamestnať. A tu prichádza na rad zaujímavá motivácia – počas jedného roka je časť výplaty novozamestnaného hradená úradom práce. Je teda pravdepodobné, že z absolventa sa stane zamestnaný. Ak sa po AP človek nezamestná, je aspoň o krôčik pred tými, ktorí AP neabsolvovali.
Za absolventskú prax je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností , ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce. Táto možnosť sa týka iba uchádzačov o zamestnanie do veku 25 rokov.
- redakcia -
22.03.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet