ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Logistický park v Rakoľuboch

Logistický park v Rakoľuboch

Logistický park v Rakoľuboch

Onedlho sa začne Výstavba logistického parku medzi diaľnicou a areálom Hella v obci Kočovce časť Rakoľuby. Súčasťou stavby sú skladové priestory, potrebné technické a administratívne zázemie, vnútroareálové komunikácie, parkovisko a odstavné plochy pre osobné, nákladné vozidlá a prepravné kontajnery. Logistický park bude slúžiť na skladovanie rôznych druhov tovarov a v malej miere aj potravinového charakteru.


Investorom je Prologis Slovak Republik I, spol. s r. o., Bratislava. Táto spoločnosť vystavia 5 skladových priestorov o celkovej ploche 46 451 m2 a spevnených plôch o výmere 32 007 m2, čo predstavuje 150 parkovacích plôch pre osobné vozidlá a 10 parkovacích plôch pre nákladné vozidlá a pre 90 ks kontajnerov.
Hlavnými činnosťami logistického parku bude:
1. Koordinácia medzinárodných a vnútroštátnych prepráv
2. Realizácia importu a exportu
3. Skladovanie tovaru podľa druhu tovaru
4. Následné dodávanie tovaru podľa potreby a požiadaviek k odberateľom
5. Vytváranie rýchlo dostupných zásob tovaru pre obchody
Výstavbou areálu možno predpokladať zvýšenú koncentráciu tuhých znečisťujúcich látok a oxidov dusíka z dôvodu zhustenej cestnej premávky a v letných mesiacoch najmä zvýšenie prašnosti. Preto Obvodný úrad životného prostredia (ďalej len OÚŽP) navrhuje na ohrev teplej úžitkovej vody využívať slnečné kolektory, čím sa znížia emisie vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia v danej lokalite. Uvažovaný alternatívny zdroj energie (slnečné žiarenie) bol odporúčaný preto, lebo daná oblasť je vhodná na umiestňovanie slnečných kolektorov vzhľadom na vysoký počet slnečných dní v okrese Nové Mesto nad Váhom.
OÚŽP žiada, aby v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie bol spracovaný komplexný projekt sadových úprav areálu s účinným tlmiacim efektom v smere k obytnej zóne, od diaľnice, Rybnického potoka a rozhodujúcich pohľadových sektorov (narušenie scenérie krajiny).
Doporučuje sa navrhovanú vlastnú čističku odpadových vôd doplniť o tretí stupeň čistenia, keďže Rybnický potok je zaústený do podmáčaného územia a nie do vodného recipienta. Zariadenia na čistenie odpadových vôd (ČOV a ORL) požaduje OÚŽP vybudovať tak, aby odpadová voda po čistení spĺňala stanovené limity a tým sa udržala voda v toku v pôvodnej kvalite. Spevnené plochy sa budú realizovať vodonepriepustné.
Obec Kočovce požaduje združiť finančné prostriedky na realizáciu pešieho chodníka popri komunikácii. Zároveň žiada výstavbu realizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku a prašnosti na okolitú zónu.

- redakcia -
29.03.2007

Fotogaléria

Logistický park v Rakoľuboch


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet