ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanská démonolatria VII. => Bytosti osudu

Slovanská démonolatria VII. => Bytosti osudu

Slovanská démonolatria VII. => Bytosti osudu

V dnešnej časti o duchoch starých Slovanov si predstavíme bytosti osudu. Niektoré z nich (ako napr. sudičky) poznáme z rozprávok. O iných budete čítať možno po prvý krát ...


Sreca (Srjača)
Krásne dievča pradúce zlatú niť osudu. Stará sa o svojho zverenca a jeho majetok.
Nesreca
Protipól - škaredá starena so škuľavými očami. Najlepšie bolo sa jej čo najskôr zbaviť.
Rod
Zvláštna bytosť osudu, ktorá vystupuje vždy spolu s Rožanicami. Niektoré pramene uvádzajú Roda ako boha, ale iné pramene tvrdia, že na takýto výklad nie sú spoľahlivé dôkazy. Podľa nich to bola bytosť nižšieho rádu, čo dokazuje aj to, že sa ním strašili deti.
Rožanice
Pomenovanie tejto postavy našej démonológie sa kraj od kraja líšilo: Roždenice, Sudičky, Rodzanice, Rojenice, Rodjenice, Sudjenice, Nárečnice, Urisnice. Ide o bytosti určujúce ľudský osud pri narodení.
Zjavujú sa o polnoci do troch dňov po narodení dieťaťa. Sú obvykle tri, ale niekedy ich je aj viac. Majú podobu priesvitných postáv krásnych dievčat alebo babičiek, z ktorých jedna má hlavné slovo (v Bulharsku sa nazýva zlatá baba). Každá s rozsvietenou sviečkou prináša dar a vpisuje osud dieťaťa znamením na čele.
Pradú osud človeka ako zlatú šnúrku, ktorej prestrihnutie znamená smrť. Predkladajú sa im obete (chlieb, soľ, syr, maslo, med, víno, pivo, mince), pre zaistenie priaznivého výroku.
Sud (Usud)
Srbské zosobnenie osudu. Bol to starec, ktorý vládne nad zmienenou Srecou a Nesrecou. Keď rozsypáva vo svojom paláci zlato, rodia sa boháči. No ak vo svojej chatrči rozsypáva črepy, rodia sa chudáci.
Suďba
Ruské zosobnenie osudu - starena, ktorá žije striedavo v bohatstve a v chudobe a podľa toho prideľuje osud ľuďom.
Dolja a Nedolja
Poľská a ruská obdoba Srece a Nesrece. Prvá sa stará o svojho zverenca po celý život až do smrti, druhá prináša len nezdar a až po vyšľahaní (prútom, korbáčom) sa stáva užitočnou - vidieť presvedčenie, že osud je možno ovplyvniť.
Hor (Hoř, Gor)
Vytrvale prenasleduje človeka, dokiaľ sa mu ho nepodarí zajať a zneškodniť. Tu sa odráža živelný optimizmus slovanského ľudu a viera, že človek sa nemá trpne vzdávať svojmu osudu.
Bieda
- Běda, Nužda. Je to bledé chudé dievča či skrivená jednooká žena, ktorá mučí človeka až k smrti.
Licho
Jednooká chudá žena ako stelesnenie zlého osudu v ruskom folklóre. Stretnutie s ňou má vždy neblahé následky, obvykle stratu párových častí tela.
Zlydni
Zosobňujú smolné dni, kedy sa človeku nič nedarí. Neviažu sa k určitej osobe ale k určitému miestu.
Čuma
- morová príšera nazývaná aj Dzuma a Kuga
Lichoradka
- zosobnenie zimnice
Pristrit
- zosobnenie horúčky
Smrť (Smrtnica)
- bielo odetá žena (dievča alebo starena) vyzbrojná kosou, kosákom, hrabľami alebo len ratolesťou. Dotykom s niektorou z týchto pomôcok uspáva naveky. Zjavuje sa na križovatkách ciest, pri posteliach chorých, kde pri hlave zvestuje smrť a pri nohách uzdravenie (oklamať sa dá len na krátku dobu otočením postele).
V jej podzemnom príbytku horia sviece, ktorých plamienky určujú dĺžku života jednotlivých ľudí. Predstava kostlivca je pravdepodobne z neskoršej doby.
Vij
Ruská postava s obrovskými viečkami, ktoré jeho pomocníci zdvíhali vidlami - na koho sa pozrel, ten musel zomrieť.
- Šarmi -
28.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet