ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR

Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR

Výzva pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR pre ministra životného prostredia SR

Štátna ochrana prírody na Slovensku píše svoju históriu už niekoľko desiatok rokov. Napriek množstvu ťažkostí bolo vždy snahou jej pracovníkov zabezpečiť v prvom rade zachovanie nášho unikátneho prírodného bohatstva.

V súčasnosti sa do vedenia ŠOP SR a aj rezortu životného prostredia dostali ľudia, ktorí dehonestujú úsilie viacerých generácií ochrancov prírody. So znepokojením sledujeme tvrdé presadzovanie lobistických záujmov na úkor odbornosti a zákonnosti. Sme svedkami koordinovanej likvidácie záujmov ochrany prírody na národnej ale bohužiaľ aj európskej úrovni, čím sa stráca zmysel a poslanie Štátnej ochrany prírody SR.


 Neriešenie zásadných problémov od roku 1989 vyústilo do najhlbšej krízy ochrany prírody na Slovensku. Súčasné vedenie ŠOP SR nerešpektuje názory odborných pracovníkov a organizácií a znevažuje ich odbornosť, poskytuje neodôvodnené vyhlásenia o potrebe zníženia výmery chránených území a území NATURA 2000 bez odbornej analýzy, účelovo mení odborné stanoviská správ chránených území, čím sa stráca zmysel obhajovania verejného záujmu v oblasti ochrany prírody.

Tlaky na znižovanie výmery siete chránených území, účelová interpretácia zákona, ignorovanie medzinárodných záväzkov pri budovaní siete európsky významných území vytvára priestor pre ďalšiu devastáciu slovenskej prírody.

Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti súčasného vedenia ŠOP SR, ktoré zapríčinilo tento stav a presadzujú negatívne trendy v ochrane prírody.RNDr. Marcel Uhrin, poverený riaditeľ NP Muránska planina
Ing. Marián Jasík, poverený riaditeľ Správy NAPANT
Ing. Viliam Klešť, riaditeľ RCOPK Modra
Mgr. Andrea Šimková, riaditeľka Správy CHKO Latorica
Ing. Tomáš Vančura, odvolaný riaditeľ Správy TANAP
Ing. Pavol Polák, vedúci odboru monitoringu, Ústredie ŠOP SR
Ing. Július Burkovský, dlhoročný pracovník ŠOP SR
Ing. Juraj Švajda, vedúci odboru strážnej služby S-TANAP
Ing. Ladislav Sisák, krajinár, S-TANAP
Ing. Ján Šmídt, lesník, NP Muránska planina
Ing. Zuzana Guziová, koordinátor pre projekty, Ústredie ŠOP SR
Mgr. Zuzana Ohrádková, celoslovenské projekty, Ústredie ŠOP SR
Milan Barlog, strážca, NP Slovenský raj
Ing. Anton Potaš, krajinár, S-TANAP
Ing. Vladimír Klč, dendrológ, PIENAP
Ing. Eva Belanová, botanik, CHKO Cerová vrchovina
RNDr. Daniel Dítě, botanik, koordinátor pre NATURA 2000, S-TANAP
Ing. Karol Kaliský, lesník, S-TANAP
Ing. Martina Pilátová, botanik, S-TANAP
Ing. Želmíra Šípková, vedúca odboru monitoringu, Ústredie ŠOP SR
Ing. Stanislav Hudec, lesník, S-TANAP
Ing. Miroslav Kaliský, lesník, Správa NAPANT
Peter Kubík, strážca, NP Veľká Fatra
Mgr. Juraj Hajdu, krajinár, koordinátor NATURA 2000, CHKO Dunajské Luhy
Zuzana Petrenková, technicko-administratívny pracovník, S-TANAP
Ľubomíra Dzúriková, strážca S-NAPANT
Ing. Milan Danko, lesník, S-NAPANT
Mgr. Andrea Trebulová, krajinár, NP Muránska planina
Bc. Metod Macek, strážca, S-NP Veľká Fatra
Ing. Peter Kubík, strážca, S-NP Veľká Fatra
Ing. Slávka Belanová, anorganik, NP Muránska planina
Ing. Mikuláš Hančin, environmentálna výchova, Správa NAPANT
Ing. Zuzana Kaliská, poľnohospodár, Správa NAPANT
Jaroslav Babic, strážca, CHKO Poľana
Ing. Pavol Kapusta, anorganik, S-NP Veľká Fatra
Bc. Miroslav Gejdoš, strážca, S-NP Veľká Fatra
Mgr. Jana Smatanová, botanik, CHKO Strážovské vrchy
RNDr. Ema Gojdičová, botanik, RSOPK Prešov
Ing. Stanislav Motyčka, správca databáz, NP Muránska planina
Ján Bariak, strážca, CHKO Poľana- zdroj: Ekofórum , www.changenet.sk -
02.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet