ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > COMING OUT ART

COMING OUT ART

COMING OUT ART

Zapoj sa aj ty do národného kola výtvarnej súťaže COMING OUT ART a máš jedinečnú príležitosť zúčastniť sa na obrovskom medzinárodnom podujatí v belgických Antverpách.
Pošli svoju maľbu, kresbu, grafiku, sochu alebo fotografiu, ktorá podľa teba čo najlepšie vyjadruje podstatu coming out-u, do 31. mája 2007 na adresu: Ganymedes – Iniciatíva Inakosť, P.O.Box 4, 830 00 Bratislava 3.


Pravidlá súťaže Coming Out-Art

Článok 1 - Organizátor
Národné kolo súťaže Coming Out-Art organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť, Okružná 13, 917 01 Trnava.

Článok 2 - Základné informácie
Zámerom súťaže je oceniť umelecké diela, ktoré vyjadria čo najlepšie podstatu coming out-u.
Ocenené budú tri víťazné diela. Od jedného účastníka/účastníčky môže byť ocenené iba jedno dielo.
Dielo, ktoré sa umiestni na prvom mieste postúpi do medzinárodného kola súťaže Coming Out-Art v júli 2007 v Antverpách, Belgicko organizovanej The Pink House - ARO, Draakstraat 1, 2018 Antwerpen, Belgium.

Článok 3 - Účasť
Súťaž je otvorená pre každého.
Umelecké dielo musí byť dielom vizuálneho umenia, napríklad: maľba, vodové farby, uhlík, ceruzka, sochy, fotografie …
Literatúra, poézia, filmy, piesne atď. … nie sú dovolené.
Umelecké diela musia byť vo veľkosti a z materiálu, ktoré umožnia ich vystavenie v galérii.
Od momentu doručenia je dielo zaradené do súťaže.
Diela sa doručujú poštou na adresu: Ganymedes - Iniciatíva Inakosť
P.O. Box 4
830 00 Bratislava 3
Umelecké diela musia byť doručené organizátorovi do 31. mája 2007.
Organizátor má právo odmietnuť dielo v prípade jeho nelegálneho obsahu alebo z praktických dôvodov.

Článok 4 - Porota
Nezávislá porota bude zložená z členov/členiek a jej predsedu/predsedníčky: niektorí z nich budú z LGBT komunity, niektorí budú profesionálni umelci/umelkyne.
V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu/predsedníčky poroty rozhodujúci.
Zúčastnené umelecké diela budú posudzované na základe:
umeleckých a estetických kvalít,
prvku vyjadrenia podstaty coming out-u z toho hľadiska, že bude blízke tým, ktorí už prešli coming out-om a že sprostredkuje význam coming out-u tým, ktorí nie sú LGBT.

Článok 5 - Všeobecné podmienky
Organizátor súťaže je oprávnený zverejňovať diela zaradené do súťaže.
Iniciatíva Inakosť nie je poistená pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia
Proti rozhodnutiu poroty nie je možné sa odvolať.
Svojou účasťou v súťaži súhlasí účastník/účastníčka s pravidlami súťaže opísanými vyššie.
- www.inakost.sk -
10.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet