ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Petícia v Novom Meste nad Váhom

Petícia v Novom Meste nad Váhom

Petícia v Novom Meste nad Váhom

My poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom za SLOVENSKÚ NÁRODNÚ STRANU sme znepokojení nad spôsobom predaja mestského majetku priamo určeným záujemcom /bez výberového konania/, ktoré predaje schválili poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na jeho 3. zasadnutí dňa 24. 4. 2007.


Jedná sa o nasledovné schválené predaje:

- Uznesením č. 39/2007 – MsZ
odpredaj pozemku časti parc. č. 4054 – záhrada a časť z parc. č. 4066 ost. pl. spolu o výmere cca k. u. Nové Mesto nad Váhom, spoločnosti MS UNION, s.r.o. Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom za cenu 4.000,-SK/ . Presné výmery a označenia odpredávaných častí pozemkov budú upresnené geometrickým plánom. Pozemok bude odpredaný po ukončení výstavby objektu a bude prenajatý za cenu starostlivosti

Pozemok bol odpredaný za účelom zrealizovania investičného zámeru záujemcu “Kaviareň v parku“.
Výstavbou dvojpodlažného objektu v mestskom Parku J.M. Hurbana, v ktorom sa bude nachádzať kaviareň a bar, pečenie pizze a toalety sa zníži plocha zelene, ktorej je v našom meste i tak už málo a dôjde k hrubému zásahu do tichého prostredia, v ktorom občania mesta hľadajú kľud a využívajú ho na relaxáciu a v ktorom sa zdržujú najmä matky s malými deťmi. Sme presvedčení o tom, že táto investičná akcia nie je v súlade s potrebami a záujmami občanov mesta vybudovať v danej lokalite takéto zariadenie a v tejto lokalite služby, ktoré má zariadenie poskytovať nie sú absentujúce, pretože v blízkom okolí sa nachádza veľké množstvo zariadení, ktoré poskytujú rovnaké služby, aké chce poskytovať záujemca.

Schválenie tejto investičnej akcie je podľa nás aj v rozpore s §2 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/98-VZN o regulatívoch územného rozvoja Mesta Nové Mesto nad Váhom, v zmysle ktorého cieľom nariadenia je:

  1. účelné využívanie územia
  2. regulácia činností v území, osobitne stavebnej činnosti, tak, aby záujmy občanov jednotlivcov, právnických osôb, štátu a mesta neboli vo vzájomnom rozpore
  3. zlepšovať životné prostredie
  4. chrániť a dotvárať historický obraz mesta a prírodné prostredie v jeho zázemí
Naviac schválenie výstavby kaviarne v Parku J.M. Hurbana sa uskutočnilo v roku Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý vyhlásila Národná rada SR Uznesením č. 207 zo dňa 6. februára 2007

- Uznesením č. 40/2007-MsZ
odpredaj pozemku par. č. 4919/12 – zast. pl. o výmere 524 k.ú.
Nové Mesto nad Váhom, za cenu 1.500,-Sk/ spoločnosti IPP Slovakia, s.r.o., Miletičova č. 21, Bratislava.
Jedná sa o pozemok na Zelenej vode za príjazdovou cestou k relaxačnému a doškoľovaciemu areálu, ktorý vlastní s.r.o. /pôvodný vlastník HYDROSTAV/,

- Uznesením č. 41/2007- MsZ
odpredaj nehnuteľností k.ú. Nové Mesto nad Váhom parc. č. 152 – zast. pl. o výmere 543 a parc. č. 153 – záhrady o výmere 303 Milošovi Dvoranovi, Odborárska 26, Nové Mesto nad Váhom za cenu 2.500,-Sk/ . Nehnuteľnosti budú odpredané po ukončení výstavby a počas výstavby bude vzťah k pozemku riešený nájomnou zmluvou za cenu starostlivosti.
Jedná sa o nehnuteľnosti na Ul. J. Gábriša, kde chce záujemca postaviť nový objekt

- Uznesením č. 42/2007-MsZ
odpredaj pozemku časti parc. č. 3666/4 – ost. pl. o výmere cca 1300 k.ú. Nové Mesto nad Váhom p. Jozefovi Didymu, ul. Tehelná č. 67 Nové Mesto nad Váhom za cenu 1.000,-Sk/ . Presná výmera a označenie odpredávanej časti pozemku bude upresnená geometrickým plánom. Počas výstavby bude pozemok prenajatý za cenu starostlivosti.
Jedná sa o pozemky pri Športovej hale, kde chce záujemca vystavať športové zariadenie, kde bude možné trénovať rôzne druhy športov, športové bojové umenia – thajský box, džudo, box, karate, objekt bude zabezpečovať ubytovaciu kapacitu pre 50 ľudí, bude v ňom bar, sauna, fitnes centrum

Keďže poslanci za Slovenskú národnú stranu disponujú v Mestskom zastupiteľstve iba 2 hlasmi, nemohli týmto priamym predajom zabrániť, pretože vyššie uvedené predaje podporila väčšina poslancov, prítomných na zasadnutí MsZ.
Tieto predaje boli schválené priamo určeným záujemcom i napriek tomu, že na zasadnutí bola predložená konkurenčná ponuka záujemcu, ktorý za tieto nehnuteľnosti ponúkal vyššiu cenu, než ktorá bola poslancami schválená, čím by do mestského rozpočtu pribudlo viac finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť využité na ďalšie aktivity mesta.

Poslanci za Slovenskú národnú stranu sú jednoznačne proti predajom priamo určeným záujemcom, sú iba za predaje formou výberového konania, pretože v zmysle § 4, bod 3. Dodatku č. 2 k Nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/93 “Zásady hospodárenia s majetkom mesta“
- Predaj nehnuteľného majetku mesta sa určuje :
a) výberovým konaním, ktorým sa vyberie záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za podmienok schválených Mestským zastupiteľstvom
b) priamo určenému záujemcovi v prípadoch, ak o tom rozhodne Mestské zastupiteľstvo uznesením

Vzhľadom k tomu, že poslancom za Slovenskú národnú stranu sa nepodarilo zvrátiť vyššie uvedené predaje a keďže v zmysle Prvej časti, Čl. 3, bodu 3/ Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom obyvatelia mesta sa podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní mesta a v súvislosti s tým sú povinní :
a) ochraňovať majetok mesta
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia

- obraciame sa na Vás občanov Nového Mesta nad Váhom, aby ste svojím podpisom podporili našu iniciatívu za zrušenie

- Uznesení č. 40/2007-MsZ
- Uznesení č. 41/2007-MsZ
- Uznesení č. 42/2007-MsZ

Mestským zastupiteľstvom Mesta Nové Mesto nad Váhom a prijatie uznesení na vypísanie výberových konaní na tieto predaje.
Poslanci za SNS.
- Ivan Križan & JUDr. Mária Cagalová -
14.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet