ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Evanjelici už nebudú žiadať zmluvu o výhrade svedomia

Evanjelici už nebudú žiadať zmluvu o výhrade svedomia

Evanjelici už nebudú žiadať zmluvu o výhrade svedomia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania nebude od štátu žiadať uzavretie zmluvy o výhrade svedomia. Od požiadavky ekumenického hnutia tvoriaceho 10 cirkví tak upúšťa jeden z významných partnerov.


Takéto stanovisko prijalo generálne presbyterstvo. Rozhodlo jednomyseľne na základe odporúčania novozvoleného vieroučného výboru pod vedením nového generálneho biskupa.

Evanjelická cirkev argumentuje:
  • svedomie nie je dokonalé a je poddajné hriechu, preto z neho nemožno vytvoriť právnu u normu
  • zachovávanie vieroučných a mravoučných zásad cirkvi sa v tejto zmluve dostávajú do konfliktu so zásadami a zákonmi v dnešnom svete
  • stanoviská k sporným výkladom zmluvy o výhrade svedomia má vykonávať magistérium či komisia cirkví, čo je protizákonné nakoľko výklad práva môže robiť len Ústavný súd SR
Od myšlienky presadiť spomínanú zmluvu sa odkláňa i Cirkev bratská a Únia židovských náboženských obcí. Zdôrazňujú, že táto požiadavka nevzišla z ich radov. Vraj sa na nej len zviezli ako členovia ekumenického hnutia.

- redakcia -
12.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet