ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Krajský súd Trenčín rozhodol o „ukradnutí“ urbárskych nehnuteľností

Krajský súd Trenčín rozhodol o „ukradnutí“ urbárskych nehnuteľností

Krajský súd Trenčín rozhodol o „ukradnutí“ urbárskych nehnuteľností

Nezákonné delenie, rozkrádanie, predávanie urbárskych nehnutelností ktoré prevádzajú roky určití "exoti " v Brunovciah a tvária sa ako svätí za dedinou, rozbíja celú obec. Niektoré úrady idú tomuto "zbojstvu" záhane po ruke, súd však dnes zrušil rozhodnutie katatra o zakonzervovaní nezákonného stavu.


30. mája  sa   na Krajskom súde konalo historické pojednávanie vo veci vydržania t.j. „ukradnutia“ časti urbárskych pozemkov občanom Brunoviec, ktoré rozbilo medziľudské vzťahy   v mnohýcm rodinám. Urbárske nehnuteľnosti v intraviláne  previedol starosta Dušan Močko na obec v.r. 1997 tajne,  bez vedomia vlastníkov desaťročia riadne evidovaných v pozemkovej knihe. Naopak, OÚ Nové Mesto n/V odbor pozemkový ich zasa rozhodnutím vydal urbárnikom. K tajnému „vydržaniu“ starosta obce D.Močko použil notára Mgr. M.Dzamku, ktorý vraj dôveroval starostovi a preto previedol osvedčenie o vydržaní i za absencie  riadneho preverenia dokladov a "vydržal" mu rôzne nehnuteľnosti v obci.

                                       Čo vlastne  znamená osvedčenie o vydržaní?
Samosudkyňa krajského súdu to vysvetlila takto: "Osvedčenie o vydržaní je len zapísanie vôle toho, kto príde k notárovi a uvedie určité skutočnosti, ktoré nechá zaznamenať". Takáto zaznamenaná vôla strostu ale v skutočnosti znamená  odcudzenie majetku vlastníkom a zápis do katastra na iných  vlastníkov, ako sa aj stalo. S hrôzou zisťujeme, že "voľa" niekoho, trebás "hoc akého zbojníka" oznámená  notárovi, že che  " vydržať -ukradnúť"  niekomu majetok,   je v tomto právnom štáte nad všetky platné zákony, dokonca aj nad Ústavu SR, lebo  na zrušenie tejto "vôľe"  už nestačí  vôľa okradnutého zrušiť nezákonný zápis v katastri. Nestčí mu   dokonca  ani doklad o dedičstve, ani žiadne  iné dôkazy, že  bol okradnutý. Podľa  sudkyňe  je možné, "brániť sa  zákonným spôsobom". Čo ale znamená pre občana nášho právneho štátu brániť sa zákonným spôsobom? Je to ísť na políciu, na kataser a oznámiť že sa stal podvod, že notár sa k nemu priznal  a treba ho ihneď  zrušiť?  V tomto štáte nie! Je to v preklade, že  občan  môže znova okradúť svoju rodinu o ťažko zarobené peniaze,   ísť  sa súdiť na neistý súd o vlastný majetok, proti orgánom  trebárs aj na desať rokov a nepomôže Vám  ani to, že notár sa prizná,  že nekonal zákonne a že straosta ho podviedol.  
Do vyšetrovacieho spisu dňa 10. 5. 2001 notár Mgr. Michal Dzamko napísal, že citujem:
„Pán Močko ma oklamal a oni povedali, aby som voči nemu podal trestné oznámenie a uviedol tieto skutočnosti na polícii. Ja som však tak neučinil, nakoľko sa mi nechcelo i keď som si plne vedomý skutočností, že som v predmetných veciach nekonal tak, ako som mal a veci som riadne nepreveril“.
Takýto slávny výrok nepotrebuje komentár. Určite nerobí dobré meno štátnemu notárovi ktorý rozhoduje o majetku občanov a určite  vstúpi do dejín „notárstva“ na Slovensku.
/Upozorňujem, že trestné oznámenie v účasnosti rieši OR PZ Topoľčany  a OP Trnava a vecou sa zaoberala Notárska komora. MVSR sa pošas vyšetrovania za prieťahy v konaní viecerím občanom písomne ospravedlňovalo, no to je všetko. Je záhadné, že od r. 1998 dodnes nie prípad  ukončený !/   
Krajký súd Trenčín dnes  zrušil rozhodnutie Správy katastra Nové Mesto n/V C5/2006 zo dňa 20.7.2006, ktorým mal ostať nezákonný stav s „vydržaním zakonzervovaný“ i keď sa dal prostredníctvom ROEPu  napraviť.   
Zodpovedné orgány dokázali, že takzvaný ROEP v Brunoviach prebiehal v hrubom rozpore so zákonom 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, zákona o správnom konaní, Ústavou SR,  lebo starosta Dušan Močko, ktorý bol  samozrejme „pasovaný“ aj za predsedu komisie ROEP, členov komisie nezvolával a „zahral“ sa dokonca aj na rozhodovací správny orgán, i keď nim vôbec nebol. Rozhodoval, zamietal námietky občanov ako gróf a správa Katastra Nové Mesto n/V  pokorne poslúchala a takýto "zbastrdený ROEP" zapísala.  Dodnes  Slovenský kataster  výstupy  nezákonne realizovaného    ROEPu   nezrušil !!!!!!!!!!!!!! Prečo? Musia vari úrady konať len  na základe  trestných  oznámení npr.  za podozrenie z marenia úlohy verejného činiteľa?
Správa katastra Nové Mesto n/V,  bola určená podľa zákona správnym orgánom a  mala rozhodovať o námietkach občanov v riadnom správnom konaní. Občania i Urbárske pozemkové spoločenstvo ju v tejto veci neustále roky, počas ROEPu i po ROEPe vyzývali, no „hrala mŕtveho brouka“   ignorovala výzvy, akoby sme hádzali hrach na stenu. Tieto pre mnohých šokujúce skutočnosti vyšli najavo až vďaka inšpekcii, ktorú nakoniec musel previesť Úrad geodézie kartografie a katastra SR, ktorý vyzval Správu katastra Nové Mesto n/V obnoviť komisiu ROEP a riadne jednať o námietkach.
Toto sa však v zmysle zákona 180/1995Z.z. relevantne nestalo, lebo predseda ROEPu starosta D.Močko komisiu ROEP v zmysle zákona neinicioval i napriek výzve Správy katastra Nové Mesto n/V. Na Obecný úrad sa dňa 23.5.2006 dostavili de-facto len niektorí „poškodení záujemci“ a niektorí členovia komisie ROEP z vlastnej iniciatívy jeden z členov komisie medzi časom zomrel.  Predseda komisie ROEP D.Močko  rokovanie nielenže nezvolal, ale  nedôstojne z neho unikal, načúval za dverami a rokovanie vôbec neviedol, ako mu to ukladá zákon. Viedol ho de-facto občan Juraj Kukla a právnik katastra JUDr. Medňanský, ktorí museli D.Močka dva krát dôrazne vyzývať, aby sa vôbec vrátil do  miestnosti. Tu sa odhalili ďalšie skutočnosti a riaditeľka Správy katastra Nové Mesto n/V Ing. Eva Pankúchová, právnik katastra JUDr. Medňanský, člen komisie Ing. Kazda z pozemkového fondu a ďalší dôrazne vysvetľovali Ľudovítovi Šupkovi aj nezákonné založenie rovnakého vlastníctva urbáskeho poz. spoločenstva len na „25 vyvolených“, ktoré je „hlavným podvodom“  ktoré on v najväčšej miere zariadil.   Verejnosť i štátne orgány nim boli uvádzané do omylu, resp. "omyl" podporovali. Nezákonnosť sa nabaľuje a oprávnení občania sú protiústavne zbavení svojho vlastníctva, ktoré im ukradli a rozpredávajú. Z rokovania takzvaného posledného ROEPu dostal Krajský súd na dnešnom pojednávaní aj nahrávku.
Ani toto všetko  nestačilo. V súčasnosti Ľudovít Šupka, člen ROEPu a člen urbárstva, ktorý skladal nezákonný „zoznam vyvolených urbárnikov“ organizuje odpredaj urbárskych nehnuteľností od týchto 25 vyvolených občanov  svojmu príbuznému p.Valovičovi, údajne za neadekvátnu cenu. Až teraz vidíme, kam to všetko vlastne smerovalo! Vo vedľajšej obci totiž predali obdobný majetok v obdobnej rozlohe za 66 mil Sk, u nás v "rezervácii" vraj za 2 mil Sk!?
Táto anarchia sa stupňuje aj tým, že ľudia si delia, alebo vôbec nedelia tieto mizerné „judášske groše“ ktoré im roznáša L.Šupka.   Jedni sa schovávajú, druhí nadávajú, resp. „okrádajú svojho blížneho“ a na verejnosti sa mnohí tvária ako dobrí „kresťania, ktorí sa milujú, odpúšťajú a na znak pokoja si v pohode v  kostole podávajú zašpinené zlodejské ruky“.   
Čl.20 Ústavy SR, ktorý je nad všetkými zákonmi hovorí, že každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje. Vyvlastnenie je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
Kresťanská náuka zasa hovorí nepokradneš!
Budú Ústava SR, zákony, všeobecne záväzné predpisy, alebo aspoň kresťanská náuka raz platiť aj v „rezervácii“ Brunovce, alebo bude naďalej pokračovať takáto falošná „láska k blížnemu, odpúšťanie  a náuka o zlodejčine “?
SRo i ďalšie médiá znova informovali a oznámili, že vec budú sledovať až do konca.

Zdroj: www.brunovce.otvorene.sk
- Juraj Kukla -
13.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet