ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Kálnický urán

Kálnický urán

Kálnický urán

Kanadská firma Ultra Uranium so sídlom vo Vancouveri získala v zastúpení RNDr. Jozefom Komoňom zo Spišskej Novej Vsi 19. 7. 2005 právoplatné rozhodnutie od Ministerstva životného prostredia SR o určení prieskumného územia v lokalite Kálnica – Selec na prieskum náleziska uránu. Lokalita leží v pohorí Považský Inovec vzdialená 6 km od Nového Mesta nad Váhom a 13 km od mesta Trenčín v obciach Kálnica, Selec, Trenčianske Stankovce, Beckov.


Dané územie bolo v 60. rokoch minulého storočia podrobne skúmané Uránovým prieskumom bývalého Československa. Prieskum sa vykonal na ploche 28,91 km2. Bolo realizovaných 339 prieskumných vrtov – 171 do hĺbky 100 m a 168 do maximálnej hĺbky 680 m. Ďalej boli vyrazené tri prístupové chodby k ložisku  v celkovej dĺžke 2 900 m. Dve štôlne boli vyhĺbené v Prostrednej doline asi 2,5 km od obce Kálnica. Zo štôlne 60 vyteká  z potrubia silno železitá rádioaktívna voda o výdatnosti asi 2 l/s (viď. hlavné foto k článku). Štôlňa 61 je povyše na ľavo od štôlne 60. Tretia štôlňa je blízko obce Selec.
Významná uránová mineralizácia sa nachádza aj v Krajnej doline, ktorá je významnou rekreačnou oblasťou regiónu. Testovací vyťažený materiál bol odvezený do spracovateľského závodu v Mydlovaroch a do bývalého Sovietskeho zväzu. Koncentrácia uránu v lokalite je od 0,015% do 0,05%.  V roku 1984 bola ťažba a prieskum uránu zastavený z dôvodu nízkej ceny uránu na svetových trhoch. Tieto informácie o náleziskách  uránu na Slovensku boli  do nedávna prísne tajne.
Po získaní licencie ako prvé bol dokončený posudok údajov zo 168 diamantových vrtov a údaje zo 65 vrtov, ktoré pretínajú  významnú uránovú mineralizáciu sú v súčasnosti digitalizované a vektorizované. Výsledky posúdení týchto údajov budú použité na interpretáciu a predbežné posúdenie uránového ložiska v lokalite Kálnica – Selec. V októbri 2006 bol dokončený rádiometrický letecký prieskum lokality a na základe získaných informácii sa pripravuje odhad objemu ložiska.
Podľa prieskumov v 60. a 80. rokov minulého storočia boli urobené čiastočné historické odhady zásob uránu, ktoré predstavovali 2112 t uránu.
Firma Ultra Uranium na základe vykonaných historických vrtov južne od dnešnej lokality predpokladá, že ložisko pokračuje južným smerom. (ZDROJ: PR Newswirw – FirstCall, 14.2.2007 a CNW, 31.10.2006)
V prípade rozhodnutia  ťažiarskej spoločnosti ťažiť urán aj v tejto lokalite, sa zapojíme do petície proti ťažbe uránu. Veríme, že nás podporíte.

- Strana zelených -
14.06.2007

Fotogaléria

Kálnický urán


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet