ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > VZN č. 1/2007

VZN č. 1/2007

VZN č. 1/2007

Na zajtrajšej schôdzi mestského zastupiteľstva schvália poslanci Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.


Obsah

§ 1 Úvodné ustanovenia

§ 2 Základné pojmy
ods. 1. Trhovisko
ods. 2. Príležitostný trh
ods. 3. Ambulantný predaj
ods. 4. Iné trhové miesto

§ 3 Povolenie na zriadenie trhového miesta

§ 4 Rozsah a podmienky predaja niektorých výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
ods. 1. Rozsah poskytovaných služieb
ods. 2. Rozsah predaja potravinárskych výrobkov
ods. 3. Rozsah predaja spotrebných výrobkov
ods. 4. Rozsah predaja na trhových miestach s charakterom ambulantného predaja
ods. 5. Rozsah zákazu predaja niektorých výrobkov

§ 5 Označenie predávaných výrobkov a poskytovaných služieb cenou

§ 6 Trhové poriadky
ods. 1. Trhový poriadok trhoviska
ods. 2. Trhový poriadok príležitostných trhov
2.1. Novomestský jarmok
2.2. Vianočný trh
2.3. Trh počas jarnej, letnej a jesennej sezóny
2.4. Ďalší príležitostný trh

§ 7 Základné úpravy predaja výrobkov a poskytovania služieb pri ambulantnom predaji

§ 8 Orgány dozoru

§ 9 Záverečné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach /TM/ na území Mesta Nové Mesto nad Váhom /mesto/.
Zároveň sú v tomto nariadení špecifikované povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na TM a tiež oprávnenia a povinnosti správcov TM.

§ 2
Základné pojmy

Trhovými miestami sú:
1. Trhovisko
Je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov. Správou trhoviska sa poverujú Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom /TSM/.

2. Príležitostný trh
Je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou.
Správu príležitostných trhov vykonáva mesto, môže ju však v konkrétnych prípadoch zveriť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na túto činnosť.

3. Ambulantný predaj
Je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
Správu /TM/ s ambulantným predajom vykonáva mesto, pokiaľ nejde o priestranstvo, alebo nebytový priestor vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby.

4. Iné trhové miesto
TM je aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

§ 3
Povolenie na zriadenie TM

1. Povolenie na zriadenie TM a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na TM vydáva mesto.
2. Pri povoľovaní zriadenia TM mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb na TM.
3. Predávať výrobky môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

§ 4
Rozsah a podmienky predaja niektorých výrobkov a poskytovania služieb na TM

1. Rozsah poskytovaných služieb
Na TM možno poskytovať tieto služby:
a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie pri dodržaní hygienických predpisov
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c/ oprava dáždnikov
d/ oprava a čistenie obuvi
e/ kľúčové služby
f/ čistenie peria, výroba paplónov a podušiek
Ďalšie služby na TM môžu byť určené dodatkom tohto VZN.

2. Rozsah predaja potravinárskych výrobkov
Na TM sa môžu predávať potravinárske výrobky určené v príslušnom trhovom poriadku. Vylúčenie predaja niektorých potravinárskych výrobkov na príslušnom TM je uvedené v trhovom poriadku tohto VZN.

3. Rozsah predaja spotrebných výrobkov
- textilné výrobky
- odevné výrobky
- obuv
- domáce potreby
- elektrotechnické výrobky
- výrobky spotrebnej elektrotechniky
- drobný tovar
- papierenské výrobky
- kozmetika
- drogériový tovar
- športové potreby
- hračky
sa môžu predávať na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom pri dodržaní ustanovenia § 3 ods. 2 tohto VZN.

4. Rozsah predaja na TM s charakterom ambulantného predaja je nasledovný:
a/ knihy, denná a periodická tlač, CD
b/ drobné umelecké predmety a drobné remeselnícke výrobky
c/ jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
d/ balená a nebalená zmrzlina, pukance
e/ ovocie a zelenina
f/ kvety
g/ žreby okamžitých lotérií a žreby vecných lotérií.

5. Rozsah zákazu predaja niektorých výrobkov
Na TM sa zakazuje predávať:
a/ zbrane a strelivo
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d/ tabak a tabakové výrobky, zákaz sa nevzťahuje na predaj pri príležitostných trhoch
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f/ jedy, omamné a psychotropné látky
g/ lieky
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné
živočíchy
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb /zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov/
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce sa zakazuje.

§ 5
Označovanie predávaných výrobkov a poskytovaných služieb cenou

Predávajúci je povinný zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou.

§ 6
Trhové poriadky

1. Trhový poriadok trhoviska
a/ Miestom trhoviska je časť centrálneho parkoviska na Hviezdoslavovej ul., určená ako trhovisko
b/ Rozsah predávaných výrobkov
Na trhovisku je povolené predávať:
- všetky druhy ovocia /vrátane tropického/, zeleniny /vrátane sadeníc a priesad/,
- kvety /vrátane umelých, črepníkových, vo väzbe, sadenice kvetín, ozdobné kry, semená/, dreviny, liečivé rastliny
- balené substráty
- lesné plodiny a ich produkty
- huby
- včelí med, včelie produkty
- výrobky z prútia, šúpolia a slamy
Na trhovisku sa zakazuje predávať:
- výrobky uvedené v § 4 ods. 5 tohto VZN
- mliekarensky neošetrené mlieko, domáce mliečne výrobky, čerstvé mäso jatočných zvierat, domáce mäsové výrobky, slanina, údené mäso, vajcia vodnej hydiny, vnútornosti každého druhu, domáce konzervované výrobky,
- nebalené potraviny a balené potraviny vyžadujúce predaj z chladiarenských zariadení
- alkoholické nápoje vrátane liehu, piva, destilátov a balených alkoholických výrobkov
- všetky spotrebné výrobky najmä:
textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky.

c/ Na trhovisku je zakázané poskytovať všetky druhy služieb

d/ Podmienky, za ktorých je možné uskutočňovať predaj výrobkov
Predaj môže uskutočňovať predávajúci na základe povolenia vystaveného na základe oprávnenia na podnikanie a fyzická osoba, ktorá predáva rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné plodiny /pri dodržaní zákonov č. 105/1990 Zb. a 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/.
Pri kontrole sa musí predávajúci preukázať:
a/ občianskym preukazom
b/ oprávnením na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, zákona
SNR č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 105/1990 Zb.
o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
c/ doklad o nadobudnutí tovaru
d/ pracovnou zmluvou, ak predávajúci nemá povolenie k podnikaniu
e/ zdravotným preukazom a posudkom príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak
to vyžaduje charakter predávaného tovaru
f/ potvrdením o zaplatení trhového poplatku
g/ potvrdením o vlastníctve pôdy, alebo potvrdením o osobnom užívaní pôdy
h/ platným zdravotným preukazom, ak to vyžaduje sortiment predávaného tovaru
ch/ pri predaji lesných plodín – potvrdením od vlastníka lesa, kde lesné plodiny
predávajúci zbieral, resp. potvrdenie o nadobudnutí lesných plodov kúpou, resp.
darovaním
i/ pri predaji húb doklad o ich znalosti.
Predávajúcemu sa zakazuje fajčiť počas doby predaja.
Právnické a fyzické osoby, ktoré predávajú poľnohospodárske produkty, zodpovedajú za zdravotnú nezávadnosť tovaru a sú povinné dodržiavať príslušné hygienické a ostatné predpisy – zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku Ministerstva zdravotníctva č. 2/1994 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách.
Tovar predávaný občanovi musí mať bežnú trhovú akosť. Zelenina, zemiaky, lesné plodiny, kvety musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách alebo košoch. Kompetentné orgány môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých poľnohospodárskych produktov vzhľadom na podmienky predaja a nákazovú situáciu.
Mesto vydá zákaz predaja na trhovisku pre predávajúceho, u ktorého sa zistí zvýšené
množstvo dusičnanov alebo dusitanov v zelenine na dobu 1 roka.
Pri zistení prekročenia povolenej hranice obsahu dusičnanov a dusitanov v zelenine hradí predávajúci v plnej výške náklady spojené s týmto zisťovaním.
Stánok predávajúceho musí byť označený:
- menom predávajúceho alebo obchodným názvom právnickej osoby
- trvalým bydliskom alebo sídlom predávajúceho
Predávaný tovar musí byť označený cenami. Tovar sa predáva za dohodnuté ceny
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery, závažia.

Ďalej je povinný používať elektrickú registračnú pokladňu podľa osobitných predpisov /zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb el.reg.pokladňou v znení vyhl. MF SR č. 59/1995 Z.z. vyhl.MF SR č. 353/1996 Z.z.

e/ Prevádzka trhoviska
Trhové dni sú pondelok až sobota
Predajný a prevádzkový čas je od 06.00 hod. do 18.00 hod.

f/ Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Predajné zariadenia /stoly kryté a nekryté/ sa prenajímajú záujemcom na základe podaných žiadostí, ktoré doručia TSM v termíne do 31. 12. predchádzajúceho roka. Žiadosti sa vybavia do naplnenia kapacity predajných stolov na trhovisku.
Správca trhoviska uzatvorí zmluvu so záujemcami o prenajatie prenosných predajných zariadení s prihliadnutím na dátum podania žiadosti a sortiment tovaru na obdobie od 1.4. do 31.10.

g/ Nájomné za prenájom predajnej plochy na trhovisku
Po-Pia-So Ut-St-Št
za 1m2 a deň 40,-Sk 30,-Sk
za stôl kovový nekrytý 120,-Sk 110,-Sk
za stôl kovový krytý 170,-Sk 140,-Sk

h/ Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov.
Predávajúci je povinný udržiavať predajné miesto a okolie s ním súvisiace priebežne v čistote. Po skončení predaja musí predávajúci odovzdať predajný stánok správcovi trhoviska.


2.Trhový poriadok príležitostných trhov

2.1.Trhový poriadok novomestského jarmoku /NMJ/

a/ Pre NMJ sa určuje priestranstvo: Ul. Hviezdoslavova, Ul. M. R. Štefánika
a Ul. Hurbanova

b/ Rozsah predávaných výrobkov
Povoľuje sa rozsah predaja potravinárskych výrobkov:
- ovocie – zelenina
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- cukrová vata
- cukrovinky a pernikárske výrobky
- sušené ovocie, oriešky
- tekvicové semienka
- oblátky
- med.
Povoľuje sa predaj spotrebných výrobkov dľa § 4 ods. 3 tohto VZN.
Platí zákaz predaja výrobkov dľa § 4 ods. 5 tohto VZN.

c/ Druh poskytovaných služieb
platí rozsah dľa § 4 ods. 1 tohto VZN.

d/ Podmienky, za ktorých sa predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonáva
Záujemci o predaj tovaru a poskytovanie služieb počas NMJ uplatňujú svoje požiadavky na MsÚ v Novom Meste nad Váhom od dňa, ktorý je uverejnený spolu s dátumom konania jarmoku v regionálnej tlači. Výber predajných miest sa uskutočňuje podľa plánu trhoviska, pričom každé zaplatené povolenie je evidované v pláne aj v evidencii vydaných povolení. Mesto si vyhradzuje právo uprednostniť podnikateľov, ktorých trvalé bydlisko, alebo sídlo firmy je v Novom Meste nad Váhom, ako aj podnikateľov s ponukou kvalitného vyhľadávaného a atraktívneho tovaru.
Predaj môže na základe povolenia mesta uskutočňovať predávajúci, ktorí á oprávnenie na podnikanie a fyzická osoba, predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny /pri dodržaní zákona č. 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/.
V povolení, vydanom mestom sú uvedené údaje o predávajúcom, označenie predajného miesta, rozsah predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb a stanovenie výšky nájomného.
Zabratie väčšieho miesta ako udáva povolenie na predaj je postihnuteľné pokutou vo výške 3.000,-Sk a vylúčením predávajúceho z NMJ.
Zásobovanie, vjazd a parkovanie vozidiel na NMJ sa riadi záväznými pokynmi, ktoré predávajúci dostane pri vydaní povolenia na predaj, a ktoré je povinný v plnom rozsahu dodržiavať.

e/ Trhové dni, predajný čas a prevádzkový čas technicko-zábavnej činnosti
NMJ sa koná v 2. polovici septembra, presný termín každoročne stanoví jarmočná rada:
- piatok od 10.00 hod. do:- predajné stánky do 20.00 hod.
- predajné stánky s občerstvením do 22.00 hod.
- technicko-zábavná činnosť do 22.00 hod., reprodukovaná hudba pri tejto činnosti je povolená do 21.00 hod.
- sobota od 09.00 hod. do: detto
- nedeľa od 09.00 hod. do: - predajné stánky + občerstvenie do 16.00 hod.
TZČ do 22.00 hod. /reprodukovaná hudba do 21.00 hod./

f/ Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Prenosné predajné zariadenia sú:
a/ predajné zariadenia v majetku mesta, ktoré poskytnú a postavia TSM
b/ vlastné predajné zariadenia
Predajné stánky mesta budú prenajaté po zložení zálohy za stánok a po uhradení nájomného uvedenom v povolení na predaj. Po skončení predaja je predávajúci povinný odovzdať správcovi trhu predajný stánok v takom stave, v akom ho prebral pred začatím predaja. Následne mu bude vrátená záloha za stánok. V prípade, že predajný stánok bude poškodený, záloha nebude predávajúcemu vrátená.
V sporných prípadoch rozhodne riaditeľ NMJ.

g/ Spôsob určenia nájomného

1. Za umiestnenie predajného zariadenia poskytujúceho:

služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholu a tabakových výrobkov 1.040,-Sk/m2
služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 610,-Sk/m2
predaj elektroniky, kožušín, kože, konfekcie kabátov, búnd, oblekov, kostýmov, obuvi, kobercov, podlahovín, nábytku 720,-Sk/m2
predaj konfekcie /nohavíc, blúzok, pulóvrov, košieľ/, metrového textilu, návlečiek, záclon 640,-Sk/m2
predaj lustrov, bicyklov, tapiet, bytových doplnkov, kozmetiky, drogérie 550,-Sk/m2
predaj domácich potrieb /plastových výrobkov, drát. programu, skla, porcelánu, riadu/, umelých kvetov, bižutérie, obrazov, orientu 380,-Sk/m2
predaj detských textilných výrobkov, ponožiek, tričiek, spodného prádla, čiapok, vlny, koženkovej galantérie, hračiek, kaziet, potravy pre zvieratá, balónikov 380,-Sk/m2
- predaj kvetov, okrasných drevín, ovocia, zeleniny, cukrovej vaty, potravín a cukroviniek / balených a vážených/ - poskytovanie všetkých služieb okrem služieb občerstvovacích a reštauračných, - samostatné predajné zariadenia na výrobu a predaj jedného druhu tovaru, gofri, langošov, trdelníkov, zemiakových placiek, chleba a pečiva 290,-Sk/m2
predaj detskej bižutérie, ľudových umeleckých predmetov, výšiviek, sošiek, drev. výrobkov, malých obrázkov, časopisov, kníh, 180,-Sk/m2
parkovanie vozidla vedľa stánku- osobný automobil - automobil nad 3,5 t - príves 350,-Sk600,-Sk250,-SkAk sa predávajúci prihlási:
1. deň jarmoku platí celú výšku nájomného,
2. deň platí 2/3 výšky nájomného,
3. deň platí 1/3 výšky nájomného.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé desať koruny smerom nahor.

Nájomné je stanovené pre predajné zariadenia za 1 m2. Za každý ďalší meter štvorcový sa zvyšuje nájomné o 100%. Prenájom predajnej plochy je stanovený v maximálnej šírke 2m.
Zabratie väčšej plochy ako bolo nahlásené pri platení bude pokutované.

Nájomné za požičanie stánku na celý jarmok je 900,-Sk
Záloha za stánok l.000,-Sk

Nájomné za prenajatú plochu pri uskutočňovaní predaja na súkromnom pozemku počas NMJ v lokalite jarmoku je 50 % z ceny.

Technicko-zábavná činnosť počas celého Novomestského jarmoku:

s rotačným pohybom

-veľký reťazový kolotoč 7.200,-Sk
-malý reťazový kolotoč 4.800,-Sk
-detská manéž 4.200,-Sk

s kombináciou vertikálneho zdvihu a hydrauliky

- ruské kolo 12.000,-Sk
- twister 12.000,-Sk
- calipso 12.000,-Sk
- apollo 12.000,-Sk
- hurikán 12.000,-Sk
- galaxia 12.000,-Sk
- detská hydraulika 6.000,-Sk - zvonková dráha 12.000,-Sk
- crazy dance (hydraulická lavica) 12.000,-Sk
- chobotnica 12.000,-Sk
- centrifuga 24.000,-Sk
- booster 24.000,-Sk

posuvné po ploche alebo koľajnici, eventuálne s premenlivou výškou

- autodrom 24.000,-Sk
- bobová dráha 12.000,-Sk
- detský vláčik 4.200,-Sk
- húpacia loď 12.000,-Sk

exkurzívne, a to priechodové alebo prechodné atrakcie

-bludiská 4.800,-Sk
-rozprávkové zámky 4.800,-Sk
-zrkadlový labyrint 4.800,-Sk
-matrac vzduchový 3.000,-Sk
- palác smiechu 4.800,-Sk

-strelnica 4.800,-Sk

-hracie automaty 2.400,-Sk/kus

- stávkové a výherné zariadenia 7.200,-Sk
-detské motorky a formule na batérie 6.000,-Sk
-varieté, iluzionistické a artistické produkcie 12.000,-Sk

Záloha za obnovu zelene a terénu po skončení účinkovania TZČ 2.000,-Sk

Nájomné za prenajatú plochu pri ostatných atrakciách, nezaradených v predchádzajúcich sadzbách je v kompetencii riaditeľa NMJ.

Úprava nájomného za umiestnenie predajných zariadení a technicko-zábavnej činnosti bude podliehať schvaľovaniu MsZ uznesením.

h/ Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení NMJ.
Predávajúci je povinný denne udržiavať predajné miesto a okolie s ním súvisiace priebežne v čistote. Je povinný dodržiavať hygienické pravidlá. Po skončení NMJ musí odovzdať predajné miesto v pôvodnom stave správe jarmoku.


2.2. Trhový poriadok vianočného trhu

a/ Vianočný trh sa koná na Námestí slobody.

b/ Rozsah predávaných výrobkov:
- povoľuje sa rozsah predaja potravinárskych výrobkov so zameraním na vianočné obdobie, napr.: vianočné pečivo, oblátky, med, sušené ovocie, oriešky, ovocie, zelenina
- jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste
- povoľuje sa predaj spotrebných výrobkov so zameraním na vianočné obdobie, napr. vianočné ozdoby, ľudovo-umelecké predmety s vianočnou tematikou, hračky, elektronické sviečky, sviečky, vianočné dekorácie, knihy.

c/ Platí zákaz predaja výrobkov dľa § 4 ods. 5 tohto VZN

d/ Druh poskytovaných služieb
Platí rozsah dľa § 4 ods. 1 písm. a) tohto VZN

e/ Podmienky, za ktorých sa vykonáva predaj výrobkov a poskytovanie služieb
Predaj môže uskutočňovať predávajúci, ktorý má oprávnenie na podnikanie a fyzická osoba predávajúca rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti (pri dodržaní zákonov č. 105/1990 Zb. a 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov). V povolení vydaného mestom sú uvedené údaje o predávajúcom, označenie predajného miesta, rozsah predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb a stanovenie nájomného.

f/ Trhové dni, predajný a prevádzkový čas vianočného trhu
Trhové dni určí každoročne správca trhu.
Vianočný trh sa koná v mesiaci december, najviac 10 dní.
Predajný čas sa určuje:
- v pracovné dni od 09.00 hod. do 18.00 hod.
- v sobotu a nedeľu od 09.00 hod. do 13.00 hod.

g/ Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
Predaj sa uskutočňuje v predajných stánkoch v majetku mesta, ktoré poskytnú TSM, okrem predaných zariadení poskytujúcich občerstvenie.
Predajné stánky budú prenajaté po zložení zálohy vo výške 1.000,-Sk za stánok a po uhradení nájomného uvedeného v povolení na predaj.
Každý predajný stánok označí predávajúci obchodným menom, sídlom, prípadne bydliskom predávajúceho a predajným časom.
Zároveň je povinný dodržiavať ďalšie ustanovenia Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a záväzné pokyny, ktoré obdrží pri vydaní povolenia.
Po ukončení predaja je predávajúci povinný odovzdať správcovi trhu predajný stánok/predajné miesto v takom stave, v akom ho prebral pred začatím predaja.
V prípade, že predajný stánok bude poškodený, záloha nebude predávajúcemu vrátená.
Záloha za verejné priestranstvo pre predávajúcich s občerstvením je 2.000,-Sk. V prípade zašpinenia dlažby je predávajúci povinný dlažbu očistiť. V prípade poškodenia dlažby záloha nebude vrátená, použije sa na rekonštrukciu poškodených dlaždíc. V prípade, že predávajúci poškodí dlažbu v rozsahu, ktorý presiahne sumu 2.000,- Sk bude ju povinný doplatiť.
V sporných prípadoch rozhodne správca vianočného trhu.

h/ Nájomné za umiestnenie predajného zariadenia na predaj vianočného sortimentu
- je 50,-Sk za predajný stánok a deň, v prípade predaja iného sortimentu ako vianočného /uvedeného v písm. b/ je výška nájmu 300,-Sk/deň.


2.3. Trhový poriadok trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny

Trh počas jarnej, letnej a jesennej sezóny je možné uskutočniť:
a/ v časti parkoviska na Hviezdoslavovej ul., parc. č. 4534/5
b/ v priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS)

Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
Doba konania trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny je od 1.3. do 31. 10., v priestoroch MsKS sa môže konať v priebehu roku podľa požiadavky.
Počas konania Novomestského jarmoku je tento predaj prerušený.
Trhové dni sú pondelok až sobota s nasledovným prevádzkovým časom:
Pondelok – Piatok : 09.00 – 18.00 hod.
Sobota : 08.00 – 12.00 hod.

a/ Podmienky predaja na sezónnom trhu časť parkoviska Hviezdoslavova ul.,
parc. č. 4534/5:
- povoľuje sa predaj textilných výrobkov, odevných výrobkov a obuvi
- predaj iných druhov tovaru a poskytovanie služieb na sezónnom trhu je zakázaný.
Predaj možno uskutočňovať len zo stánkov, ktoré sú majetkom mesta.
Na trhovom mieste bude umiestnených najviac 5 predajných zariadení. Predajné zariadenia sa budú prenajímať len záujemcom, ktorí majú trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom na základe podaných žiadostí. Kľúče od predajného zariadenia odovzdá predávajúci správcovi trhoviska po skončení predaja. Pri nevrátení kľúča bude predávajúci povinný uhradiť náklady v hodnote zámku a kľúča, spojené so stratou času zodpovedného pracovníka, v čiastke 300,-Sk. Pokiaľ predávajúci neobsadí predajné zariadenie do 08.00 hod., bude prenajaté ďalšiemu záujemcovi. Predajný stánok musí byť viditeľne označený menom a adresou predávajúceho a cenami tovaru.
Predávajúci je povinný pred začatím predaja dostaviť sa na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, kde po predložení potrebných oprávnení obdrží povolenie na predaj.
Správu trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny budú vykonávať technické služby mesta.
Pri prenájme predajného stánku na celé obdobie počas jarnej, letnej a jesennej sezóny je výška nájomného 15.000,-Sk za stánok. Predajné zariadenie bude možné prenajať minimálne na 6 dní, ktorého výška je 900,-Sk, za každý ďalší predajný deň je suma nájomného 100,-Sk.
Predávajúci je povinný priebežne počas predaja i po jeho ukončení dodržiavať poriadok a čistotu v stánku i jeho okolí.

b/ Podmienky predaja v MsKS
Rozsah predávaných výrobkov: textil, obuv, domáce potreby, spotrebný tovar.
Predaj ostatných výrobkov a poskytovanie služieb je zakázaný.
Prevádzkový čas určí riaditeľ MsKS.
Predaj možno uskutočniť po vystavení povolenia na predaj na základe oprávnenia na podnikanie, s dĺžkou trvania maximálne 5 dní, najviac 1-krát v mesiaci, zo stolov alebo pultov, ktoré poskytne prenajímateľ.
Nájomné za prenajatú plochu na trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny, uskutočňovanom v MsKS je 30,-Sk/m2 a deň.
Predávajúci je povinný priebežne počas doby predaja dodržiavať čistotu a poriadok.

2.4. Trhový poriadok ďalších príležitostných trhov

Ďalšími príležitostnými trhmi sú niektoré príležitostné trhy, vyhlásené mestom z príležitosti napr. 1. mája, Dňa zeme a pod., spojených s predajom výrobkov a s poskytovaním služieb.

a/ Určenie priestranstva
Ďalší príležitostný trh sa koná na verejnom priestranstve mesta, ktoré určí primátor mesta.

b/ Rozsah predávaných výrobkov
Povoľuje sa tento rozsah predaja potravinárskych výrobkov:
- ovocie-zelenina
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste
- cukrová vata
- cukrovinky a pernikárskej výrobky
- sušené ovocie, oriešky
- oblátky
- med
- remeselné a upomienkové predmety
Platí zákaz predaja výrobkov dľa § 4 ods. 5 tohto VZN.
Prípadnú úpravu tohto rozsahu určí správca trhu.
Úprava rozsahu poskytovaných služieb, vychádzajúc z § 4 ods. 2 tohto VZN určí správca trhu.

c/ Podmienky, za ktorých sa vykonáva predaj výrobkov a poskytovania služieb
Predaj môže na základe povolenia mesta uskutočňovať predávajúci, majúci oprávnenie na podnikanie a fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (pri dodržaní zákonov č. 105/1990 Zb. a 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov).
V povolení vydaného mestom sú uvedené údaje o predávajúcom, označenie predajného miesta, rozsah predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb a stanovenie nájomného.

d/ Dni a čas konania ďalšieho príležitostného trhu určí správca trhu po dohode
s vedením mesta. Informácia o tom bude uvedená v mestskom rozhlase.

e/ Pravidlá prenajímania prenosných zariadení
Prenosné zariadenia sú predajné stánky vo vlastníctve mesta, ktoré poskytnú TSM.
Predajné stánky budú prenajaté po zložení zálohy vo výške 1.000,-Sk za stánok a po uhradení nájomného uvedenom v povolení na predaj.
Po ukončení predaja je predávajúci povinný odovzdať správcovi trhu predajný stánok v takom stave, v akom ho prevzal pred začatím predaja.
V prípade, že predajný stánok bude poškodený, záloha nebude predávajúcemu vrátená.
V sporných prípadoch rozhodne správca trhu.

f/ Spôsob a výšku nájomného určí správca trhu.

g/ Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania
služieb a po skončení trhu (akcie)
Predávajúci je povinný udržiavať predajné miesto a okolie s ním súvisiace priebežne v čistote. Po skončení trhu (akcie) musí odovzdať predajné miesto v pôvodnom stave MsÚ.


§ 7
Základné úpravy predaja výrobkov a poskytovaných služieb pri ambulantnom predaji

a/ Ambulantný predaj je možné vykonávať:
- na parkovisku Ul. M. R. Štefánika, pri Dome služieb /maximálne 2 predajné zariadenia/
- pri uskutočňovaní hudobnej produkcie spojenej s predajom vlastnej tvorby na Námestí slobody - pri fontáne
- pokiaľ primátor mesta na základe potrieb občanov mesta neurčí inak

b/ Rozsah predávaných výrobkov pri uskutočňovaní ambulantného predaja je daný v §
4 ods. 4 tohto VZN.

c/ Podmienky, za ktorých je možné ambulantný predaj vykonávať
Predávajúci môže uskutočňovať predaj len na základe platného povolenia na predaj, ktoré mu bude vystavené na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom.
Toto povolenie musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho, adresu, IČO, miesto kde je ambulantný predaj povolený, počas ktorých dní a v akom čase.
Predávajúci je taktiež povinný viditeľne umiestniť povolenie na svojom predajnom zariadení.

d/ Údaje o predajných dňoch a čase predaja uvedie predávajúci vo svojej žiadosti.
V prípade, že nebudú v rozpore so záujmami a potrebami občanov, budú schválené a uvedené v povolení na predaj.

e/ Nájomné za prenájom priestranstva pre ambulantný predaj
- pri uskutočňovaní ambulantného predaja z prenosného predajného zariadenia vrátane uskutočnenia hudobnej produkcie spojenej s predajom vlastnej produkcie je nájomné vo výške 500,-Sk/deň
- pri uskutočňovaní ambulantného predaja z auta je nájomné 60,-Sk/m2 a deň, pričom výška nájomného sa vypočíta zo zabratej plochy podľa pôdorysu auta a manipulačného priestoru
- pri uskutočňovaní ambulantného predaja na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou je výška nájmu 10,-Sk/m2 a deň

f/ Predávajúci je povinný priebežne počas predaja i po ukončení predaja dodržiavať
poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí predajného zariadenia.

§ 8
Orgány dozoru a sankcie

a/ Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú:
- Slovenská obchodná inšpekcia
- Mesto Nové Mesto nad Váhom
/ďalej len orgány dozoru/
b/ Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,-Sk v zmysle § 12 zák. č. 178/1998
Z.z.o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov.

§ 9
Záverečné ustanovenia

Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/98 – VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vrátane jeho dodatkov č. 1 až 7.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na .....zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto nad Váhom dňa .......... uznesením č. a nadobúda účinnosť dňomV Novom Meste nad Váhom
Dňa 6. 6. 2007

Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor mesta

- redakcia -
25.06.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet