ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > LZ VLK zaslalo premiérovi otvorenú výzvu na zastavenie devastácie Tatier

LZ VLK zaslalo premiérovi otvorenú výzvu na zastavenie devastácie Tatier

 LZ VLK zaslalo premiérovi otvorenú výzvu na zastavenie devastácie Tatier

Zastavte devastáciu Národných prírodných rezervácií v Tatrách, to je názov otvorenej výzvy, ktorú zaslalo Lesoochranárske zoskupenie VLK premiérovi a ministrom pôdohospodárstva, vnútra a životného prostredia.
Výzvu prinášame v plnom znení:


7.6.2005
Vážený pán predseda vlády Mikuláš Dzurinda,
Vážení páni ministri pôdohospodárstva, vnútra a životného prostredia,
Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) začali v sobotu 4. júna ťažiť drevo v Národnej prírodnej rezervácií (NPR) Tichá dolina. Urobili tak napriek tomu, že im nebola po vetrovej kalamite doteraz udelená žiadna výnimka ani súhlas príslušného orgánu ochrany prírody na ťažbu, pretože v danej veci stále prebiehajú správne konania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Svojím konaním Štátne lese TANAP bezohľadne popreli význam a zmysel chránených území, zároveň obišli zákon o ochrane prírody a krajiny a medzinárodnú smernicu o biotopoch. Odvolali sa pritom na rozhodnutie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade, ktoré im nariadilo uvoľňovanie lesných ciest kvôli ochrane proti prípadnému požiaru. Štátne lesy TANAPu sa pustili do nesystematického uvoľňovania lesných ciest v prírodných rezerváciách, hoci doteraz nemajú uvoľnené a zabezpečené oveľa dôležitejšie úseky a komunikácie na území Tatier.

NPR Tichá dolina je neodmysliteľnou súčasťou Tatranského národného parku a patrí medzi najvzácnejšie klenoty národného prírodného dedičstva Slovenska. Zároveň spĺňa kritériá pre územia medzinárodného významu. Napriek tomu ju Slovensko nedokáže chrániť. Dôkazom toho sú aktuálne zásahy Štátnych lesov TANAP, ktoré pod zámienkou protipožiarnych opatrení devastujú toto vzácne územie ťažbou.

Konkrétne v dňoch 4. a 5. júna 2005 nechali Štátne lesy TANAPu v lokalite Krížna vyťažiť drevnú hmotu miestami až do 25 metrovej vzdialenosti od približovacej cesty na každú stranu. Zásah bol vykonaný celkovo na zhruba 600 metrov dlhom úseku. Dňa 6. júna 2005 začali rovnakým spôsobom ťažiť aj v lokalite Kôprovnica. Zásah bol zatiaľ vykonaný na úseku zhruba 200 metrov s tým, že podľa všetkého sa v ťažbe bude aj ďalej pokračovať v najbližších dňoch. Podľa odhadov bolo na týchto dvoch lokalitách vyťažených celkovo zhruba 200 m3 drevnej hmoty. Zásahy rovnakého charakteru sú plánované aj v ďalších lokalitách a to na lesnej ceste Tichá a Hlinná v NPR Tichá dolina a na lesnej ceste Kôprová a Riečice v NPR Kôprová dolina.

Takéto 50 metrov široké "protipožiarne" prieseky okolo lesných ciest sa nielenže nerobia v zahraničných národných parkoch, ale nerobia sa ani v iných slovenských národných parkoch, rezerváciách či hospodárskych lesoch. Zásahy Štátnych lesov TANAP sú medzinárodnou hanbou a spochybňujú poslanie a význam našich chránených území.

O zásahoch v NPR Tichá dolina nebola vopred vôbec informovaná odborná organizácia - Správa TANAPu. Na odborné zdôvodnenie uvedených zásahov nebolo vopred a včas vedené žiadne konanie alebo rokovanie za účasti dotknutých zložiek rezortu životného prostredia. Taktiež neboli predložené žiadne relevantné odborné podklady či expertné štúdie dokazujúce ich opodstatnenosť.

Vážený pán predseda vlády Mikuláš Dzurinda,
Vážení páni ministri pôdohospodárstva, vnútra a životného prostredia,
od začiatku so znepokojením sledujeme a kritizujeme prístup Štátnych lesov TANAP k riešeniu situácie po vetrovej kalamite na území TANAPu. Zároveň predkladáme konkrétne riešenia, tie sú však neustále ignorované. Zásahy v Tichej doline a plánované ďalšie zásahy v Kôprovej doline pokladáme za vrchol arogancie voči prírodným hodnotám a celkovo voči ochrane prírody na Slovensku. V tejto súvislosti podávame podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a sťažnosť na Svetovú úniu ochrany prírody IUCN. Zároveň budeme informovať príslušné inštitúcie Európskej Únie a ak nedôjde k riešeniu tejto závažnej situácie, budeme žiadať tiež prehodnotenie finančnej pomoci Slovensku.

Dôrazne Vás všetkých týmto žiadame o vykonanie opatrení na okamžité a bezodkladné zastavenie ťažieb v Národných prírodných rezerváciách v TANAPe a dôsledné prešetrenie danej situácie.

List za LZ VLK podpísal Rastislav Mičaník.


Lesoochranárske zoskupenie VLK|


- zdroj www.changenet.sk -
07.06.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet