ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Odborný seminár Inakosť a diskriminácia

Odborný seminár Inakosť a diskriminácia

Odborný seminár Inakosť a diskriminácia

19. apríla 2007 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár Inakosť a diskriminácia organizovaný Iniciatívou Inakosť, ako súčasť projektu SME TU - dni inakosti, v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti.


Seminár sa konal pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.

Cieľom seminára bolo otvoriť odbornú diskusiu o príčinách, formách a dôsledkoch diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a odporúčať potrebné kroky a postupy pre eliminovanie tejto diskriminácie na Slovensku. Hosťkou seminára bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová.

Príspevky na seminári predniesli najmä odborníci z vysokých škôl, výskumných inštitútov, Slovenskej akadémie vied, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, experti na rodové otázky, právo, psychológiu, demografiu a o situácii v Českej republike informoval poradca ministerky českej vlády pre oblasť ľudských práv, médiá a styk s verejnosťou Jiří Hromada.

V záveroch seminára sa konštatuje, že občianske a rodinné práva gejov a lesieb na Slovensku nie sú rovnaké ako ľudí s heterosexuálnou orientáciou, že vo vzťahu k homosexualite pretrváva množstvo mýtov, že homofóbia je reálnym sociálnym faktorom a že rodinná politika v členských krajinách v EÚ, ale aj inde, je v pohybe smerom k flexibilite a rešpektovaniu pluralitných foriem spolužitia. V krajinách, v ktorých sa uplatňujú zákony o
registrovaných partnerstvách alebo manželstvách dvoch osôb rovnakého pohlavia nemá táto skutočnosť žiaden vplyv na reprodukčné správanie sa ľudí a na demografický vývoj spoločnosti, čo potvrdzuje aj stav v Českej republike. Konštatovalo sa, že na Slovensku je v súčasnosti vhodná doba na to, aby sa po ukončení projektu SME TU - dni inakosti koncom roka 2007 začalo s prípravou na vypracovanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb
rovnakého pohlavia.

Zborník, ako aj iné informácie o našej činnosti, môžete nájsť na www.inakost.sk

- Ivo Slávka -
29.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet