ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Obyvatelia Slovenska vložili za polrok do bánk vyše 26 mld. Sk

Obyvatelia Slovenska vložili za polrok do bánk vyše 26 mld. Sk

Obyvatelia Slovenska vložili za polrok do bánk vyše 26 mld. Sk

Obyvatelia Slovenska vložili na svoje účty v bankách v prvom polroku tohto roka viac ako 26 mld. Sk, objem vkladov obyvateľov tak ku koncu júna predstavoval 416,383 mld. Sk. V porovnaní s januárom vzrástol objem vkladov obyvateľov v bankách takmer o sedem percent, v medziročnom porovnaní tento objem vzrástol až o 17 %. Vyplýva to z mesačného výkazu o vkladoch a prijatých úveroch, ktorý zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).


Z hľadiska štruktúry vkladov obyvateľov v bankách mali najvyšší 52-percentný podiel termínované vklady, ktorých objem sa v porovnaní s januárom 2007 zvýšil o 7,9 %. V rámci termínovaných vkladov väčšinu tvorili krátkodobé vklady do jedného roka. Druhú najväčšiu skupinu vkladov obyvateľov tvorili netermínované vklady s podielom 36,7 % a s polročným nárastom o 9,2 %. V tejto skupine vkladov bola väčšina peňazí, viac ako 78 %, uložená na bežných účtoch obyvateľov a zvyšná časť na vkladných knižkách a ostatných netermínovaných vkladoch.
Vklady s výpovednou lehotou sa podieľali na celkových vkladoch obyvateľov viac ako siedmimi percentami, pričom ich objem zaznamenal pokles oproti januáru o 5,7 %. V rámci tejto skupiny vkladov väčšinu, s viac ako 59-percentným podielom, tvorili vklady s výpovednou lehotou do jedného roka, zvyšnú časť tvorili dlhodobé vklady. Najmenšiu skupinu z vkladov obyvateľov v bankách tvorili neobchodovateľné cenné papiere s podielom 2,6 %, ktorých objem v porovnaní s januárom zaznamenal pokles o 5,8 %. Dominantnú časť, takmer 99 %, v tejto skupine vkladov predstavovali ostatné neobchodovateľné cenné papiere, ku ktorým sa zaraďujú napríklad zmenky. Zvyšné jedno percento tvorili vkladové listy.

- Zdroj www.webnoviny.sk -
06.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet