ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Národný strategický referenčný rámec SR

Národný strategický referenčný rámec SR

Národný strategický referenčný rámec SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja konečne zverejnilo Národný strategický referenčný rámec. Základný dokument by mal byť oficiálne prijatý a parafovaný najneskôr do 17. 8. 2007 a od septembra do konca roku majú byť postupne schválené aj jednotlivé z celkových 11 operačných programov.


Slovensko môže získať zo zdrojov Európskej únie v 7-ročnom programovom období spolu 11,587 mld. eur. Časť prostriedkov zo štrukturálnych fondov predstavuje 7,689 mld. eur a z Kohézneho fondu 3,898 mld. eur. Tieto prostriedky budú povinne doplnené o peniaze zo štátneho rozpočtu, rozpočtov samospráv i zo súkromných zdrojov.
Národný strategický referenčný rámec (ďalej len NSRR) je dokument nevyhnutný pre čerpanie prostriedkov z európskych fondov na roky 2007 až 2013. Plánované finančné prostriedky by mohli prispieť k ekonomickému rastu SR zhruba o 2 %. Dokument je zložený z analýzy súčasnej situácie SR, vízie a stratégie vrátane priorít, členenia stratégie na operačné programy a financovania NSRR.
Strategická časť NSRR je založená na vízii hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, ktorá je formulovaná ako celková konvergencia ekonomiky k priemeru pôvodných 15 členov EÚ cestou trvalo udržateľného rozvoja. V dokumente sa píše: "Realizácia tohto zámeru vychádza z potreby výrazného zvýšenia konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov, slovenskej ekonomiky a zamestnanosti do konca programového obdobia pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja, čo je strategickým cieľom NSRR."
Konečnú podobu Národného strategického referenčného rámca si môžete pozrieť na „webe“ ministerstva.

- redakcia -
08.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet