ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Príspevok na prípravu individuálneho projektu

Príspevok na prípravu individuálneho projektu

Príspevok na prípravu individuálneho projektu

Fond počiatočného kapitálu poskytne menšie granty konečným prijímateľom na prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu s veľkým významom pre prioritné oblasti Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Grantová pomoc je určená pre urýchlenie rozpracovania sľubných projektových zámerov s veľkým významom pre prioritné oblasti finančných mechanizmov a následné vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.


Fond počiatočného kapitálu bude podporovať inovatívne prístupy, komplexné projektové témy a vytvorenie nových partnerstiev zameraných najmä na bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu medzi inštitúciami zo SR a inštitúciami štátov EHP/EZVO za účelom realizácie nových individuálnych projektov.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú oprávnené, ak sa týkajú aktivít podľa nasledovných prioritných oblastí so špecifickým dôrazom na zamerania uvedené pod každou z priorít:

V rámci prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia:
 • skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo
 • zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie skleníkových plynov na Slovensku
 • skvalitnenie odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni
 • zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi
 • zníženie straty biodiverzity a zachovanie prirodzených biotopov
 • podpora obnoviteľných zdrojov energie
 • podporovanie využívania biopalív a alternatívnych zdrojov energie na úrovní obcí a regiónov
V rámci prioritnej oblasti Zdravie a starostlivosť o deti:
 • transformácia detských domovov na domovy rodinného typu
 • programy na podporu detí s osobitnými potrebami v ťažkej rodinnej situácii
 • rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť
 • skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb na samosprávnej úrovni
 • skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v ústavoch na výkon trestu a väzby
 • rozvoj národných programov zdravia
 • vzdelávanie manažérov a pracovníkov v zdravotníctve
 • podpora kvalitnej zdravotnej starostlivosti v materstve a služieb plánovaného rodičovstva
 • ochrana a podpora obetí násilia v rodinách ako aj podpora útulkov
V rámci prioritnej oblasti Akademický výskum:
 • výskumné činnosti vo všetkých oprávnených oblastiach Finančného mechanizmu EHP
Žiadosť môže predložiť len žiadateľ, ktorý je registrovanou právnickou osobou v Slovenskej republike. Úspešný žiadateľ by mal vo svojej žiadosti splniť tri nasledovné požiadavky:
 • žiadosti majú byť zamerané na inovatívny prístup ku riešeným úlohám
 • úlohy majú predstavovať komplexné projektové témy, pričom subjekt, ktorý sa nimi zaoberá bude participovať na príprave projektu
 • na dosiahnutie vyššie uvedeného môžu byť vytvorené nové partnerstvá
Celkový objem finančných prostriedkov určených na financovanie podprojektov v rámci tejto výzvy je 341 941 EUR.

Medzi oprávnených konečných prijímateľov zo sektora mimovládnych organizácií patria:
 • občianske združenia
 • nadácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • neinvestičné fondy
 • inštitúcie zriadené osobitým zákonom, ktoré nie sú založené za účelom podnikania a/alebo dosahovania zisku
Subjekty súkromného sektora a iné subjekty založené za účelom podnikania a/alebo dosahovania zisku nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy.

Konečným termínom na predkladanie žiadostí je 17. 9. 2007
- redakcia -
13.08.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet