ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu „Ľudské zdroje“. Ide o:
Prioritu č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce
Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením


Hlavnými cieľmi opatrenia sú:
 • zlepšiť sociálne začlenenie zamerané na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením
 • zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zamestnateľnosti cieľových skupín
 • zlepšenie životných podmienok a zaistenie udržateľného príjmu cieľových skupín
Povinné oprávnené aktivity:
 • identifikácia potrieb lokality v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti
 • tvorba strategických dokumentov a akčných plánov Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (ďalej len „LPSI“ ) na podporu zamestnanosti a  sociálnej inklúzie na miestnej úrovni v strednodobom horizonte do roku 2013
 • budovanie siete komunitných konzultantov v rámci  LPSI
 • profesionalizácia výkonu  komunitnej práce, komunitného plánovania a poradenstva v oblasti sociálnej inklúzie
 • odborná asistencia pri tvorbe akčných plánov v komunitách, poradenstvo a konzultačné služby v oblasti prípravy a realizácie programov na zlepšovanie zamestnateľnosti a sociálnej inklúzie
 • posilňovanie a budovanie partnerských vzťahov v lokalite a začleňovanie zástupcov komunít a cieľových skupín do partnerskej spolupráce
 • vytváranie podporných, doplnkových aktivít pre „bežiace“ programy na podporu zamestnanosti a ekonomický rozvoj v komunitách
Nepovinné oprávnené aktivity:
 • aktivity na zvyšovanie odbornosti manažérov a odborného personálu LPSI                       so zameraním na prípravu a realizáciu projektov v oblasti sociálnej inklúzie
 • podporovanie aktivít LPSI spojených s procesom komunitného plánovania v sociálne vylúčených a vylúčením ohrozených komunitách (šírenie informácií o princípoch, procesoch a metódach  komunitného plánovania v obciach, mestských častiach)
 • hodnotenie rozvoja zamestnanosti a zvyšovania sociálnej inklúzie v rámci svojej územnej pôsobnosti
 • pomoc lídrom komunity pri hodnotení komunitných potrieb so zainteresovaním komunity, facilitácia stretnutí s komunitou
 • zabezpečovanie účasti lídrov  marginalizovaných skupín na procese rozhodovania o riešení otázok v kompetencii LPSI
 • zabezpečovanie publicity, informovanosti partnerov, cieľových skupín a verejnosti (informačné materiály, propagácia, prezentácia pozitívnych príkladov dobrej praxe pre partnerov a verejnosť)
 • zlepšenie integrácie a koordinácie aktivít zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti, tvorbu pracovných miest a zamestnanosti v danej oblasti (regióne/lokalite)
Oprávnení žiadatelia:
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú novovznikajúce a novovzniknuté Lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie (ďalej len LPSI), ktorými sú nezávislé lokálne združenia vytvorené z predstaviteľov komunity a osôb, ktoré zastupujú kľúčové partnerské organizácie a zainteresované strany, občianske združenia rôznych typov a jednotlivcov so skúsenosťami z podnikania. Jedným z kľúčových partnerských organizácií je aj miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, s ktorým musí mať žiadateľ pred podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku uzatvorenú zmluvu o partnerstve.
Novovzniknuté LPSI sú subjekty, ktoré vznikli po 1. 1. 2007 do dátumu vyhlásenia tejto výzvy a neuchádzali sa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci iných výziev Fondu sociálneho rozvoja.    
Novovznikajúce LPSI sú subjekty, ktoré vzniknú po termíne vyhlásenia tejto výzvy.

Oprávnené cieľové skupiny
 1. Občania, sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym vylúčením, najmä:
 2. Obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít
 3. Občania bez prístrešia („bezdomovci“) a osoby ktorým je poskytovaná starostlivosť v útulku Osoby, pripravujúce sa na návrat z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody a osoby  po návrate z väzby a z výkonu trestu odňatia slobody
 4. Mladí dospelí (odchovanci) z detských domovov a krízových stredísk bez sociálneho a rodinného zázemia
 5. Osoby, závislé na alkohole, drogách alebo iných škodlivých návykových látkach a         na gamblerstve
 6. Osoby, vystavované domácemu násiliu a týraniu, najmä ženy, vystavené násiliu alebo hrozbe násilia
 7. Mladí ľudia opúšťajúci školu pred skončením povinnej školskej dochádzky
 8. Mladí ľudia, predčasne opúšťajúci vzdelávací proces pred skončením odborného vzdelávania alebo pred maturitou
 9. Viacpočetné domácnosti (s väčším počtom detí) a neúplné domácnosti
 10. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, definovaní v ust. § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 11. Uchádzači o zamestnanie s nedokončeným základným vzdelaním, s nízkym (odborné vzdelanie bez maturity) alebo žiadnym odborným vzdelaním
 12. Zamestnanci s nízkym vzdelaním (odborné vzdelanie bez maturity), alebo bez odborného vzdelania, ohrození stratou zamestnania z organizačných dôvodov, alebo hromadným prepúšťaním
 13. Rodičia pred návratom na trh práce po skončení poskytovania rodičovskej dovolenky
 14. Osoby so zodpovednosťou za nezaopatrené deti a odkázaných (závislých) členov najbližšej rodiny, ktorí zjavne potrebujú starostlivosť alebo podporu, ak táto zodpovednosť obmedzuje možnosti ich vzdelávania, prístupu k zamestnaniu, účasti, resp. návratu na trh práce, odborného a kariérneho rastu alebo je bariérou pri udržaní si zamestnania
Minimálna dĺžka trvania projektu je stanovená na 8 mesiacov.
Žiadateľ je povinný realizovať projekt a oprávnené  výdavky najneskôr do 31. 10. 2008.
V opačnom prípade ich nie možné považovať za oprávnené.

Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 350.000,- Sk
Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 4.000.000,- Sk
- redakcia -
16.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet