ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Ekopolis vyhlasuje druhý ročník programu Zelené oázy

Ekopolis vyhlasuje druhý ročník programu Zelené oázy

Ekopolis vyhlasuje druhý ročník programu Zelené oázy

Nadácia Ekopolis vyhlasuje 2. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy, ktorý podporí najlepšie nápady zamerané na pomoc životnému prostrediu. V tomto ročníku bude na projekty rozdelených celkom 1, 7 milióna korún.O granty sa môžu uchádzať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Uzávierka prijímania žiadostí je 12. novembra 2007. Partnerom programu Zelené oázy je už druhý rok spoločnosť Slovnaft, a.s.

V 1. ročníku environmentálneho programu Zelené oázy grantová komisia prerozdelila medzi 19 najúspešnejšími žiadateľmi celkovo 1,6 milióna korún. „Som rád, že projekt Zelené oázy už pomohol 19 slovenským mestám a obciam rozzelenať sa. Jednou z ukážok najúspešnejších projektov je aj miesto, kde stojíme dnes. S radosťou Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia odbornej komisie totiž práve Stredná lesnícka škola, ktorá vytvorila toto arborétum v Kollárovej záhrade v Banskej Štiavnici, získava cenu za najlepší projekt v rámci 1. ročníka,“ povedal na slávnostnom otvorení arboréta a pri príležitosti vyhlásenia 2. ročníka programu Zelené oázy Marián Jusko, predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft.

Z pôvodne spustnutej záhrady, kde žil a tvoril národný umelec, akademický maliar Jozef Kollár, sa aj vďaka grantu spoločnosti Slovnaft, a.s. stalo maloplošné arborétum domácich drevín, ktoré sa v prírode bežne nevyskytujú. Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, slúžia spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

„Originalita projektu Zelené oázy spočíva v tom, že nezväzuje žiadateľom ruky byrokratickými podmienkami. Mnoho miest a obcí môže vďaka tomu vytvoriť nové, prípadne oživiť spustnuté zelené priestranstvá. Zároveň projekt prispieva k zvýšenej aktivite občanov, v rámci starostlivosti o životné prostredie,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

V rámci programu Zelené Oázy je možné požiadať o finančnú podporu napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (napr. stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad, a pod. )

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane výzvy na podávanie žiadostí a potrebných formulárov, sa nachádzajú na http://www.slovnaft.sk/sk/  a na   http://www.ekopolis.sk/?lang=SK 


(http://www.ekopolis.sk/?lang=SK&cat=0eec3a2578b7bfd5ee1fb68a2ecd5959)
- zdroj: www.changenet.sk, uli -
18.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet