ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Športová olympiáda v MŠ

Športová olympiáda v MŠ

Športová olympiáda v MŠ

Stará Turá - Dňa 25.9.2007 sa konala v popoludňajších hodinách v MŠ na Hurbanovej ul. č. 153 olympiáda v rámci projektu "Otvorená škola 2007“ pod názvom „ Týždeň športu a radosti“, na základe ktorého získala MŠ finančné prostriedky od Ministerstva školstva SR- Slovenská asociácia športu na školách vo výške 50 000,- Sk. Cieľom projektu je vybudovať centrum pohybu v exteriéri MŠ formou detského ihriska a tým zvyšovať telesnú aktivitu detí s využívaním moderného, nápaditého náradia a náčinia.


Realizáciou olympiády a netradičných športových aktivít, ktoré sú obsiahnuté v projekte chceme docieliť zvýšenie telesnej zdatnosti detí a ich celkovej imunity, túžbu po sebazdokonoľovaní a sebarealizácii, samostatnosť, podporovať zdravú rivalitu, utvárať zmysel pre čestné športové zápolenie – fair play. Našou snahou je podnecovať rodičov k aktívnemu využívaniu voľného času s deťmi a osvojovaniu si zdravého životného štýlu pravidelným cvičením a pohybom.
Ďalšími naplánovanými aktivitami, ktoré budeme realizovať v októbri 2007 sú: cvičenie s netradičnými pomôckami, hudobné a hudobno-pohybové hry, športové hry a súťaživé hry.
Na realizácii projektu sa vo veľkej miere podieľa i Rodičovské združenie, ktoré pôsobí pri MŠ. RZ finančne zabezpečuje odmeny pre deti vo forme medailí, diplomov, sladkostí, ovocia, či potrebného športového náradia. Ďalej sa podieľa finančným príspevkom na zakúpení nových detských preliezok, kolísadiel, hlavne z financií získaných z 2 % z daní. Členovia výboru RZ pomáhajú kolektívu MŠ pri organizovaní týchto popoludňajších aktivít.
Chceme poďakovať všetkým účastníkom za príjemne strávené popoludnie o čom svedčili rozžiarené detské očká a usmiate tváričky.

Zdroj: NOVINKY www.staratura.sk
- Elena Sládková, Materská škola -
28.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet