ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > INFOČIN roka

INFOČIN roka

INFOČIN roka

Nadácia otvorenej spoločnosti–Open Society Foundation v piatok 28. septembra 2007 pri príležitosti Medzinárodného dňa informácií vyhlásila výsledky už piateho ročníka súťaže INFOčin roka. Ceny za priateľské INFOčiny roka si odniesli: vedenie mesta Šaľa, Žilinský samosprávny kraj a Kancelária verejného ochrancu práv.Nepriateľské ocenenia získali Štátne lesy TANAPu, Ministerstvo pôdohospodárstva SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.


Úlohou súťaže INFOčin je poukazovať na pozitívne a negatívne príklady pri získavaní informácií na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) a tým de facto monitorovať pôsobenie tohto zákona ako jedného zo základných zákonov potrebných na fungovanie demokratickej spoločnosti.
 
Súťaž INFOčin roka sa vzťahuje na konkrétne skutky, ktoré sa udiali na Slovensku počas predchádzajúceho roka a to v súvislosti s napĺňaním litery infozákona. Za každým pozitívnym aj negatívnym skutkom samozrejme stojí konkrétna organizácia či osoba, ktorá nesie za jednotlivé činy zodpovednosť.
Súťaž však nemá ambíciu hodnotiť konkrétne osoby či inštitúcie komplexne, len ich v súvislosti s konkrétnym nominovaným činom pomenúva. Pripúšťame, že ten, kto sa stal nepriateľom informácií vďaka konkrétnemu činu, môže byť v tom istom roku priateľom informácií za iné skutky spojené s aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Nezávislá odborná porota vyberá víťazov súťaže z nominácií, ktoré sú otvorené širokej verejnosti. Porota ani organizátor súťaže nemôže do súťaže nominovať.

VÝSLEDKY INFOČIN 2007


Víťazom kategórie Priateľský čin roka sa v tomto roku stal Mestský úrad Šaľa, ktorý bol nominovaný za informačne bohatú internetovú stránku mesta a za prelomové činy pri zverejňovaní informácií pre obyvateľov mesta, nad rámec tzv. infozákona.

Druhé miesto získal Žilinský samosprávny kraj, ktorý bol tento rok nominovaný až za dva pozitívne "infočiny". A to za podrobne prepracovaný systém poskytovania informácií, aj nad rámec zákona a za informačný materiál spracovaný v Braillovom písme.

Tretie miesto bolo udelené Kancelárii verejného ochrancu práv za veľmi ústretový prístup k žiadateľovi o informácie. Kancelária poskytla množstvo detailných informácií, potrebných dokumentov a právnych predpisov v dopytovanej veci nad rámec zákona. Tento príklad demonštruje to, že kancelária aj v prípade, že nemala kompetenciu na vybavenie žiadosti, dobrovoľne pomohla žiadateľovi pri získaní potrebných informácií.

Prvé miesto v kategórii Nepriateľský čin roka získali Štátne lesy TANAPu za odpoveď svojho riaditeľa na žiadosť o sprístupnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré ťažili a vyvážali drevo z prírodných rezervácií Tichá a Kôprová dolina. V snahe vyhnúť sa jednoznačnej odpovedi, resp. neposkytnúť žiadané informácie, žiadateľ dostal od Štátnych lesov TANAPu veľmi obsiahlu a "kreatívnu" zamietaciu odpoveď. Proti rozhodnutiu Štátnych lesov TANAPu o nesprístupnení informácií sa žiadateľ o informácie - Klub Strážcov odvolal na Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré odvolanie v plnom rozsahu akceptovalo.

Druhé miesto získalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR za "absurdné" odmietnutie poskytnutia informácií o rokovaniach súvisiacich s prípravou strategických programovacích dokumentov pre Slovensko. Porotcov zaujala táto nominácia najmä použitím nasledovnej argumentácie zo strany uvedeného ministerstva, ktorou by sa dala odmietnuť skoro každá žiadosť o informácie: "Na sprístupnenie požadovaných informácií je nevyhnutné spracovanie už existujúcich informácií spôsobom vyhľadávania, zhromažďovania, skompletizovania, čím vznikne v konečnom dôsledku nová informácia, ktorú nemá povinná osoba k dispozícií."

Tretie miesto získal minister školstva Ján Mikolaj za tvrdenie, že "pokiaľ povinná osoba nedokáže vybaviť žiadosť o informácie v zákonnej lehote z dôvodu veľkého rozsahu požadovaných informácií, je to dôvod na zamietnutie žiadosti".

Všetky informácie o súťaži vrátane konkrétnych nominácií nájdete na http://www.infocin.sk/
zdroj:http://www.osf.sk/


- uli -
02.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet