ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Tlačová správa - Iniciatíva Inakosť

Tlačová správa - Iniciatíva Inakosť

Tlačová správa - Iniciatíva Inakosť

11. októbra 2007 sa v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia Iniciatívy Inakosť.
Predstavitelia Iniciatívy Inakosť informovali prítomných o projekte Iniciatívy Inakosť SME TU - dni inakosti, ktorý realizuje na základe výzvy Sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR, v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti.


V rámci tohto projektu Iniciatíva Inakosť v roku 2007 už realizovala nasledovné aktivity:
 • odborný seminár Inakosť a diskriminácia,
 • divadelné predstavenie hry Christophera Duranga "NEVYLIEČITEĽNÍ",
 • Výtvarnú súťaž Coming Out Art,
 • putovnú edukačno - umeleckú výstavu SME TU - dni inakosti.
V roku 2007 budú Iniciatívou Inakosť ešte realizované:
 • rozhlasové relácie na témy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie
 • putovné divadelné predstavenie hry Rona Clarka a Sama Bobricka "Norman si to Ty?", ktoré sa uskutoční v Bratislave 29.11.2007, v Piešťanoch 5.12.2007 a v Leviciach 10.12.2007
 • výstava výtvarných diel venovaná Ivanovi Požgaiovi, v dňoch 15.11.2007 - 22.11.2007 Dom Kultúry Zrkadlový háj, Bratislava - Petržalka
Iniciatíva Inakosť podala pripomienky k návrhu novely Antidiskriminačného zákona, o ktorých informoval člen správnej rady Iniciatívy Inakosť Ivo Slávka. Iniciatíva Inakosť v nich požadovala:
 • úpravu textu viacerých zákonov, v ktorých doposiaľ nie je dôsledne premietnutý zákaz diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie
 • vytvoriť v rámci štátnych inštitúcií miesto osoby poverenej zabezpečovať a koordinovať činnosti štátu pri eliminovaní diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie
Na Slovensku chýba poverenie pre jeden orgán výkonnej moci štátu, aby gestoroval vzťah štátu a menšiny tvorenej ľuďmi s inou sexuálnou orientáciou. Podľa názoru Iniciatívy Inakosť by takýmto gestorom mal byť podpredseda vlády Dušan Čaplovič.
Stanovisko Iniciatívy Inakosť k odpovedi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na jeho uznesenie č. 72 z 12. júna 2007 je také, že Iniciatíva Inakosť:
 • vie, že MPSVaR SR (ale ani žiadne iné slovenské ministerstvo) nemá zatiaľ v pláne legislatívnych úloh ani vo svojej gescii prípravu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia
 • víta ochotu MPSVaR SR participovať v rámci svojich kompetencií na príprave takéhoto zákona s jeho budúcim gestorom, čo na osobnom prijatí potvrdila v zastúpení ministerky štátna tajomníčka MPSVaR SR pani Emília Kršíková
MPSVaR SR vo svojom liste výboru NR SR uviedlo, že bude realizovať ďalšie aktivity s cieľom odstraňovania diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie, napr. zváži zaradenie osobitnej kategórie na podporu rozmanitosti ako hodnotiaceho kritéria v rámci súťaže "Zamestnávateľ ústretový k rodine".
Ministerstvo zároveň v liste upozorňuje na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci ktorého sa v novom programovacom období počíta s podporou aktivít zameraných na elimináciu diskriminačných praktík aj z dôvodu sexuálnej orientácie v rámci projektov predkladaných mimovládnymi organizáciami a ďalšími inštitúciami.
Podľa predsedu správnej rady Iniciatívy Inakosť Júliusa Koleniča, Iniciatíva Inakosť očakáva, že vláda SR začne robiť konkrétne kroky smerujúce k prijatiu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.
Svojou podstatou táto oblasť patrí do gescie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.
"Iniciatíva Inakosť sa preto obracia so žiadosťou na podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, aby sa ako hlavný gestor ujal prác na príprave návrhu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia, vrátane celospoločenskej a odbornej diskusie, čo zároveň bude pozitívnym signálom vlády o realizácii sociálnodemokratickej politiky vo vzťahu k menšinám" uviedol Július Kolenič.
- Marián Vojtek -
14.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet