ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Stará Turá - 15. 10. 2007 bol na úradnej tabuli a na www stránke mesta zverejnený Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto nariadenia. Pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb prijíma mestský úrad v najmenej 10 dňovej lehote od vyvesenia.


Návrh zmeny tohto VZN nájdete na www.staratura.sk
- Newsletter www.staratura.sk -
18.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet