ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Kauza medveď a kormorán

Kauza medveď a kormorán

Kauza medveď a kormorán

- Tlačová správa Strany zelených -
Republikový koordinačný výbor Strany zelených vydal stanovisko ku "kauzám medveď a kormorán".
„Prečo vláda nevyužíva fondy EU určené na podporu životného prostredia?“


(Bratislava, 10. októbra 2007)
Strana zelených vyzýva Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) a Ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR), aby sa konečne začali seriózne zaoberať problematikou výskumu "problémových" druhov chránených živočíchov ako je medveď a kormorán a  predchádzaniu škôd, ktoré tieto druhy spôsobujú.
Strana zelených upozorňuje oba rezorty, že uvedenú problematiku je potrebné akútne riešiť z dôvodu zvýšených stretov medveďa s človekom, ako aj nárastu výšky škôd spôsobovaných kormoránmi na rybách.
Predseda Strany zelených Pavel Petrík upozorňuje na skutočnosť, že: "MŽP SR ani MP SR nerealizovali a ani finančne nepodporovali za posledných 10 rokov žiaden výskumný projekt, ktorý by poskytol aktuálne výsledky, o ktoré by sa dalo v súčasnosti oprieť pri navrhovaní nového manažmentu uvedených druhov. Je poľutovaniahodné, že žiaden z kompetentných rezortov doposiaľ nevyužil možnosti čerpania finančných prostriedkov na riešenie uvedenej problematiky z dostupných zdrojov Európskej únie ako sú Plán rozvoja vidieka, Európsky fond na podporu rybného hospodárstva, projekty na podporu biodiverzity LIFE alebo Operačný program pre životné prostredie".

Strana zelených
Strana zelených (SZ) je jednou z prvých demokratických politických strán, ktoré vznikli po novembri 1989. Nadväzuje na myšlienkové dedičstvo hnutí z 80-tych rokov, smerujúcich k ochrane prírody a zabezpečeniu vyváženého spoločenského rozvoja. Je súčasťou politickej štruktúry Európskej strany zelených a podporuje Európske integračné procesy.
Základným politickým cieľom SZ je riešiť problémy dnešného Slovenska tak, aby bola zabezpečený jeho ďalší vývoj v súlade s potrebami trvalo udržateľného rozvoja. Zvyšovanie všestrannej kvality života v zdravom životnom prostredí, zdravá krajina, zdravá spoločnosť a zdravý človek sú neoddeliteľnými atribútmi takéhoto vývoja. Kvalitu životu nechápeme iba ako zabezpečenie materiálnych potrieb a ekonomickej prosperity, ale ako harmonickú  rovnováhu materiálnych a duševných potrieb.

- www.stranazelenych.sk -
19.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet