ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > VZN O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá

VZN O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá

VZN O meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá

Prameň prináša návrh VZN, ktoré bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo na svojej schôdzi 25. 10. 2007.
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 9 /2007 - o meraní rýchlosti vozidiel Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá.


§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje využívanie merača rýchlosti Mestskou políciou Stará Turá na území mesta Stará Turá a zároveň v súlade s ustanovením § 4 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov určuje ako technický prostriedok Mestskej polícii Stará Turá merač rýchlosti.

§ 2
Základné pojmy

1. Cestný merač rýchlosti je homologizované zariadenie schválené príslušnými predpismi.
2. Záznamové dokumentačné zariadenie je zariadenie, ktoré je súčasťou meracieho zariadenia rýchlosti a je určené na zdokumentovanie priestupku na záznamové médium.
3. Oprávnená osoba je príslušník Mestskej polície Stará Turá, zaškolený k používaniu cestného merača rýchlosti.

§ 3
Účel použitia
1. Cestný merač rýchlosti je možné oprávnenou osobou použiť na zistenie a zdokumentovanie priestupkov v doprave, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.
2. Záznamové zariadenie merača rýchlosti je možné využiť i na zdokumentovanie iného protiprávneho konania.

§ 4
Sankcie
Príslušník Mestskej polície Stará Turá pri výkone služby môže udeliť pri zistení priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchaného neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, blokovú pokutu do výšky 2 000,- Sk v súlade s § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

§ 5
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od schválenia Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. zo dňa 25. 10. 2007 a na úradnej tabuli bolo zverejnené 26. 10. 2007.

V Starej Turej 11. 10. 2007

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

Dôvodová správa
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v § 4, umožňuje určiť obecnému zastupiteľstvu rozsah technických prostriedkov obecnej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh. Vzhľadom k tomu, že výkon štátnej polície v rámci merania rýchlosti vozidiel v našom meste je nedostatočný, je potrebné, aby túto činnosť dopĺňala i Mestská polícia . Z tohto dôvodu predkladáme návrh nariadenia, na základe ktorého môže Mestská polícia v Starej Turej merať rýchlosť vozidiel.
- Newsletter www.staratura.sk -
19.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet