ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Registrácia prenájmu

Registrácia prenájmu

Registrácia prenájmu

Ak prenajímate byt, nebytový priestor, alebo inú nehnuteľnosť (okrem pozemku), musíte sa prihlásiť na daňový úrad. Tí, ktorí prenajímajú od 1. septembra, si môžu svoju povinnosť splniť už len zajtra. 30. 10. 2007 totiž uplynie zákonná lehota 30 dní od začatia prenájmu.


Prenajímatelia, ktorí s nájomcami uzavreli zmluvu pred 1. 9. 2007, musia registráciu vykonať do 31. 12. 2007. Registrácia bola stanovená novelou zákona o správe daní a poplatkov. Nesplnenie povinnosti je sankcionované pokutou 2.000 až 100.000,- Sk.
Registračnú povinnosť si splníte predložením vyplneného registračného tlačiva. So sebou treba priniesť originál nájomnej zmluvy alebo zápisnice o nájme. Od dátumu tohto dokumentu sa totiž odvíja daňová povinnosť. Výška dane sa potom určuje z daňového základu oslobodeného o 24.900,- Sk. Ak príjem s nájmu nepresiahne túto sumu, daň  neplatíte.
Registrovať sa musí príjem z nehnuteľnosti, ktorá spĺňa definíciu bytu alebo nebytového priestoru podľa príslušných zákonov. Znamená to, že ak prenajímate napr. iba izbu v byte bez uzavretia, povinnosť sa Vás netýka. Ak však ide o nehnuteľnosť s vlastným uzavretím, musíte sa zaregistrovať, aj keď nie ste majiteľom, ale ďalej prenajímajúcim nájomníkom. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov sa vzťahuje povinnosť na manžela, ktorý je na nájomnej zmluve.
Štát týmto opatrením sleduje zlepšenie daňovej disciplíny na trhu s prenájmom nehnuteľností. Daňové riaditeľstvo pripravilo nové postupy na odsledovanie plnenia novej povinnosti. Na kontrolu prenájmov sa doteraz využívali najmä podnety od verejnosti. Daňové úrady sú pripravené použiť nové techniky pri samotnej daňovej kontrole, miestnych zisťovaniach i pri vlastnom vyhľadávaní.

- Tomáš Šarman - Centrumbývania.info -
29.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet