ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia

Minulý mesiac bola vyhlásená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výzva na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.2 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia


Podporované sú tieto aktivity:
 1. Zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje
 2. Inštalácia technológií na zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia vrátane monitoringu
Cieľmi opatrenia sú:
 • Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (tuhých znečisťujúcich látok, SO2, NOx, CO, organických látok, ktoré sú v odpadových plynoch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, benzénu a ťažkých kovov – najmä olova)
 • splnenie záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu v oblasti znižovania produkcie skleníkových plynov
 • podporu výraznejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie a racionálneho využívania neobnoviteľných zdrojov energie
Pre toto opatrenie je v období rokov 2004 – 2006 vyčlenených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 22 835 345 EUR.
Výška oprávnených nákladov projektu, ktorá môže byť pokrytá financovaním z ERDF:
 • 75% z celkových oprávnených nákladov pre žiadateľov z verejného sektora
 • 35% celkových oprávnených nákladov pre podnikateľské subjekty
 • Maximálne 20% oprávnených nákladov každého schváleného projektu pre verejný sektor môže byť pokrytých spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Žiadateľ sa podieľa na projekte vlastnými zdrojmi minimálne vo výške 5%.
Na podnikateľské subjekty (malí a strední podnikatelia i veľké podniky) sa v tomto prípade vzťahuje Schéma štátnej pomoci č. 012/03:
Podľa schémy štátnej pomoci môže byť maximálne 50% (v prípade malých a stredných podnikov 65%) celkových oprávnených výdavkov projektu spolufinancovaných z ERDF a štátneho rozpočtu.
Na jednotlivé projekty pre opatrenie č. 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva nie sú limitované maximálne a minimálne náklady.

Oprávnení žiadatelia:
 • Regionálna samospráva (VÚC)
 • Miestna samospráva (mestá, obce a ich združenia)
 • Štátna správa
 • Podnikateľské subjekty
Oprávnené regióny:
 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj)
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú prijímané priebežne do konca roku 2006. Žiadosť musí byť doručená poštou ako doporučená alebo expresná kuriérna zásielka alebo osobne (v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) na adresu Ministerstva životného prostredia SR.

Viac info: www.sarmi.pramen.info
- ŠARMI -
03.07.2005

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet