ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 1 a 2

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 1 a 2

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 1 a 2

Odložiac frázy, budeme rozprávať o význame každej myšlienky a okolnosti objasníme porovnávaním a vývodmi. Ja teda náš systém formulujem i z nášho i z gójskeho stanoviska.

Treba podotknúť, že ľudia zo zlým inštinktom sú číselné v prevahe nad ľuďmi dobrými a preto najlepšie výsledky v ich ovládaní docieľujú sa násilím a zastrašením, nikdy však nie akademickým rozumkovaním. Každý človek usiluje sa dosiahnuť moci, rád bol by diktátorom, keby mohol, ale málokto by váhal obetovať šťastie iných pre dosiahnutie svojich cieľov.

Protokol č.1Právo v sile

Čo zdržiavalo a riadilo tú dravú zver, ktorú nazývame ľuďmi?

Čím bola dodnes ovládaná?

Na začiatku sociálnej organizácie ľud podroboval sa drsnej a slepej sile, potom zákonu-ktorý je tiež taká sila, ale maskovaná. Uzatváram, že podľa zákona prírody právo je v sile.

Sloboda, Idea, Liberalizmus

Politická sloboda je idea, nikdy nie však skutočnosť.

Tejto idey musí sa vedieť použiť, keď potrebujeme pôsobivého lákadla, aby sme získali podporu ľudí pre svoju stranu, akonáhle táto podnikla boj na vrhnutie strany ktorá je u vesla vlády. Táto úloha sa uľahčí, keď je protivník sám nakazený „ideou slobody“, alebo takzv. „liberalizmu“, a pre túto ideu zriekne sa dobrovoľne čiastky svojej moci.

Zlato, Náboženstvo, Samospráva

V písomnej dobe vládu liberálnu zamenila vláda zlata. Boli však doby v ktorých vládlo náboženstvo. Idea slobody je nesplniteľná, preto lebo ju nikto nevie s mierou používať. Stačí len na nejaký čas dať samosprávu do rúk ľudu, aby sa táto zmenila v rozháranosť. Touto chvíľou vznikajú vnútorné rozbroje, prechádzajúce rýchle v sociálne vojny, v ktorých význam štátu mizne v púhy popol.

Despotizmus kapitálu

Keď sa štát vysiluje svojimi kŕčovitými záchvatmi, alebo iným vnútorným rozbrojom-upadne do rúk vonkajších nepriateľov a je v každom prípade navždy startený-je v moci našej! Despotizmus kapitálu, ktorý je celkom v našich rukách, donucuje štát, aby sa držal nami podávaného stebla, lebo v inom prípade padá do priepasti.

Vnútorný nepriateľ

Keby človek s liberálnou dušou namietal, že podobné vývody sú nemravné, spýtam sa ho: Či je nemravné, že štát, ktorý má vonkajšieho i vnútorného nepriateľa, proti prvému používa na obranu útok s väčšou presilou, zatajuje svoje plány, útočí na nepriateľa v noci-prečo teda má byť nemravný náš spôsob obrany proti vnútornému nepriateľovi?

Dav, Anarchia

Ako môže logický rozum dúfať, že povedie davy pomocou rozumného uisťovania?

Môže veriť, že prehováraním dosiahne kladný výsledok pri možnosti naoko protichodných otázok, ktoré môžu davu, povrchne rozumejúcemu zdať sa sympatickejšími? Ľud riadiac sa výhradne drobnou vášňou, poverou, obyčajou, tradíciou a sentimentálnou teóriou v dave podlieha straníckym rozkolom, prekážajúc tak každý súhlas i napriek rozumnému napomínaniu. Každé rozhodnutie davu závisí od náhodilej, alebo umelo vytvorenej väčšiny, ktorá pre neznalosť politických tajností vynáša absurdné rozhodnutia prinášajúce zárodky anarchie v správe.

Politika a mravnosť

Politika nemá nič spoločného s mravnosťou. Vládca riadiaci sa mravnosťou je nepolitický, a preto je neistý na svojom tróne. Kto chce vládnuť musí sa obracať k šikovnosti a prefíkanosti. Cenné vlastnosti ľudu - čestnosť, priamosť - sú priamo prekážkou v politike, pretože istejšie a bezpečnejšie vedú ku skaze, ako najsilnejší nepriateľ. Tieto vlastnosti sú známkou Gójov, my sa však nimi nikdy nesmieme riadiť.

Právo silnejšieho

Naše právo je v sile. Slovo právo je abstraktné, je to ničím nedokázaná myšlienka. Ono označuje: Dajte mi to čo ja chcem, aby som tým dostal dôkaz, že som silnejší od vás. Kde začína právo? Kde končí? V štáte, kde je zlá organizácia sociálnej moci, v ktorom zákon a vládca je bezmocný, zbavený slobody liberalizmom a jeho namýšľaných práv vidím, že právom silnejšieho môžeme sa vrhnúť na jestvujúci poriadok i ustanovenia a položiť svoje ruky na zákony, pretvoriť všetku štátnu organizáciu, stať sa vládcom tých, ktorý nám dobrovoľne ponechali svoju moc, zrieknuc sa jej liberálne.

Nepremožiteľnosť massonsko-židovskej vlády

Pri terajšom otrasení všetkej autority naša moc sa stane najmenej premožiteľná, ako ktorákoľvek iná, preto, lebo ostane neviditeľná, až vzrastie na takú silu, že nijaká lestivosť nebude ju môcť podkopať.

Cieľ svätí prostriedky

Z dočasného zla, ktoré sme teraz prinútení prevádzať, vzrastie dobro pevnej vlády, ktorá znovu zriadi pravidelný beh mechanizmu sociálnej existencie, porušenej liberalizmom. Venujeme viac pozornosti v našich plánoch potrebe a úžitku, nie však dobru a morálke. Pred nami je plán, v ktorom je strategicky vysvetlená smernica, od ktorej nemožno ustúpiť bez rizika vidieť zničenie našej dlhej, stáročia trvajúcej práce.

Dav-slepec, politická abeceda

Keď chceme vypracovať cieľavedomý akčný plán, musíme vziať do ohľadu sprostotu, váhavosť a neschopnosť más, ich nespôsobilosť rozumieť a ceniť si podmienky vlastného života a blahobytu. Treba pochopiť, že sila davu je slepá, nerozumná, počúvajúca napravo i naľavo. Slepý nemôže viesť slepých, aby ich nepriviedol do priepasti. Preto samozvanci vyšlí z ľudu, hoci i geniálni, ale politike nerozumejúci, nemôžu vystupovať v úlohe vodcov davu, bez toho, že by tým celý národ nezahubili.

Stranícke nesváry

Národ ponechaný samozvancom svojho prostredia, ničí sa sám straníckymi nesvármi, živenými honbou po moci, hodnostiach, a z toho vznikajúcimi neporiadkami. Či ľudovým masám možno spokojne a bez preháňania predniesť a vyriešiť veci štátu, bez toho, že by boli zlučované s osobnými záujmami? A môžu sa tieto brániť pre vonkajším nepriateľom? To je nemysliteľné, lebo plán, roztrhaný na mnoho častí, stráca ucelený prehľad a tým sa stáva nezrozumiteľný a nepredvídateľný.

Najdokonalejší vládny systém-samovládca

Plány len u samovládcu môžu byť vypracované celkom jasne, rozdeľujúc všetko v poriadku v mechanizme hospodárskeho stroja. Z toho možno usudzovať, že vláda, vyhovujúca ohľadom blahobytu štátu, má byť sústredená v rukách jednej zodpovednej osoby. Bez absolútneho despotizmu nemôže jestvovať civilizácia. Túto môže riadiť nie dav, ale zodpovedný vládca-nech je to ktokoľvek. Dav je barbar, prejavujúci svoje barbarstvo pri každej príležitosti. Akonáhle berie slobodu do svojich rúk ľud, táto hneď sa zvrhne v anarchiu, ktorá v skutočnosti je najväčším stupňom barbarstva. ( Despotizmus je neobmedzená, ľubovoľná a násilnícka tyranská vláda. Despot je tyran, ktorého dnes predstavuje Stalin a akého Židia pripravujú celému svetu.) (Poznámka prekladateľa).

Alkohol, klasika, rozvrat

Pozrite sa na liehovinou omámených dobytku podobných Gójov, ktorí si slobodou získali i právo na bezmierne užívanie liehovín! Nemôžeme dovoliť svojmu ľudu, aby k tomu dospel. Národy Gójov omámené sú liehovinami a ich mládež ohlúpla klasicizmom a predčasnou nemravnosťou, ku ktorej ju vedú naši agenti-hlavne v zábavných podnikoch. K týmto posledným pričítam takzv. dámy polosveta, ako dobrovoľných nositeľov rozvratu a rozkoše.

Princíp a pravidlá židovsko-massonskej vlády

Naše heslo je: sila a lestivosť. Jedine sila víťazí v politických veciach, najmä keď je skrytá v štátnických talentoch.

Násilie musí byť princípom, lestivosť a prefíkanosť pravidlom pre vládu, ktorá nechce byť zvrhnutá novou silou. Toto je jediný spôsob k dosiahnutiu cieľa - dobra. Preto nemusíme sa zaraziť pred podplácaním, klamaním, podvodom, zradou, keď to môže poslúžiť nášmu cieľu. V politike potrebné je vedieť brať cudzie vlastníctvo bez váhania, keď chceme dosiahnuť vládu.

Teror

Naša ríša ide cestou mierneho ovládania, má právo nahradiť hrôzy vojny menej viditeľnými, ale cieľa dosahujúcimi vraždami, ktorými treba podporovať teror, pripravujúci slepú poslušnosť. Spravodlivá, neúprosná prísnosť je najvyšším faktorom štátnej moci, nie jedine pre zisk, ale v mene povinnosti a víťazstva treba sa nám držať programu násilia a lestivosti. Zásada výpočtu silná. Preto nie jedine prostriedkami, ale aj zásadou prísnosti zvíťazíme a podmaníme všetky vlády-našej„svetovláde“. Stačí aby tieto poznali, že sme neúprosní, aby zmizla ich neposlušnosť.

Voľnosť, rovnosť, bratstvo

Už v historických dobách boli sme prvými ktorí vykríkli heslo: Voľnosť, Rovnosť, Bratstvo-do más. Tieto slová pričasto boli opakované volebnými papagájmi, ktorí sa hromadili zo všetkých strán okolo toho lákadla a tým zničili blahobyt ľudstva a pravú volebnú slobodu. Naoko rozumní a obratní Góji nerozumeli dvojzmyslu týchto slov, nerozumeli ich vzájomnému rozporu, nevideli že v prírode niet rovnosti, lebo sama príroda ustanovila nerovnosť rozumu, pováh i schopností, práve tak, ako podriadenosť ich vzťahov k zákonom prírody. Neporozumeli, že dav je slepá sila, že šplhavci, volení z jeho prostredia, sú práve takí slepci v politike, ako dav sám, ktorý, hoci by bol aj celý geniálny, nie je spôsobilý k vláde pre svoju nezasvätenosť v politike.

Princíp dynastickej vlády

Toto Góji prehliadli hoci to bolo základom každej dynastickej vlády. Otec zanechával synovi znalosti riadenia politických vecí preto, lebo okrem členov dynastie nikto ich neviedol a preto nikto nemohol vydať tajomstvá vedenia národa. Zmysel dynastického nasledovníctva vlastných politických vecí pomaly sa strácal a toto pomohlo k víťazstvu našej veci.

Zničenie privilégií Gójskej šľachty

Heslo: Voľnosť-Rovnosť-Bratstvo vo všetkých končinách sveta privádzalo prostredníctvom našich agentov do našich radov celé légie, ktoré s radosťou niesli naše zástavy. A zatiaľ tieto slová boli len červami, podrývajúcimi blahobyt Gójov, ktoré všade ničili pokoj, tichosť a solidárnosť v podrobovaní sa zákonom a porušovali všetky základy štátu. Uvidíte neskoršie, že to slúžilo k víťazstvu v našom dobíjaní sveta. To nám dalo medzi iným možnosť dosiahnuť cennejšieho triumfu-zničenie privilegovanej šľachty Gójov, jedinú to oporu ich národov proti nám.

Nová šľachta

Na troskách dedičnej šľachty Gójov postavili sme šľachtu svojich vzdelaných tried a hlavne aristokraciu peňazí. Založili sme základy tejto novej aristokracie na pilieroch bohatstva, ktoré ovládame, a na vede, ktorá je vedená našimi mudrcmi.

Psychologický výpočet

Naše víťazstvo uľahčilo sa nám tým, že pri svojom spojení s nevyhnutne potrebnou nám masou brnkali sme na najcitlivejšie strunky ľudského ducha, na baženie po výhodách, chtivosti a nenásytných materiálnych žiadostiach ľudských. Každá z týchto ľudských slabostí postačí už sama o sebe na to, aby ochromila akékoľvek šľachetnejšie hnutie a dala tak k dispozícii vôľu ľudu tým, ktorí si vedia kúpiť jeho silu.

Abstraktnosť slobody

Nejasný pojem slobody umožnil nám presvedčiť masy, že vláda je jedine obchodvedúcim pre vlastného pána zeme, národa, a že tento obchodvedúci môže byť vymenený ako pár rukavíc.

Meniteľnosť zástupcov ľudu

Častá zmena ľudových zástupcov dáva nám týchto k dispozícii a urobila z nich pomocníkov pre naše ciele.Protokol č.2


Národnohospodárske vojny-základ židovskej prevahy

Pre naše ciele potrebné je, aby vojny neprinášali nijakého územného zisku. Tým vojny prenesené budú na hospodársku koľaj a národy pocítia silu našej prevahy v pomoci, ktorú im k tomu dávame Takýto stav vecí vydá jedného i druhého súpera k dispozícii našej medzinárodnej agentúre, ovládajúc bez hraníc milióny hláv. Takto naše medzinárodné právo v pravom slova zmysle zotrie národné právo a bude vládnuť nad národmi, tak ako vládne občianske právo medzi obyvateľstvom štátu.

Reklamná administrácia a tajní radcovia

Nami vyvolení administrátori z národa, podľa ich naivnej spôsobilosti, nebudú ľuďmi, pripravenými k správe, a preto ľahko sa premenia vo figúrky našej hry, vedené našimi geniálnymi radcami a odborníkmi, vychovávanými od detstva pre vládu celého sveta. Viete, že títo naši odborníci získali si pre svetovládu všetky potrebné vedomosti z našich politických plánov, historických skúseností a pozorovania každej súčasnej doby. Góji neriadia sa skúsenosťami prísnych historických pozorovaní, lebo im stačí teoretická rutina bez kritického rozboru výslednice. Preto s nimi nepočítame-nech sa dočasne bavia, alebo žijú v nádejach na nové pôžitkárstvo. Nech u nich hrajú hlavnú úlohu nami vsugerované zákony vedeckých teórií, ku ktorým mi prostredníctvom našej tlače stále vštepujeme slepú dôveru. Gójska inteligencia bude sa honosiť svojím vzdelaním, bez vlastnej logickej kontroly, čím uskutoční získané vedomosti vedy, skombinovanej našimi agentmi tak, aby sme docielili výchovy v potrebných nám smeroch.

Úspechy rozkladných teórií

Nemyslite, že naše tvrdenia sú prázdne slová. Pozorujte úspechy darvinizmu, marxizmu a Nietsche-ovskej filozofie. Demoralizujúci účinok týchto náuk na ducha Gójov musí nám byť bezpodmienečne jasný.

Prispôsobenie v politike

Potrebné je nám počítať so súčastnými myšlienkami charakterov, tendenciou národov, aby sme nerobili chyby a to tak v politike, ako aj v administratívnej správe. Víťazstvo nášho systému, ktorého mechanické časti možno rázne riadiť, hľadiac na temperament národov, s ktorými sa stýkame, je isté, keď bude prakticky použitý a založený na výsledkoch minulosti v spojení s prítomnosťou.

Úloha tlače

V rukách súčasných vlád spočíva moc, tvoriaca určitú náladu v ľude-tlač. Jej úlohou musí byť oznamovať želania a žiadosti, oznamovať ponosy ľudu a pôsobiť nespokojnosť. Triumf slobody slova patrí tlači. Ale vlády sú neschopné, nevedia správne využiť túto moc, a tak aj ona padla do našich rúk. Tým získali sme vplyv a ostali sme v úzadí. Vďaka tomu, nahromadili sme hory zlata, i keď to stálo potoky krvi a sĺz.

Cena zlata a cena židovskej obeti

My sme vykúpili, obetujúc mnohých z nášho národa. Každá naša obeť stojí tisíce obetí zo strany Gójov pred Bohom.
- www.radioislam.org -
05.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet