ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

26. 10. 2007 v priestoroch Holubyho chaty na Javorine podpísali starostovia obce Beckov - p. Karol Pavlovič a obce Slavkov, Zlínsky kraj - p. Petr Vladovič zmluvu o cezhraničnej spolupráci za účasti svojich zástupcov. Tomuto oficiálnemu aktu predchádzali osobné návštevy starostov obcí a uznesenia obidvoch obecných zastupiteľstiev.


Zmluva č. 1/07 O cezhraničnej spolupráci obcami Beckov a Slavkov:
Obce považujú za jednu zo svojich priorít vytváranie dobrých susedských vzťahov medzi občanmi a obcami SR a ČR. Obce Beckov a Slavkov uzatvorili zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry, športu a pracovno-spoločenských stretnutí členov samosprávy zmluvných obcí, ako bolo schválené OZ obce Beckov uznesením č. 129/2007 zo dňa 07.09.2007 a OZ obce Slavkov uz.č. 06/08/07 zo dňa 22.10.2007.
Starostovia obcí sa budú informovať o významných akciách, konaných v obciach, príp. v okresoch. Obecné zastupiteľstvá sa budú stretávať podľa potreby a možností, spravidla v jarných mesiacoch, aby prejednali pripravované kultúrne a športové akcie na celý rok.
Dohodne sa deň stretnutia členov samosprávy , zástupcov škôl, členov občianskych združení a spoloč. organizácií. Poriadajúca obec pripraví na toto stretnutie kultúrny a športový program a urobí zápisnicu o dohodnutých akciách. Nevyhnutne vynaložené náklady hradí vždy poriadajúca obec. Zmluva sa uzatvára na jedno volebné obdobie a jej platnosť je obnoviteľná novými samosprávnymi orgánmi obce v nasledujúcom volebnom období.

- Zdroj www.obec-beckov.sk -
09.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet