ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

Ministerstvo hospodárstva SR v gescii Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vyhlasuje výzvu na čerpanie nenávratného finančného príspevku v rámci sektorového operačného programu priemysel a služby. Ide o:
Prioritu č. 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu
Opatrenie č. 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry


Cieľom opatrenia je umožniť verejnému sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regiónoch podľa Cieľa 1. Snahou je tiež obnoviť pomocou verejného sektora podnikateľskú činnosť v rámci rovnomerného regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie minulých priemyselných a podnikateľských areálov.
Podporované sú tieto aktivity:
 • podpora budovania priemyselných parkov vo forme tzv. parkov na zelenej lúke a tzv. hnedých parkov
 • podpora rekonštrukcie výrobných hál, t.j. území, na ktorých sa sústredí priemyselná činnosť alebo služby aspoň jedného podnikateľského subjektu
Forma pomoci:
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP). NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Prostriedky sa udeľujú na základe schválených projektov. Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania v nasledovnom pomere:
 • 75% z oprávnených nákladov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
 • 25% z oprávnených nákladov zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov konečného prijímateľa.
Minimálna výška pomoci pre projekt je 100 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre projekt je 6 000 000 EUR, pričom výška oprávnených nákladov na projekt nemôže prekročiť 8 000 000 EUR.
Koneční prijímatelia:
 • Vyššie územné celky
 • obce a mestá/mestské časti
 • združenia obcí/miest /VÚC
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC zabezpečujúce rozvoj priemyslu a vybraných služieb
Oprávnené regióny:
 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj)
Žiadosti o poskytnutie NFP je možné podať najneskôr do 9. septembra 2005 do 16.00 hod,. a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia zásielky) na adresu SARIO.

Viac info: www.sarmi.pramen.info
- ŠARMI -
10.06.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet