ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 3 a 4

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 3 a 4

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 3 a 4

Napnutý zápas o prevahu a nárazy v hospodárskom živote vytvoria, ba v skutočnosti už vytvorili sklamanie, chladnú, nesrdečnú spoločnosť, ktorá bude cítiť hlboký odpor tak k vyššej politike, ako i k náboženstvu. Jej vodcom bude jedine zisk-zlato, čo bude kultom pre materiálne pôžitky, ktoré za zlato možno kúpiť. Potom bez vôle slúžiť dobru a obohacované jedine nenávisťou k privilegovaným, nižšie triedy Gójov pôjdu s nami proti Gójskej inteligencii, ako nášmu konkurentovi o politickú moc.

Protokol č.3


Symbolický had a jeho význam

Dnes Vám môžeme oznámiť, že sme už len niekoľko krokov od svojho cieľa. Ostáva nám len malá vzdialenosť a celá cesta, ktorú sme prešli, je hotová uzavrieť kruh symbolického hada, ktorým je znázornený národ. Tento uzatvárajúci sa kruh uzavrie v sebe všetky európske štáty pevnou šróbou.

Neistota konštitučnej rovnováhy, teror v palácoch

Konštitučná rovnováha čoskoro bude zvrhnutá, lebo sme ju zriadili so všetkou presnosťou tak, aby sa nikdy neprestávala knísať. Góji si mysleli, že konštitúcia je pevne organizovaná a verili v konštitučný poriadok. Ale vládcovia zaclonení sú svojimi zástupcami, ktorí bez kontroly zneužívajú svoju moc a prevádzajú mrzkosti. Za svoju moc môžu ďakovať teroru vnesenému do palácov. Vládcovia nemajúc možnosti ísť medzi svoj ľud, nemôžu sa s ním dohodnúť. Takto nami rozdelení vládcovia na jednej a slepá sila ľudu na druhej strane stratili svoj význam, podobní sú slepému bez palice a bez pomoci.

Moc a slávomam

Aby sme panovačníkov prinútili k zneužitiu ich úradnej moci, všetky sily postavili sme jednu proti druhej a rozvinuli sme ich liberálnu tendenciu k nezávislosti. V tomto smere povzbudili sme každú podnikavosť, vyzbrojili sme všetky strany a terčom všetkých ambícií urobili sme vládu. Zo štátov urobili sme arény, v ktorých odohrávajú sa búrky a nepokoje. Ešte krátky čas a tieto neporiadky a bankroty budú všade.

Parlamentné frflárne, pamflety, zneužitie moci

Parlamentné a administratívne zhromaždenia prevrátili neúnavní frfloši v rečnícke závody. Drzí pamfletisti a smelí žurnalisti denne napádajú personál administratívny. Zneužívanie úradnej moci pripravuje všetky úrady k úpadku pod ranami silného davu raz všetko poletí hore nohami.

Národnohospodárske otroctvo, práva ľudu

Všetky národy sú k práci a biede prikované viac, ako za dôb otroctva a nevoľníctva. Z otroctva sa ešte nejakým spôsobom mohli vyslobodiť, ale od biedy odtrhnúť sa nemôžu. Do konštitúcií vložili sme také práva, ktoré sú neplatné, ktoré sú len naoko. Celé takzvané „Právo ľudu" jestvuje len ako idea, ktorá je v praxi nesplniteľná. Proletár nemá viac z ústavy, ako žobrák z odrobiniek, padajúcich z nášho stola, ako odplatu za to, že volí našich agentov a pomáha uplatniť naše opatrenia. Republikánske práva sú pre chudobného človeka len trpkým výsmechom, lebo ťarchy dennej práce mu bránia, aby ich použil. Súčasne vzatá mu je vyhliadka na trvalý určitý príjem pre závislosť na výlukách a stávkach, organizovaných podnikateľmi, alebo ich robotníckymi súdruhmi.

Špekulanti a šľachta

Národy pod našim vodcovstvom zničili šľachtu, ktorá bola ich prirodzenou oporou a chlebodarcom vo vlastnom záujme tesne zviazaným s národným blahobytom. Za to teraz národy upadli do otroctva, sú vyciciavané obohatenými pobehajmi a sprostredkovateľmi, ktorí sú nemilosrdným jarmom sediacim na pracujúcom ľude.

Massonsko-židovská armáda, degenerácia Gójov, Hlad a právo kapitálu

Budeme sa vydávať za osloboditeľov pracujúcich tried, ktorí prišli, aby ich vyslobodili spod utláčania a prinútime ich k tomu, aby sa tak pripojili k nášmu vojsku socialistov, anarchistov a komunistov, ktorým pod maskou svetového zbratania znovu dáme svoju moc.Šľachta, ktorá zákonite používala práce ľudu, mala záujem na tom, aby pracujúci človek bol zdravý, silný a najedený. My máme záujem na opaku tohto-na degenerácii Gójov. Naša moc spočíva v chronickom nedosycovaní a slabosti pracujúceho ľudu, ktorý sa tým ujarmuje našej vôli, lebo tejto nevie sa postaviť na odpor. Hlad dáva viac práva kapitálu na pracujúceho človeka, ako dávali šľachte kráľovské zákony. Biedou a tým vznikajúcou nenávisťou hýbeme davom, ktorého ruky rozmrvia a odstránia každého, kto nám stojí v ceste.

Ľud a korunovanie všesvetového kráľa

Až príde doba korunovania nášho všesvetového kráľa, tieto ruky odstránia všetko, čo by tomu mohlo prekážať.

Základný predmet vyučovacieho programu budúcich massonsko-národných škôl

Góji bez našej vedeckej rady odvykli premýšľať. Preto nevidia neliehavé nevyhnuteľnosti toho, čoho sa my, až príde doba našej svetovlády, budeme neústupne pridržiavať, čo znamená: v národných školách potrebné je vyučovať jedinú pravdivú vedu-spôsob ľudského života, sociálneho poriadku-vyžadujúceho rozdelenie práce a tým rozdelenie ľudí na stavy a triedy.

Je potrebné, aby každý vedel, že všetci ľudia nemôžu byť pred zákonom jednako zodpovední, keď jeden svojím počínaním kompromituje celý stav, alebo národ, kým iný zneužíva len svoju osobnú česť.

Tajná veda spoločenského poriadku

Správna veda sociálneho poriadku, súc utajená a pre Gójov nedostupná, dokázala by každému, že miesto a práca musia spolu uzatvárať určitý kruh, ak nemajú byť prameňom ľudských utrpení pre nezodpovedajúci pomer výchovy k práci. Pri vychovávaní ľudí v tejto vede národy budú sa dobrovoľne podriaďovať svojim vládam a štátnym zriadeniam. Pri terajšom stave vedy a nami vytvorených smeroch, ľud slepo veriaci slovu tlače, vo svojom blúznení a neznalosti vecí nepriaťeľstvo pociťuje ku všetkým stavom, ktoré stoja vyššie, lebo nerozumie významu každej triedy a stavu.

Všeobecná hospodárska kríza

Spomenuté nepriateľstvo sa ešte priostrí hospodárskou krízou, ktorá zastaví burzové obchody a prácu v priemysle, keď všetkými prostriedkami-pomocou zlata (ktoré je všetko v našich rukách),podzemnými cestami vyvoláme všeobecnú hospodársku krízu, vrhneme na ulice celé davy robotníctva vo všetkých štátoch Európy. Tieto davy s radosťou sa vrhnú prelievať krv tých, ktorým vo svojej nevzdelanosti a jednoduchosti od detstva závideli a ktorých majetky budú môcť potom drancovať.

Bezpečnosť našich ľudí

Našich ľudí sa nedotknú, lebo čas prevratu nám bude dobre známy, takže my sa o svoju bezpečnosť postaráme.

Despotizmus massonstva, kráľovstvo rozumu

Gójov sme presvedčili, že pokrok ich privedie ku kráľovstvu rozumu. A náš despotizmus bude vedieť rozumnou prísnosťou zmieriť všetky nepokoje a vykoreniť liberalizmus zo všetkých verejných inštitúcií.

Strata vodcu, massonstvo a Veľká francúzska revolúcia

Keď ľud videl, že v mene slobody docieľuje rozličných ústupkov a povoľností, predstavoval si, že on sám je vládcom, chytil sa moci, kde, ako každý slepec, narazil na kopu prekážok a zložil svoju plnomoc k našim nohám. Spomnite si francúzsku revolúciu, ktorú sme nazvali „Veľkou“, keďže tajnosti jej príprav dobre poznáme, lebo to bola práca našich rúk. Od tejto doby vedieme národ od jedného sklamania k druhému, aby sa zriekol aj práv v prospech toho kráľa-despotu zo sionskej krvi, ktorého svetu pripravujeme.

Kráľ-despot zo sionskej krvi, príčiny nezraniteľnosti massonstva

V prítomnej dobe my ako medzinárodná sila, sme nezraniteľní preto, lebo keď nás napadnú v jednom štáte, v iných nás chránia. Nevyčerpateľná podlosť Gójskych národov, ktoré plazia sa pred silou, nemilosrdné sú k slabosti, bezohľadné k priestupkom a blahosklonné k zločincom, ktoré nechcú trpieť rozpory slobodného spoločenského poriadku a pritom sú až mučenícky trpezlivé pod surovým despotizmom, to sú vlastnosti, ktoré pomáhajú našej nezávislosti. Za najmenšie teraz trpené zneužitie úradnej moci so strany terajších ministerských predsedov popravili by i dvadsať kráľov.

Úloha massonských agentov

Ako vysvetliť toto nedôsledné chovanie sa ľudových más k udalostiam takéhoto druhu? To je možno vysvetliť len tým, že títo vodcovia prostredníctvom svojich agentov nešepkávajú ľudu, že zneužitie úradnej moci na úkor štátu prevádza sa v prospech vyššieho cieľa a blaha národa, pre dosiahnutie medzinárodného bratstva, solidárnosti a rovnosti. Pravda, nehovoria, že takéto spojenie má sa stať len pod našou mocou. Takto národ oslobodzuje vinníkov a súdi nevinných, nahovoriac si, že môže robiť, čo chce. Za takéhoto stavu vecí ničí sa každá sporiadanosť a vznikajú neporiadky na každom kroku.

Sloboda

Slovo „sloboda" poháňa ľudskú spoločnosť k nepriateľstvu proti každej sociálnej, prírodnej i božskej moci a preto s dosadením našej svetovlády toto slovo budeme musieť navždy odstrániť z ľudského slovníka, lebo jeho princíp ľudský dav mení v krvižíznivú zver. Je síce pravda, že táto zver akonáhle sa napila krvi, usne a možno ju priviazať na reťaz, no bez krvi ona nespí, ale zápasí medzi sebou.Protokol č.4Vývoj republiky

Každá republika kráča po niekoľkých vývojových stupňoch. Prvý stupeň je nezmyselné šarapatenie, podobné šarapateniu chorého, ktorý sa v horúčke hádže zo strany na stranu. Druhý stupeň je pobláznenie ľudu (demagógia),ktoré plodí anarchiu a ktoré nevyhnutne vedie k despotizmu, no nie k tomu spravodlivému, otvorenému a zodpovednosti plnému despotizmu, ale neviditeľnému a nezodpovednému despotizmu, ktorý je prevádzaný tajnou organizáciou. Takáto vláda ľubovôle môže konať tým nerozvážnejšie, lebo kryje sa za maskou svojich agentov, ktorých zmena nie je na škodu našej tajnej moci, ba naopak, ešte
jej osoží, lebo častá zmena našu organizáciu zbavuje záväzku rozhádzať prostriedky na odmeny za dlhoročné služby.

Vnútorné massonstvo

Kto a čo môže zvrhnúť neviditeľnú moc?!

Takouto je naša sila. Vnútorné massonstvo sťa slepá záclona slúži tejto sile i jej cieľom, ale plán prevádzania, i miesto, kde sa nachádza, pre národ navždy ostane nezvestným.

Sloboda a náboženstvo

Sloboda mohla by byť neškodná v spoločenskom poriadku, bez škody pre blahobyt národov, keby sa držala princípu viery v Boha a ľudského bratstva, s výnimkou ľudskej rovnosti, ktorá odporuje samým zákonom prírody i jej podriadenosti. Takouto vierou národ by bol vedený rukou svojho duchvného pastiera, podroboval by sa božskému rozdeleniu na zemi. Preto musíme podkopať vieru, vykoreniť z ducha Gójov zásady o Bohu a duši a tieto ideje musíme nahradiť materialistickými výpočtami a materiálnymi túžbami.

Medzinárodná obchodno-priemyselná konkurencia, úlohy špekulácie

Je potrebné, aby Góji nemali času premýšľať a pozorovať a preto treba upútať ich pozornosť k priemyslu a obchodu. Tak budú národy hľadať svoj zisk a v tomto zápase nespozorujú svojho spoločného nepriateľa. Ale aby „Sloboda" dokončila svoju prácu, rozloženie a ochudobnenie Gójskych národov, potrebné je postaviť priemysel na špekulatívny základ. Tým docielime, že priemyslom vyčerpané prostriedky z pôdy prejdú do špekulácie, čo znamená-do našej pokladnice.

Kult zlata

Napnutý zápas o prevahu a nárazy v hospodárskom živote vytvoria, ba v skutočnosti už vytvorili sklamanie, chladnú, nesrdečnú spoločnosť, ktorá bude cítiť hlboký odpor tak k vyššej politike, ako i k náboženstvu. Jej vodcom bude jedine zisk-zlato, čo bude kultom pre materiálne pôžitky, ktoré za zlato možno kúpiť. Potom bez vôle slúžiť dobru a obohacované jedine nenávisťou k privilegovaným, nižšie triedy Gójov pôjdu s nami proti Gójskej inteligencii, ako nášmu konkurentovi o politickú moc.
- www.radioislam.org -
26.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet