ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Nové Mesto nad Váhom – na decembrovej schôdzi MsZ budú poslanci schvaľovať dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre fyzickú osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v rodinných domoch a v bytových domoch KBV je navrhovaná sadzba poplatku vo výške 580,- Sk za osobu a rok.


Pri viacčlenných rodinách bola navrhnutá sadzba poplatku 580,- Sk za osobu a rok na prvé štyri osoby a 190,- Sk za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti. Zníženie alebo odpustenie poplatku pri viacčlenných rodinách (v rodinách s viac ako štyrmi osobami) sa poskytne zo sadzby poplatku, určenej podľa počtu prihlásených osôb vždy na posledného člena domácnosti.
Pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade rekreačnej oblasti Zelená voda a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je poplatok 1.200,- Sk na rok. Zníženie alebo odpustenie poplatku uvedené sa nevzťahuje na poplatníka, ktorému mesto vyrubilo poplatok ako vlastníkovi nehnuteľnosti.

Sadzba poplatku za odvoz kontajnerových nádob je nasledovná:
Objem zbernej nádoby
Frekvencia odvozu
Poplatok v Sk/rok
110 litrová nádoba
1 x za týždeň
2.113,-
110 litrová nádoba2 x za týždeň4.226,-
110 litrová nádoba1 x za 2 týždne1.057,-
240 litrová nádoba1 x za týždeň4.610,-
240 litrová nádoba2 x za týždeň9.220,-
110 litrová nádoba1 x za týždeň21.130,-
1100 litrová nádoba2 x za týždeň42.260,-
1100 litrová nádoba1 x za 2 týždne10.565,-


- redakcia -
29.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet