ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní

EP odsúhlasil pomerom hlasov 588:14:11 novelu smernice upravujúcu podmienky pre získavanie a držanie strelných zbraní, pričom nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti už v januári 2008. Smernica prinesie okrem iného sprísnenie kúpy a držby zbraní, obmedzenie možnosti ich predaja cez internet, ako aj povinnosť krajín EÚ zaznamenávať a zdieľať informácie o zbrojných povoleniach a majiteľoch zbraní.


Poslanci schválili novelu smernice, ktorej zámerom je zosúladiť pravidlá týkajúce sa nákupu a držby strelných zbraní z roku 1991 s protokolom OSN proti nezákonnej výrobe a preprave zbraní, ktorý EÚ podpísala v roku 2001. Vzhľadom na to, že prijatý text je výsledkom 18-mesačných rokovaní s Radou, ktoré viedli ku kompromisu prijateľnému tak pre EP, ako aj pre členské krajiny EÚ, legislatíva by mala vstúpiť do platnosti v januári 2008. Členské štáty dostanú následne 2 roky na to, aby ju transponovali do svojich národných zákonov.
Legislatíva zavádza nové pravidlá zvyšujúce bezpečnosť verejnosti, pričom zároveň neznevýhodňuje poľovníkov a iných legitímnych držiteľov zbrojných preukazov. Vzťahovať sa bude na strelné zbrane a ich časti a náboje, ako aj na tzv. konvertovateľné zbrane, ktoré sa stále častejšie nelegálne prerábajú na skutočné zbrane a sú obľúbeným vybavením zločincov. Čo sa týka kúpy zbraní, nové pravidlá sa nebudú vzťahovať len na priamy predaj, ale aj na nákup cez internet.
Jedným z dôležitých bodov smernice je stanovenie minimálneho veku pre povolenie kúpi a vlastníctva zbraní, pričom táto veková hranica bude stanovená na 18 rokov, okrem zbraní na poľovnícke účely a účely športovej streľby. V týchto prípadoch bude vlastníctvo zbrane povolené aj osobám mladším než 18 rokov, za podmienky, že na to získajú povolenie od rodičov alebo potvrdenie o rodičovskom dohľade, resp. dohľade inej dospelej osoby, pričom rodič či táto osoba musí byť držiteľom platného zbrojného preukazu. Fínsko, kde je súčasná povolená veková hranica pre nákup loveckých zbraní stanovená na 15 rokov, s týmto sprísnením už súhlasilo, kým krajiny EÚ, kde je kúpa zbraní povolená až vyšším vekovým kategóriám, si budú môcť svoje prísnejšie podmienky zachovať.
Smernica, ktorá pokrýva tak zbrane vyrobené a predávané v EÚ, ako aj zbrane dovážané z tretích krajín, na žiadosť Európskeho parlamentu stanovuje, že informácie o zbraniach, ich výrobcoch, mieste a roku výroby, ako aj o ich identifikačných číslach a ich dovoze budú uchovávané v národných databázach po dobu 20 rokov. Európska komisia v tomto prípade navrhovala len 10 rokov.
Parlament tiež presadil, aby boli uvedené, ako aj ďalšie rôzne údaje (typ registrovanej zbrane, dátum výroby, model, kaliber, sériové číslo, meno a adresa dodávateľa a meno kupujúceho či majiteľa zbrane) zdieľané medzi členskými štátmi EÚ. Členské štáty si navyše podľa poslancov majú vymieňať aj informácie o systéme a technikách značenia zbraní, o ich preprave, národnej legislatíve, jestvujúcich zásobách na ich území, a skonfiškovaných zbraniach či deaktivačných metódach.
Nová smernica má zároveň klasifikovať nelegálnu výrobu zbraní a ich pašovanie ako medzinárodný trestný čin.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
30.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet