ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatky za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aj mesto Stará Turá schvaľovalo všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za odvoz odpadu. Ráta sa s potrebou odvozu 1,5 l odpadu na osobu a deň.
Prameň vám prináša aktuálne sadzby.


Fyzické osoby obyvatelia:
  • rodinné a bytové domy - 552 osoba/rok
  • trvalo neobývané chalupy a chaty - 700 dom/rok
  • záhradkárske osady – množstvový zber hradia záhradkári podľa skutočných nákladov
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia:
objem zbernej nádoby frekvencia vývozu
Sk/rok
110 l nádoba
1 x týždenne3.850,-
110 l nádoba
2 x týždenne7.699,-
110 l nádoba
1 x za 2 týždne
1.925,-
110 l nádoba
1 x za 3 týždne
1.259,-
1100 l nádoba
1 x týždenne17.332,-
1100 l nádoba
2 x týždenne34.663 ,-

Správca poplatku poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe predložených dokladov:
  • že sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu 1 rok vo výške 100 %
  • študenti stredných , vysokých a bakalárskych škôl s prechodným pobytom v mieste školy, osamelý občan nad 70 rokov vo výške 50%
  • pracujúci s výkonom práce mimo trvalého bydliska s prechodným pobytom v mieste pracoviska, osoby pracujúce na týždenne alebo iné pracovné cykly mimo miesta trvalého pobytu vo výške 70%
  • občania, ktorí poberajú len sociálne dávky vo výške 50%
  • mesto odpustí časť poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka po doložení fotokópie úmrtného listu pozostalými
- od platenia poplatku sú oslobodené deti narodené v priebehu bežného roku, za ktorý sa
poplatok vyrubuje


Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chalúp, chát, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garažových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

- redakcia -
30.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet