ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV

Europoslanci v druhom a zároveň definitívnom hlasovaní podporili novelu televíznej smernice platnej od roku 1997, čo zabezpečí jej vstup do platnosti ešte tento rok. Cieľom je vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe, pričom nová legislatíva má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy, ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov".


Dôvodom revízie smernice z roku 1997, pôvodne známej pod názvom "Televízia bez hraníc" - po novom "Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách" - sú okrem iného technické zmeny pri prechode z analógového na digitálne vysielanie, ktoré by malo byť v EÚ ukončené do roku 2010. Zámerom je vytvoriť rovnaké podmienky pre verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov mediálnych služieb, ako aj pre nezávislých producentov. Smernica sa bude vzťahovať aj na internetové televízne vysielanie, nebude sa však týkať súkromných internetových stránok, ani internetových novín.

Nové pravidlá pre umiestňovanie produktov do vysielania
V súčasnosti neexistujú v rámci EÚ jednotné pravidlá pre tzv. "umiestňovanie produktov" do programov, čo znamená, že kým v jednej členskej krajine je to povolené, v inej to môže byť naopak zakázané. Novela prináša zmenu tým, že tieto pravidlá v rámci celej EÚ zjednocuje. Po novom bude síce umiestňovanie produktov v celej EÚ povolené, avšak iba za presne vymedzených podmienok. Jednotlivé členské krajiny môžu navyše úplne zakázať umiestňovanie produktov do tých programov, ktoré sú vyrobené v rámci ich domácej produkcie.
Celkom zakázané bude umiestňovať produkty do "správ, publicistických a detských programov, dokumentárnych filmov a poradní", povolené to naopak bude v ostatných prípadoch, avšak jedine za podmienky, že diváci budú o umiestnení produktu informovaní primeraným označením "na začiatku a na konci programu", ako aj "po reklamných prestávkach", aby sa zabránilo zavádzaniu diváka.

Nové pravidlá vysielania reklamy
Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem seriálov), kinematografických diel a spravodajstva bude môcť byť podľa dohodnutého znenia legislatívy prerušené reklamou len raz za 30 minút. Čo sa týka programov určených pre deti, reklamné prestávky budú povolené len v prípade, že program je dlhší ako 30 minút. V akýchkoľvek kratších detských programoch budú reklamy zakázané.
Novela smernice upravuje aj najdlhšiu povolenú dĺžku reklamnej prestávky, pričom ju stanovuje na "maximálne 20 %, resp. 12 minút, za hodinu". Tento limit sa nevzťahuje na teleshopingové programy, no na ich krátke reklamné upútavky áno.
Okrem týchto pravidiel sa navrhuje aj to, aby boli poskytovatelia audiovizuálnych služieb nabádaní Európskou komisiou a Radou k vypracovávaniu vhodných stratégií pre znižovanie umiestňovania nezdravých jedál do reklamných spotov.

Prístup k záznamom dôležitých udalostí
Novela smernice prinesie okrem iného tiež zmenu pre spravodajstvo. Členské štáty totiž majú zabezpečiť, aby sa na záznamy verejne dôležitých udalostí neuplatňovala exkluzivita a teda aby mal akýkoľvek vysielateľ v EÚ prístup k takýmto záznamom od iných vysielateľov bez toho, aby za to zaplatil viac, než len za náklady nevyhnutné na uskutočnenie prenosu.

Prístup k mediálnym službám aj pre zdravotne postihnutých občanov
Parlamentu sa podarilo presadiť, aby sa odsek pojednávajúci o prístupe zdravotne postihnutých ľudí k mediálnych službám stal súčasťou samotnej smernice a nielen jej úvodných poznámok.

Lineárne a nelineárne služby
S cieľom prispôsobiť právne predpisy EÚ novým technickým vymoženostiam sa v smernici rozlišuje medzi tzv. "lineárnymi službami" (t.j. tradičným vysielaním podľa pevne stanoveného programu) a "nelineárnymi službami" (t.j. službami, ktoré si diváci môžu sami vyžiadať, napríklad na internete alebo pri digitálnom TV vysielaní). Pre nelineárne služby budú stanovené len minimálne spoločné predpisy (napr. v oblasti ochrany detí a mladistvých pred nevhodným obsahom), kým v prípade tradičného vysielania (t.j. lineárnych služieb) bude platiť viacero nových pravidiel.

Čo bude nasledovať
Vzhľadom na to, že Európskemu parlamentu a Rade sa vo vzájomných rokovaniach podarilo v prípade znenia novely smernice dosiahnuť dohodu, legislatíva by mala vstúpiť do platnosti už koncom tohto roku, pričom členské krajiny by ju následne mali implementovať do dvoch rokov po oficiálnej publikácii v Úradnom vestníku EÚ, t.j. konca roku 2009.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
01.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet