ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > EP schválil nariadenie o financovaní európskych politických strán

EP schválil nariadenie o financovaní európskych politických strán

EP schválil nariadenie o financovaní európskych politických strán

Poslanci schválili veľkou väčšinou hlasov (538:74:10) nariadenie, ktoré má európskym politickým stranám umožniť financovať svoju politickú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu, naplánovanými na júl 2009. V súčasnosti je využívanie verejných fondov EÚ na takéto účely zakázané, čo sa však vďaka výsledku tohto hlasovania od januára 2008 zmení.


Štatút a financovanie európskych politických strán v súčasnosti upravuje nariadenie z roku 2003, podľa ktorého európske strany nemôžu financovať svoje aktivity súvisiace s voľbami do Európskeho parlamentu, keďže prostriedky, ktoré získavajú z európskeho rozpočtu, môžu byť použité výlučne na krytie výdavkov spojených s politickým programom strany a na administratívne zabezpečenie. Po vstupe navrhovaného nariadenia do platnosti by sa táto situácia mala zmeniť.
Umožnenie financovania predvolebnej kampane pre voľby do EP zlepší finančnú stabilitu európskych politických strán, umožní vznik európskych politických nadácií a posilní európsku dimenziu volieb do EP. Za žiadnych okolností však nové nariadenie nebude povoľovať využívanie prostriedkov určených európskym politickým stranám na priame či nepriame financovanie národných politických strán a kandidátov.
Z prostriedkov všeobecného rozpočtu EÚ bude môcť byť podľa nariadenia pokrývaných až 85 % výdavkov jednotlivej európskej politickej strany či nadácie, kým v súčasnosti je horná hranica 75 %. Čo sa týka spomínaných nadácií, ak budú chcieť získať nárok na prostriedky z európskeho rozpočtu, budú musieť byť formálne pridružené k už existujúcej európskej politickej strane.
Vzhľadom na to, že poslancom sa na texte nového nariadenia podarilo dohodnúť s členskými krajinami v Rade, hlasovanie predstavuje ukončenie legislatívneho procesu a umožní, aby bola nová legislatíva účinná už začiatkom roka 2008.

Európske politické strany
Európske politické strany sú združenia národných politických strán členských krajín EÚ, ktoré majú rovnakú orientáciu a ciele. V Európskom parlamente vytvárajú tzv. politické frakcie, ktoré združujú europoslancov nie podľa ich národnosti, ale podľa členstva ich politických strán v jednotlivých európskych stranách.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
03.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet