ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.1 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd


Podporované sú tieto aktivity:
 1. Infraštruktúra pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
 2. Kanalizačná sústava – verejná kanalizácia
 3. Čistiarne odpadových vôd (ČOV)
 4. Ochrana proti povodniam

Cieľmi opatrenia sú:
 • zlepšenie vodohospodárskej infraštruktúry
 • zabezpečenie racionálneho využívania vodných zdrojov
 • prevencia znečisťovania povrchových vôd
 • zabezpečenie územia Slovenskej republiky pred nepriaznivými účinkami povodní
 • dosiahnutie lepších podmienok pre kvalitu života obyvateľstva
 • znižovanie regionálnych rozdielov

Pre toto opatrenie je v období rokov 2004 – 2006 vyčlenených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 46 021 134 EUR.
Výška oprávnených nákladov projektu, ktorá môže byť pokrytá financovaním z ERDF:
 • 75% z celkových oprávnených nákladov pre žiadateľov z verejného sektora (v oblasti protipovodňových opatrení až 80 %)
 • Žiadateľ sa podieľa na projekte vlastnými zdrojmi minimálne vo výške 5%.
 • Zo štátneho rozpočtu môže byť pokrytých spolufinancovaním 20% (resp. 15%) nákladov každého schváleného projektu.
 • Na jednotlivé projekty pre opatrenie č. 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd nie sú limitované maximálne a minimálne náklady.

Oprávnení žiadatelia:
 • Regionálne vodárenské spoločnosti
 • Slovenský vodohospodársky podnik
 • Slovenský hydrometeorologický ústav

Oprávnené regióny:
 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj).

Žiadosť musí byť doručená poštou ako doporučená alebo expresná kuriérna zásielka alebo osobne (v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) na adresu Ministerstva životného prostredia SR

Viac info: www.sarmi.pramen.info
- ŠARMI -
30.06.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet