ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Viete ako sa spravuje Váš majetok, Vaše SVB ?

Viete ako sa spravuje Váš majetok, Vaše SVB ?

Viete ako sa spravuje Váš majetok, Vaše SVB ?

Už niekoľko rokov sme vlastníkmi bytov a spoluvlastníkmi nebytových priestoroch v obytných domoch respektíve v našich panelákoch. Ale vieme ako sa starať a zveľaďovať svoj vlastný majetok? Vieme ako správne spravovať svoj majetok? Vieme ako narábať so spoločným fondom opráv, alebo fondom prevádzky? Toto sú dôležité otázky na ktoré môžeme hľadať spoločne odpoveď.


V prvom prípade rozpíšeme spôsoby správy a ich dôsledky. Prvý spôsob správy je spravovať si svoj majetok respektíve panelák formou založenia Spoločenstva vlastníkov bytov alebo ináč povedané SVB, kde si zvolí valné zhromaždenie vlastníkov predsedu, podpredsedu a radu. V tomto prípade sú na výkon správy dva varianty:
1. variant - vykonávať si správu samostatne respektíve, s tým niekoho v dome poveriť
2. variant - poveriť tým mandatára teda nejakú firmu, ktorá vám tieto služby spojené so správou vášho domu pomôže teda vám všetky služby zabezpečí na základe mandátnej zmluvy
Pri variante 1. (vlastná správa) riskujete kvalitu - hlavne teda či osoba, ktorá tieto veci spravuje vo vašom dome, je zodpovedná a kvalifikovaná na tieto činnosti? Správa bytov je totiž veľmi náročná. Obsahuje technickú, ekonomickú a právnu problematiku od vedenia účtovníctva, podávania daňových priznaní, podávanie hlásení na sociálnu poisťovňu, tak i na daňový úrad, od objednávania opráv, údržby po objednávanie a sledovania harmonogramu odborných technických prehliadok respektíve revízií, spracovania platieb teda evidenčných listov až po sledovanie platieb a ich spracovania do koncoročného vyúčtovania. Nemôžeme samozrejme zabúdať na sledovanie zákonov a vyhlášok podľa, ktorých sa musí SVB držať, bez nich nespracujete ani koncoročné vyúčtovanie.
Takže ak to zhrniem, môže vám toto zabezpečiť nejaká osoba z vášho domu? Toto je otázka na vás vlastníkov bytov.
2. variant je zaujímavý v tom, že na tieto služby poveríte mandatára mandátnou zmluvou, kde vymedzíte v zmluve všetky práva a povinnosti. Netreba zabudnúť na to (a toho aj odporúčame sa držať), vždy si ponechať právo samosprávy SVB, kde spoločenstvo je naďalej správcom a mandatár je len poverený viesť a zabezpečovať agendu spojenú so správou.
Čo to teda znamená? To znamená, že SVB má kontrolu nad svojimi peniazmi a jedine SVB rozhoduje kde ich peniaze a ich fond opráv pôjde, SVB rozhoduje o investíciách a opravách.
Potom jestvuje ďalšia forma správy - nazvyme to variant 3. Každý vlastník bytu a nebytových priestorov podpíše s firmou zaoberajúcou sa správou bytov zmluvu o výkone správy. V tomto prípade vaše peniaze, fond opráv a všetky rozhodovacie procesy preberá na seba správca a teda súkromná firma!
Vo variante 2 sme priniesli podobnú formu správy. Ale v čom je variant 2. lepší ako 3.? Určite to už viete, je to hlavne o tom, že rozhodujete o svojich peniazoch, fonde opráv, o investíciách a opravách len vy majitelia bytov a nebytových priestorov. Okrem toho úroky v bankách a kontrola nad peniazmi je len VAŠA! Preto si treba uvedomiť ako a kde dáte vaše peniaze a správu vášho majetku! Je dôležité rozmýšľať nad tým, kto vás spravuje a akou formou, alebo akým zmluvným vzťahom.
Chráňte si svoje peniaze a teda i váš majetok, aby sa zveľaďoval. Preto je dôležité veľmi dobre a dôkladne zhodnocovať svoj majetok a to napríklad zatelovaním, výmenou vchodových dverí, výmenou okien, pravidelnými odbornými, technickými kontrolami atď. Okrem toho je dôležité hľadať všetky druhy a spôsoby šetrenia energií a teda i svojich vlastných peňazí, ako napríklad vlastné kúrenie, merače tepla, vyregulovanie sústav, zateplenie atď. Všetky tieto problémy môžete prekonať iba správnou voľbou a výberom formy správy a kontrolou nad svojimi finančnými prostriedkami a právom rozhodovať!
- Ivan Pĺžik -
05.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet