ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Otvorenie zasadnutia: Predseda EP uvítal rumunských europoslancov

Otvorenie zasadnutia: Predseda EP uvítal rumunských europoslancov

Otvorenie zasadnutia: Predseda EP uvítal rumunských europoslancov

Predseda Parlamentu Hans-Gert PŐTTERING otvoril ďalšie plenárne zasadnutie v Štrasburgu. V jeho úvode vyslovil úprimnú sústrasť rodinám dvoch španielskych príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí zahynuli na následky útoku teroristickej organizácie ETA a následne privítal 35 rumunských europoslancov, ktorí sa ujali svojich mandátov vyplývajúcich z volieb do EP, uskutočnených v Rumunsku 25. novembra. Po týchto oznamoch nasledovali jednominútové prejavy, v ktorých vystúpili aj slovenskí europoslanci.


Jednominútové vystúpenia - v rámci jednominútových vystúpení požiadali o slovo viacerí slovenskí europoslanci.
Europoslankyňa Zita PLEŠTINSKÁ (EPP-ED, SK) vystúpila na tému rozšírenia schengenského priestoru, pričom vyjadrila radosť nad tým, že o polnoci z 20. na 21. decembra padnú "posledné zvyšky železnej opony a euroregióny bez hraníc sa stanú skutočnosťou". Vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru a otvorením hraníc so susednými štátmi sa podľa jej slov vytvorí nový priestor pre bezprostrednú spoluprácu.
Práve euroregióny ako cezhraničné zoskupenia boli podľa Zity Pleštinskej povzbudzujúcim faktorom pre poslancov EP na vytváranie tlaku  s cieľom zabezpečiť pôvodne stanovený termín rozšírenia schengenského priestoru. "Verím, že všetky euroregionálne združenia, prihraničné obce a mestá sa pripoja k výzve euroregiónu Tatry a 21. decembra na hraničných priechodoch oslávia najväčší úspech európskej integrácie", uviedla v závere príspevku.
Poslanec Milan GAĽA (EPP-ED, SK) vystúpil s témou otvorenia diaľnice spájajúcej Bratislavu a Viedeň, udalosti, ktorú označil za historickú. Ako uviedol, otvorením diaľnice A6 dochádza "k prakticky prvému napojeniu Slovenska na transeurópske dopravné koridory", čím sa podľa neho odľahčia ostatné vyťažené dopravné uzly a zintenzívnia sa tiež kontakty medzi oboma krajinami.
Poslankyňa Edit BAUER (EPP-ED, SK) vystúpila s príspevkom o menšinovom rozhlasovom vysielaní na Slovensku, ktoré je podľa nej "momentálne pred zánikom".
Ako uviedla, Slovenský verejnoprávny rozhlas má zo zákona povinnosť vysielať v jazykoch národnostných menšín, minulý týždeň však "riaditeľstvo rozhlasu rozhodlo, že pre nedostatok financií ruší vysielanie rádia Patria v jazykoch menšín na stredných vlnách", čo by podľa nej znamenalo, že sa končí vysielanie v maďarskom, rusínskom i ukrajinskom jazyku.
"Keďže slovenský parlament pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok nevyčlenil prostriedky na vysielanie na stredných vlnách, vysielanie v jazykoch menšín sa 1. januárom prakticky skončí, pričom takéto vysielanie má na Slovensku 80-ročnú tradíciu", uviedla počas vystúpenia v pléne. Ako ďalej dodala, "vysielať sa bude cez internet, hoci podľa odhadu len asi 1% poslucháčov vlastní počítač, na ktorom v pozadí počúva vysielanie rádia".  Podľa poslankyne Edit Bauer síce existuje aj náhradné riešenie využitím frekvencií na pásme ultrakrátkych vĺn, ale Slovenský rozhlas s takýmto riešením podľa jej slov nepočíta.
"Pán predseda, rok rovnakých šancí by sa zle končil, a rok medzikultúrneho dialógu zle začal, ak by slovenská vláda nenašla riešenie, ktorým sa zachovajú menšinové práva na informácie vo vlastnom materinskom jazyku", uviedla na záver.  

 Najdôležitejšie udalosti zasadnutia
Decembrové zasadnutie pléna Európskeho parlamentu bude bohaté tak na významné udalosti, ako aj na dôležitú legislatívu.

Udalosti:
Sudánsky právnik a obhajca ľudských práv Salíh Mahmúd Mohamed Usmán si 11. decembra počas slávnostného zasadnutia EP v Štrasburgu prevezme Sacharovovu cenu za slobodu myslenia 2007, ktorú Európsky parlament každoročne udeľuje výnimočným osobnostiam bojujúcim proti netolerancii, fanatizmu a útlaku.
Dňa 12. decembra sa zas Parlament stane dejiskom slávnostného vyhlásenia Charty základných práv, ktorej právne záväzný status potvrdil návrh novej Reformnej zmluvy EÚ. Výnimočného okamihu sa v Štrasburgu okrem predsedu EP Hansa-Gerta Pötteringa zúčastní aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a úradujúci predseda Európskej rady José Sócrates.
V rovnaký deň tiež poslanci na pôde EP privítajú jordánskeho kráľa Abdulláha II., ktorý k nim prehovorí v rámci tzv. slávnostného zasadnutia pred stredajším hlasovaním.

Legislatíva:
S cieľom riešiť nadprodukciu v oblasti pestovania vína vypracovala Európska komisia (EK) návrh nariadenia reformy vinárskeho sektora, o ktorom budú poslanci hlasovať v rámci konzultačného postupu. Parlament navrhol k tejto reforme viac než 900 pozmeňujúcich návrhov, v ktorých poslanci odmietajú množstvo požiadaviek EK.
Poslanci budú tiež v druhom čítaní schvaľovať rozpočet EÚ na rok 2008, pričom Parlamentu sa v rokovaniach s Radou podarilo dosiahnuť dohodu a viacero významných úspechov.
Znečistenie ovzdušia, predovšetkým v mestách a husto osídlených oblastiach, spôsobuje rôzne závažné ochorenia dýchacích ciest, ako aj množstvo predčasných úmrtí. Poslanci Európskeho parlamentu sa preto budú v druhom čítaní zaoberať schvaľovaním smernice zameranej na skvalitňovanie stavu európskeho ovzdušia, pričom dohoda dosiahnutá s Radou by mala umožniť jej skorý vstup do platnosti.
V prvom čítaní budú hlasovať o návrhu smernice, ktorá má zrušiť ochranu dizajnu náhradných dielov v rámci priameho predaja spotrebiteľom. Táto legislatíva sa síce vzťahuje na náhradné diely rôznych produktov, najviac sa však týka automobilového priemyslu.
Rovnako v prvom čítaní sa ocitne aj návrh nariadenia, ktoré sa zaoberá údajmi pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v EÚ. Zber uvedených dát totiž musí spĺňať prísne podmienky ochrany osobných údajov, pričom zoznam otázok musí mať Európsky štatistický úrad k dispozícii včas pred sčítaním obyvateľstva, naplánovaným na rok 2011.

Ďalšie dôležité témy:
Poslanci Európskeho parlamentu budú schvaľovať legislatívny plán Európskej komisie na rok 2008, o obsahu ktorého diskutovali s predstaviteľmi EK už počas novembrového pléna v Štrasburgu.
V stredu 12. decembra budú europoslanci diskutovať s Radou a Komisiou o problematike nárastu extrémizmu v Európe a k tejto následne 13. decembra  schvália uznesenie.
Schvaľovať sa má tiež uznesenie o európskej protiteroristickej politike, v ktorom poslanci EP okrem iného žiadajú, aby boli v tejto oblasti prijímané primeranejšie predpisy, ktoré by nespôsobovali porušovania práv občanov a chránili ich osobné údaje.
Za účasti zástupcov Rady a Európskej komisie bude plénum napokon diskutovať o nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 14. decembra v Bruseli.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
11.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet