ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

Ďalšou výzvou vyhlásenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky je výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.3 - Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva


Podporované sú tieto aktivity:
  1. Podpora aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadov
  2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
  3. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov - vrátane sanácie skládok prevádzkovaných za osobitných podmienok (v zmysle Zákona 238/91 Zb.) a území s nepovolene uloženým odpadom.
Cieľmi opatrenia sú:
  • zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva
  • dosiahnutie lepšej úrovne separovaného zberu odpadov
  • zvýšenie podielu zhodnocovaných odpadov
  • obmedzenie negatívneho vplyvu skládok odpadov na životné prostredie

Pre toto opatrenie je v období rokov 2004 – 2006 vyčlenených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 21 817 929,- EUR.
Výška oprávnených nákladov projektu, ktorá môže byť pokrytá financovaním z ERDF:
  • 75% z celkových oprávnených nákladov pre žiadateľov z verejného sektora
  • 35% celkových oprávnených nákladov pre podnikateľské subjekty
  • Maximálne 20% oprávnených nákladov každého schváleného projektu pre verejný sektor môže byť pokrytých spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. Žiadateľ sa podieľa na projekte vlastnými zdrojmi minimálne vo výške 5%.
Na podnikateľské subjekty (malí a strední podnikatelia i veľké podniky) sa v tomto prípade vzťahuje Schéma štátnej pomoci č. 011/03-2:
Podľa schémy štátnej pomoci môže byť maximálne 50% (v prípade malých a stredných podnikov 65%) celkových oprávnených výdavkov projektu spolufinancovaných z ERDF a štátneho rozpočtu.
Na jednotlivé projekty pre opatrenie č. 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva nie sú limitované maximálne a minimálne náklady.

Oprávnení žiadatelia:
Regionálna samospráva (VÚC)
Miestna samospráva (mestá, obce a ich združenia)
Štátna správa
Podnikateľské subjekty

Oprávnené regióny:
Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj).

Žiadosť musí byť doručená poštou ako doporučená alebo expresná kuriérna zásielka alebo osobne (v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) na adresu Ministerstva životného prostredia SR.

Viac info: www.sarmi.pramen.info
- ŠARMI -
05.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet