ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia

Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia

Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia

Znečistenie ovzdušia, predovšetkým v mestách a husto osídlených oblastiach, spôsobuje rôzne závažné ochorenia dýchacích ciest, ako aj množstvo predčasných úmrtí. Poslanci Európskeho parlamentu preto 11. decembra 2007 v druhom čítaní schválili smernicu zameranú na skvalitňovanie stavu európskeho ovzdušia, pričom dohoda dosiahnutá s Radou má umožniť jej skorý vstup do platnosti a členské krajiny Únie dostanú následne dva roky na jej prevedenie do svojich národných predpisov.


Predmetom smernice je predovšetkým znižovanie maximálnych povolených koncentrácií znečisťujúcich elementov (mikročastíc a atmosferického prachu), ktoré sú zodpovedné za najväčšie škody na zdraví, vrátane astmy, alergií, bronchitíd, pľúcnych emfyzémov či predčasných úmrtí.
Prijatá správa EP poukazuje na najnovšie vedecké poznatky, podľa ktorých najväčšie zdravotné riziká spôsobujú predovšetkým najmenšie prachové častice (tzv. častice PM 2,5 - teda častice, ktorých priemer je 2,5 µm alebo menej), ktoré v súčasnosti neupravuje žiadna európska legislatíva, hoci do pľúcneho tkaniva prenikajú najhlbšie. Väčšie častice sa usádzajú v horných dýchacích cestách, pre ktoré je charakteristický rýchly mechanizmus odstraňovania, takže nevznikajú závažné následky z dlhodobého hľadiska.

Ciele pre najjemnejšie častice (PM 2,5)
Poslanci v prijatom znení, vopred dohodnutom s Radou, navrhujú, aby sa "cieľová hodnota" pre jemné častice (PM 2,5) od roku 2010 stanovila na 25 µg/m3 a aby sa táto hodnota od roku 2015 stala "záväzným limitom". Parlamentu sa v tejto otázke podarilo navyše presadiť aj druhú, indikatívnu hodnotu, stanovenú na 20 µg/m3, ktorú by mali členské krajiny EÚ dosiahnuť od januára 2020. Európska komisia má pritom v roku 2013 túto úroveň prehodnotiť a potvrdiť, resp. upraviť.

Ciele pre väčšie častice (PM 10)
Čo sa týka väčších častíc (PM 10), poslanci EP súhlasili s priemernou ročnou koncentráciou 40 µg/m3, avšak bez bližšej špecifikácie dátumu, do ktorého by mala byť takáto úroveň dosiahnutá. Oproti súčasnej platnej legislatíve EÚ (Smernica 1999/30/ES účinná od 1. 1. 2005) teda nedôjde v prípade väčších častíc k žiadnej zmene. Parlament tiež súhlasil, aby sa mohla denná limitná hodnota 50 µg/m3 v prípade týchto častíc prekročiť maximálne 35-krát za rok.

Vzorkové laboratória budú monitorovať koncentrácie škodlivín v celej EÚ
Podľa textu schválenej smernice budú musieť členské krajiny zriadiť v mestských oblastiach a aglomeráciách vzorkové laboratóriá, ktoré budú okrem koncentrácií PM 2,5 a PM 10 merať aj koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidov dusíka, olova, tuhých znečisťujúcich látok, benzénu a oxidu uhoľnatého v okolitom ovzduší. V prípade vidieckych oblastí je požiadavkou jedno laboratórium na 100 000 km2. Kritériá zvolené členskými krajinami na umiestnenie týchto laboratórií bude monitorovať Európska komisia, s cieľom zabezpečiť harmonizovanú aplikáciu pravidiel v celej EÚ.

Výnimky
V prípade maximálnych povolených koncentrácií častíc PM 10 umožní smernica dočasnú trojročnú výnimku (od jej vstupu do platnosti) problematickým oblastiam či aglomeráciám, ktoré nedokážu dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami z dôvodu "špecifických charakteristických vlastností daného územia, z dôvodu zlých poveternostných podmienok alebo kvôli cezhraničným faktorom". Výnimka im však bude udelená jedine v prípade, že predložia plán vysvetľujúci problémy pri dodržiavaní limitov, ktoré sa objavili aj napriek opatreniam vykonaným na národnej a lokálnej úrovni.

Ďalšie dôležité body
Spolu s publikáciou textu prijatej smernice v Úradnom vestníku EÚ má byť publikované aj vyhlásenie Európskej komisie, v ktorom sa táto inštitúcia zaviaže do roku 2008 navrhnúť legislatívu pre znižovanie emisií z motorov nákladných vozidiel, pre ďalšie znižovanie povolených emisií súvisiacich s tankovaním na čerpacích staniciach, ako aj pre znižovanie síry v palivách. Do dvoch rokov od vstupu smernice do platnosti má Európska komisia tiež navrhnúť záväzné opatrenia na znižovanie znečisťovania ovzdušia motorovými vozidlami, loďami a lietadlami a navrhnúť nové štandardy pre domáce výhrevné spotrebiče.

Čo bude nasledovať
Smernica teraz poputuje do Rady, kde sa vzhľadom na vopred vyjednanú dohodu takisto očakáva jej hladké prijatie. Po vstupe smernice do platnosti dostanú členské krajiny EÚ dva roky na jej prevedenie do svojich národných predpisov. Jednotná smernica pritom nahradí päť súčasných právnych nástrojov EÚ v tejto oblasti a aktualizuje platné opatrenia berúc do úvahy najnovšie zdravotné a vedecké poznatky.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
14.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet