ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 5 a 6

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 5 a 6

PROTOKOLY zo zasadnutia sionských mudrcov - č. 5 a 6

Kapitál musí bezohľadne docieliť slobody pre monopol obchodu a priemyslu, čo sa už prevádza neviditeľnou rukou vo všetkých dieloch sveta. Táto sloboda dá politickú moc priemyselníkom, čo stačí k utláčaniu národa. Dôležitejším je odzbrojovať národy, ako ich viesť do vojny, dôležitejším je zúžitkovať horiace vášne vo svoj prospech ako ich ochladzovať.

Protokol č.5Utvorenie silnej centrálnej správy

Aký sociálny poriadok možno dať ľudskej spoločnosti, kde korupcia prenikla všade, kde bohatstvo nadobúda sa výhradne podvodom, kde cárstvuje rozvrat i surové zákony s prísnymi trestami pre udržanie morálky, kde vlastenecké a náboženské city sú zastreté kozmopolitickým presvedčením? My utvoríme silnú centrálnu správu, aby sme všetky verejné sily vzali do svojich rúk. Novými zákonmi zregulujeme povahu politického života našich občanov. Tieto zákony zamedzia všetky Gójmi zavedené voľnosti jednu po druhej a prevedú tak veľkolepý despotizmus, ktorý bude hotový v každú chvíľu a v každom mieste potlačiť odporujúcich a nespokojných Gójov. Keď poviete, že despotizmus, o ktorom rozprávam, nezodpovedá súčasnému pokroku, dokážem Vám opak.

Spôsob uchvátenia moci massonstvom

Za dôb, kedy národy pozerali na vladárov ako na božiu vôľu, vtedy sa poslušne, bez reptania pokorovali samovláde panovníkov. Odo dňa však, kedy sme im našepkali myšlienky o vlastných právach, pozerajú na panovníkov, ako na obyčajných smrteľníkov. Sviatosť božieho pomazania v očiach ľudu spadla z hláv panovníkov súčasne s odobratím mu viery v Boha a vládna moc bola vyhodená na ulicu, ako miesto verejného vlastníctva, kde bola nami uchvátená. Umenie riadiť dav i jednotlivcov šikovne podstrčenou teóriou a frázami, pravidlami spolunažívania, patria tiež k oboru nášho administratívneho intelektu, vychovávaného na analýze pozorovania a krajnej premyslenosti. V tomto nemáme konkurentov, ako ich nemáme ani v zostavovaní plánov, politických akcií a solidárností. Jediní jezuiti sa nám mohli rovnať, ale my sme ich vedeli diskreditovať v očiach nerozmýšľajúceho davu ako oragnizáciu viditeľnú, ale sami aj so svojou tajnou organizáciou ostali sme v tme. A napokon či svetu nie je ľahostajné, kto bude jeho vládcom, či hlava katolíkov, alebo náš despot zo sionskej krvi? Nám však, ako národu vyvolenému, to nie je nijako ľahostajné.

Prekážky dohody medzi štátmi

Svetová koalícia Gójov by sa s nami na čas mohla porátať, no, my sme na ten prípad zaistení vzájomným nesúladom medzi Gójmi a korene toho zla oni vytrhnúť nemôžu. U všetkých sme vypestovali ich osobné i národné záujmy, náboženskú i rasovú
nenávisť za dvadsať storočí. Vďaka tomu všetkému ani jeden štát nenájde pomoc, lebo každý musí poznať, aká nevýhoda je dohoda proti nám. Sme veľmi silní - s nami treba počítať. Štáty nemôžu uzatvárať ani tú najmenšiu dohodu, aby sme my neboli na nej aspoň tajne zainteresovaní.

Vyvolenosť židov

„Per me reges regrant“ -mojím prostredníctvom vládnu kráľovia. Povedali nám proroci, že my sme vyvolení samým Bohom pre vládu nad celým svetom. Boh nás obdaril geniálnosťou, aby sme dosiahli svojich cieľov. Keby geniálnosť bola u protivníka, tento by s nami ešte zápasil, ale privandrovalec je menej cenný, ako starý usadlík. Zápas medzi nami bol by taký bezohľadný, akého ešte svet nevidel. K tomu by sa ich géniovia iste oneskorili.

Zlato-hybný sochor štátneho mechanizmu

Všetky kolesá štátneho mechanizmu pracujú pod vplyvom sochoru, držaného našou rukou a tento sochor je zlato. Našimi mudrcmi vymyslená veda hospodárskej politiky dávno ukazuje kráľovskú prestíž nad kapitálom.

Monopol v obchode a priemysle

Kapitál musí bezohľadne docieliť slobody pre monopol obchodu a priemyslu, čo sa už prevádza neviditeľnou rukou vo všetkých dieloch sveta. Táto sloboda dá politickú moc priemyselníkom, čo stačí k utláčaniu národa. Dôležitejším je odzbrojovať národy, ako ich viesť do vojny, dôležitejším je zúžitkovať horiace vášne vo svoj prospech ako ich ochladzovať.

Význam kritiky

Hlavná úloha našej správy je táto: Zoslabiť verejnú mienku kritikou, odnaučiť verejnosť rozmýšľať, budiť odpor a odvádzať silu rozumu na prestrelku planého rečníctva.

Reklamné zariadenie

Vo všetkých dobách národy, práve tak ako jednotlivci, zameňovali slová za činy. Cítili sa uspokojení tým, čo im bolo ukázané a zriedka si všímali, či za sľubom ide aj jeho splnenie. Z toho dôvodu zorganizujeme reklamné zariadenie, ktoré bude rozvinovať pokrok s nápadnou oddanosťou.

Únava od rečnenia

Privlastníme si liberálnu tvár všetkých strán a smerov a tieto zásobíme frflavými rečníkmi, ktorí svojím stálym hubovaním unavia ľud, že pocíti k nim odpor.

Ako ovládať verejnú mienku

Aby bolo možné ovládnuť verejnou mienkou, predovšetkým potrebné je túto mienku zamotať prejednávaním mnohých vzájomne sa potierajúcich názorov z najrozličnejších strán tak, že Góji zablúdia v labyrinte a napokon uznajú, že bude najlepšie, keď nebudú mať vôbec nijakej mienky o politických otázkach, ktorým rozumieť nie je dané spoločnosti ako celku, ale jedine panovníkovi, ktorý vládne nad spoločnosťou. Toto je prvým tajomstvom. Druhé záleží v rozmnožení a vystupňovaní sklamania ľudí v ich zvykoch, skolonoch a spôsoboch života, takže v zmätku sa nikto nevyzná, čím ľudia stratia všetko vzájomné porozumenie. Tieto kroky nám poslúžia k tomu, že vyvoláme vo všetkých stranách nedorozumenia, rozpútame všetky zomknuté sily, stavajúce sa ešte proti nám a ochromíme každú osobnú činnosť, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom protiviť našej snahe.

Význam osobnej iniciatívy, Verejná vláda

Niet väčšieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna, môže vykonať viac ako milióny ľudí, medzi ktorími sme zasiali rozpor. Výchovu Gójskej spoločnosti musíme viesť, že ich ruky klesnú do slabosti a skleslosti ducha proti každému podniku, ktorý vyžaduje odvahy. Všetkým tým chceme Gójov zmalátniť a vyčerpať do tej miery, aby nám museli ponúknuť medzinárodnú autoritu. Touto vyciciame všetky ešte vládnuce sily svetové a utvoríme tak vrchnú vládu. Na miesto terajších panovníkov postavíme strašiaka s názvom ,,Vrchná vládna administratúra“, ktorej ruky, ako kliešte budú pretiahnuté na všetky strany a pri tejto kolosálnej organizácii nemožno nepokoriť všetky národy.


Protokol č.6


Monopoly, závislosť gójskeho poriadku na nich

Čoskoro začneme zariaďovať obrovské monopoly, obrovské nádrže majetku, na ktorých budú závislé aj veľké majetky Gójov, takže sa zrútia v deň, ktorý bude nasledovať po politickej katastrofe, práve tak, ako štátny úver ... Tu prítomní ekonómovia (gazdovia) uvážte pozorne význam tohto plánu ... Všetkými prostriedkami musíme rozvinúť význam našej vrchnej vlády a vydávať ju za ochrankyňu a čarodejku všetkých, ktorí sa nám dobrovoľne podrobia.

Zbavenie šľachty (aristokracie) pôdy

Šľachta Gójov, ako politická moc, je odstánená, o tú už nemusíme mať starosť. Ale ako vlastníčka pôdy je dosiaľ škodlivá preto, lebo je vo svojom živobytí nezávislá, preto treba, aby sme ju za každú cenu pozbavili pôdy.

Zadĺženosť pôdy

Najlepším prostriedkom k tomu je zvýšenie daní a hypotekárnych dlhov. Tieto opatrenia uvedú pozemkový majetok v bezpodmienečnú závislosť. Keď šľachta Gójska svoj život nebude môcť udržať malými dedičstvami, čoskoro zmizne.

Obchod, priemysel a špekulácia

Súčasne musí byť dôrazne podporovaný obchod a priemysel a najmä - špekulácia, ako činnosť, ktorá má pôsobiť ako protiváha proti samotnému priemyslu. Bez špekulácie by priemysel rozmnožil súkromný kapitál, čím by pomohol i ku zlepšeniu stavu poľnohospodárstva tým, že by oslobodil pôdu od zadĺženia u hypotečných bánk. Preto je potrebné veci zariadiť tak, aby priemysel vycical kapitál z pôdy i pracujúcich rúk a prostredníctvom špekulácie zaviedol peniaze celého sveta do našich rúk, čím vyhodí všetkých Gójov do radov proleteriátu. Títo musia sa potom pred nami skloniť, aby mohli uhájiť právo na púhy život.

Prepych

Na zbankrotovanie Gójskeho priemyslu pustíme na pomoc špekuláciou od nás medzi Gójmi rozšírenú potrebu prepychu -všetko pohltiaceho prepychu.
Stúpanie mzdy a zdraženie všetkých životných potrieb
Vnútime stúpanie miezd, ale tieto budú pre robotníctvo bez úžitku, lebo súčasne vyvoláme stúpnutie cien všetkých nutných životných potrieb pod zámienkou, že je to následok poklesu roľníctva a chovu dobytka.

Anarchia a alkoholizmus

Ďalej hlboko a umele podkopeme prameň tvorivej práce tým, že robotníkom naočkujeme anarchistické ideje a povzbudíme ich k používaniu alkoholu. Súčasne postaráme sa, aby všetky duchovné sily Gójov boli zo zeme vyhnané.

Tajný význam propagandy hospodárskych teórií

Aby skutočný stav vecí Góji v čas nespozorovali, budeme ho maskovať pretváračnými snahami v prospech pracujúcich tried a rozvinieme veľké hospodárske boje o princípy, pre ktoré sa prevádza živá propaganda prostredníctvom našich hospodárskych teoretikov.
- - www.radioislam.org - -
15.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet