ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Poslednou zo štvorice výziev Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je výzva operačného programu základná infraštruktúra:
Priorita č. 2 - Environmentálna infraštruktúra
Opatrenie č. 2.4 - Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia


Podporované sú tieto aktivity:
 1. Posilnenie fyzickej infraštruktúry inštitúcií ochrany prírody a krajiny vrátane obstarania budov v riadne odôvodnených prípadoch potrebných pre dosiahnutie celkových cieľov opatrenia v súlade s pravidlom 6 nariadenia EK 2004/448/ES; cieľom je celkové posilnenie inštitúcií ochrany prírody a krajiny najmä v súvislosti so zabezpečením plnenia záväzkov SR v rámci prístupového procesu do EÚ (NATURA 2000) a odborného zázemia pre tvorbu a realizáciu plánov riadenia
 2. Vypracovanie a realizácia plánov riadenia chránených území vrátane dobudovania vstupných areálov a technickej infraštruktúry, resp. vypracovanie pilotných projektov pre manažment chránených území vrátane monitorovacieho systému, právnych a finančných mechanizmov
Cieľmi opatrenia sú:
 • dosiahnutie súladu so smernicou Rady 92/43 EHS o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, upravenou smernicou Rady 97/62 ES o biotopoch a na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 79/409 ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva
 • podporu budovania štátnych inštitúcií ochrany prírody a krajiny a ich technické posilnenie
 • plnenie záväzkov SR v súvislosti s budovaním sústavy NATURA 2000
 • vypracovanie a realizáciu plánov riadenia pre chránené územia, čím sa vytvoria predpoklady pre zamedzenie ich devastácie ako súčasť trvalo udržateľného rozvoja
 • vytvorenie priaznivých podmienok pre sprístupnenie vybraných chránených častí prírody a krajiny verejnosti
 • využitie prirodzene vysokej koncentrácie návštevníkov v chránených častiach prírody a krajiny pre zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva
Pre toto opatrenie je v období rokov 2004 – 2006 vyčlenených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 5 720 141,- EUR.
Výška oprávnených nákladov projektu, ktorá môže byť pokrytá financovaním z ERDF:
 • 75% z celkových oprávnených nákladov
 • minimálne 25% oprávnených nákladov každého schváleného projektu bude spolufinancovaním pokrytých zo štátneho rozpočtu
Na jednotlivé projekty pre opatrenie č. 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva nie sú limitované maximálne a minimálne náklady.

Oprávnení žiadatelia:
 • Odborné štátne organizácie ochrany prírody (Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva)
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Slovenská agentúra životného prostredia
Oprávnené regióny:
 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj)
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj)
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj).
Žiadosť musí byť doručená poštou ako doporučená alebo expresná kuriérna zásielka alebo osobne (v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.) na adresu Ministerstva životného prostredia SR

Viac info: www.sarmi.pramen.info
- ŠARMI -
08.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet