ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Europoslanci: V boji proti terorizmu treba dodržiavať ľudské práva

Europoslanci: V boji proti terorizmu treba dodržiavať ľudské práva

Europoslanci: V boji proti terorizmu treba dodržiavať ľudské práva

Vlády a európske inštitúcie často reagovali na teroristické útoky prijímaním predpisov, ktoré neboli dostatočne prerokované a v niektorých prípadoch porušovali základné ľudské práva, uvádza uznesenie EP o európskej protiteroristickej politike, ktoré bolo schválené pomerom hlasov 359:293:38. Prostredníctvom tohto textu poslanci okrem iného žiadajú, aby boli v tejto oblasti prijímané primeranejšie predpisy a aby EÚ pre zdieľanie osobných údajov určila prísne pravidlá.


Schválené uznesenie poukazuje na nutnosť vyhodnotenia efektívnosti platnej protiteroristickej legislatívy a žiada, aby ho vykonala Európska komisia. Tá má tiež podľa Parlamentu preskúmať, do akej miery boli európske predpisy prevedené do národnej legislatívy jednotlivých členských štátov, a zistiť ich pozitívne aj negatívne dopady z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska dodržiavania práv občanov. V minulosti sa totiž viackrát stalo, že prijaté opatrenia porušili rôzne občianske práva, vrátane práva na súkromie či práva na spravodlivé súdne konanie.
Európsky parlament tiež v uznesení upozorňuje, že nedávno predložený návrh eurokomisára Franca Frattiniho o používaní a poskytovaní údajov o leteckých pasažieroch (známy pod skratkou PNR, z angl. Passanger name records) v Európe na účely presadzovania práva, ako aj navrhovanú smernicu o výbušninách, budú europoslanci posudzovať až po "dôkazmi podloženej argumentácii".

"Je potrebné zabrániť profilovaniu"
Jednou z najväčších obáv, ktorú poslanci v uznesení vyjadrujú, je prípadne nesprávne zneužitie osobných údajov nachádzajúcich sa v rôznych existujúcich databázach - PNR, Eurodac, Schengenskej databáze či databáze Vízového informačného systému (VIS) - na vytváranie tzv. profilov, čo je na európskej úrovni zakázané. Poslanci upozorňujú, že je treba zabrániť profilovaniu (využitiu rasových, etnických a iných charakteristík na predpokladanie toho, či môže dotyčná osoba spáchať určitý trestný čin) a vyjadrili v tejto súvislosti obavy nad návrhom na zriadenie európskej PNR databázy.

Demokratická kontrola tajných služieb
Poslanci v uznesení berú na vedomie dôležitosť zdieľania informácií spravodajskými službami členských krajín, v tejto súvislosti však poukazujú na nutnosť stanoviť ďalšie pravidlá pre zaistenie demokratickej a parlamentnej kontroly ich činností. Okrem toho Parlament vyzval aj na presídlenie osôb pochádzajúcich z tretích krajín väznených v Guantáname, ktoré nemôžu byť vrátené do ich krajiny pôvodu z dôvodu hrozby prenasledovania alebo mučenia.

Predchádzanie radikalizácii
Európsky parlament sa domnieva, že protiteroristická politika by nemala byť založená len na policajných opatreniach, ale mala by tiež podporovať činnosti na miestnej úrovni, zamerané na predchádzanie radikalizácii, a to najmä posilňovaním integrácie občanov prostredníctvom medzikultúrneho dialógu. Okrem toho poslanci v uznesení navrhujú opatrenia na podporu demokratických hnutí v islamských krajinách, vrátane posilnenia študentských výmen a financovania tamojších médií, ktoré šíria demokratické myšlienky.
EP sa tiež domnieva, že príslušníci pohraničných stráží a osoby zapojené do boja proti terorizmu by mali prejsť školením, v rámci ktorého by prebiehala výučba o všetkých rozmanitých kultúrach tvoriacich súčasť Európskej reality.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
18.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet