ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Parlament sa vyjadril k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008

Parlament sa vyjadril k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008

Parlament sa vyjadril k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008

Poslanci Európskeho parlamentu sa prostredníctvom uznesenia vyjadrili k legislatívnemu plánu Európskej komisie na rok 2008, o obsahu ktorého diskutovali s predstaviteľmi EK už počas novembrového zasadnutia pléna v Štrasburgu. Program, ktorý Komisia predstavila 23. októbra, sa zameriava predovšetkým na politiky súvisiace výzvami globalizácie. Poslanci mu vyjadrili svoju podporu, hoci Komisiu žiadajú, aby bola v niektorých oblastiach ambicióznejšia.


Poslanci v schválenom uznesení vyslovujú svoju podporu tomuto programu, ktorý kladie dôraz na rast, zvýšenie pracovných miest, trvalo udržateľný rozvoj, otázky klimatických zmien, energetiku, migráciu a posilnenie úlohy Európy ako svetového partnera, napriek tomu však žiadajú Komisiu, aby bola ambicióznejšia vo svojich iniciatívach zameraných na zabezpečenie základných práv, slobody, spravodlivosti a sociálneho začlenenia.
Prijatý text okrem toho víta záväzok Komisie podporiť ratifikáciu reformnej zmluvy, ako aj záväzok Komisie vytvoriť liberalizovaný a integrovaný vnútorný trh s energiou. Poslanci ďalej zdôrazňujú dôležitosť skvalitnenia dohľadu nad trhom v záujme zlepšenia ochrany spotrebiteľa, vyzývajú Komisiu, aby kládla zvláštny dôraz na vykonávanie smernice o službách, a zdôrazňujú potrebu primeranej úrovne ochrany práv duševného vlastníctva.
Naopak, Parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nezamýšľa navrhnúť iniciatívu týkajúcu sa vytvorenia spoločného konsolidovaného daňového základu pre daň z príjmu právnických osôb. Tá by podľa nich bola zavŕšením úspechov vnútorného trhu so spravodlivou súťažou a viedla by k vyššej transparentnosti tým, že by umožnila podnikom pôsobiť za rovnakých podmienok doma a v zahraničí a zvýšila objem cezhraničného obchodu, ako aj súťaž medzi členskými štátmi pokiaľ ide o pritiahnutie investícií.
Za kľúčovú prioritu nasledujúceho roka označuje uznesenie revíziu telekomunikačného balíka.

Trvalo udržateľná Európa
V otázkach životného prostredia vyzýva uznesenie Komisiu na vytvorenie celkového legislatívneho rámca na podporu a využívanie obnoviteľnej energie v rámci Európskej únie, vrátane navrhnutia záväzných cieľov.

Integrovaný prístup k imigrácii
Poslanci v uznesení vyjadrujú presvedčenie, že spoločná migračná, vízová a azylová politika, ako aj účinné hospodárske, sociálne a politické začlenenie prisťahovalcov na základe spoločných zásad, sú dve strany tej istej mince a sú kľúčovými úlohami, v rámci ktorých treba plne rešpektovať rozdelenie zodpovedností medzi členskými štátmi a EÚ, a to najmä vzhľadom na integráciu prisťahovalcov.
Komisiu tiež Parlament vyzýva, aby posilnila opatrenia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nelegálnej imigrácii a najmä aby v tejto oblasti preskúmala vykonávanie akčného plánu Rady na rok 2005.

Európa ako svetový partner
Parlament  víta, že v pracovnom programe Komisie sa zdôrazňuje potreba pokračovať v procese rozširovania, a to, že oblasť západného Balkánu je vnímaná ako prioritná. Okrem toho berie EP na vedomie zámer Komisie venovať osobitnú pozornosť budúcnosti Kosova a žiada Komisiu, aby zvolila jasný a konštruktívny prístup v dialógu s Ruskom.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
19.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet