ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > O T V O R E N Ý L I S T

O T V O R E N Ý L I S T

O T V O R E N Ý   L I S T

Vážený pán premiér,
rok 2007 bol vyhlásený za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých. Stalo sa tak rozhodnutím č. 771/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady. Slovenská republika sa do tohto programu zapojila uznesením vlády SR č. 476 z 24.5.2006. Zmyslom ERRP bolo hľadať príčiny nerovnosti, ktorými trpia niektoré skupiny ľudí, podniknúť kroky, ktoré povedú k ich postupnej eliminácii a vniesť do spoločnosti pozitívne posolstvo o rozmanitosti.


Jednou z menšín, na ktorú sa ERRP zameriaval, bola aj menšina tvorená ľuďmi s homosexuálnou orientáciou. Iniciatíva Inakosť získala grant z prostriedkov EÚ a vlády SR na projekt pod názvom SME TU - dni inakosti. Išlo o celoročný projekt, v rámci ktorého bola na Slovensku otvorená celospoločenská diskusia o postavení a potrebách homosexuálnej menšiny. Projekt zahŕňal odborný seminár, umelecké výstavy, edukačnú výstavu na voľných priestranstvách v troch mestách, divadelné predstavenia, tlačové besedy, rozhlasové relácie vo verejnoprávnom rozhlase a rad ďalších aktivít. Na viacerých akciách sa osobne zúčastnil aj podpredseda vlády SR pán Dušan Čaplovič a europoslankyňa za stranu SMER-SD pani Monika Flašíková - Beňová. Výsledkom tohto celoročného projektu je zistenie, že:
  1. nastal posun vo vnímaní homosexuálov verejnosťou a väčšina slovenskej verejnosti nevníma homosexuálov negatívne - za celý rok sa vyskytol len 1 prípad negatívnej reakcie, ostatné reakcie boli pozitívne alebo neutrálne,
  2. homosexuálna menšina pociťuje ako základný nedostatok nemožnosť uzavrieť štátom uznané životné partnerstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktoré by nielen umožňovalo právnu istotu v majetkovoprávnych vzťahoch dvojice, ale by zároveň aj bolo potvrdením dôstojnosti a vážnosti takéhoto vzťahu.
Strana SMER-SD sa usiluje o aktívne členstvo v Strane európskych socialistov, ktorí aktívne bojujú za práva gejov a lesieb a presadzujú prijímanie zákonov o registrovaných (životných) partnerstvách v jednotlivých štátoch EÚ (napr. Česká republika, Španielsko). To bolo dôvodom pre ktorý Iniciatíva Inakosť v rámci svojich medzinárodných kontaktov vyzvala európskych socialistov, aby pokračovali v dialógu so stranou SMER-SD.
Preto nás prekvapilo Vaše vyhlásenie minulý týždeň, že Vás téma registrovaných partnerstiev „vôbec nezaujíma“ a že „Tu je stále nejaký záujem vtláčať spoločnosti témy, ktoré dohromady nikto nechce a potom na nich robiť konfrontácie. Toto je téma, ktorá podľa mňa nikoho nezaujíma a mňa už vôbec nie.“
Vaše vyhlásenie je nielen popretím reálnosti Vášho záujmu o prijatie za plnoprávneho člena Strany európskych socialistov, ale zároveň aj negovaním výsledkov Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých, ktorý sa uskutočnil  ako program a za peniaze vlády, ktorú vediete.
Vážený pán premiér, homosexuáli na Slovensku nemajú záujem byť predmetom politickej konfrontácie. Tú vyvolávajú politici, ktorí sa snažia priživiť na tejto téme, nie verejnosť a nie my. Jednoznačne to potvrdili výsledky nášho projektu, ktorý prebehol počas ERRP 2007.
Ste predsedom vlády a predsedom najsilnejšej politickej strany, ktorá má v názve sociálnu demokraciu. Máte nielen reálnu možnosť, ale vo vzťahu k ideám sociálnej demokracie aj zodpovednosť zabezpečiť prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Ide o zákon, ktorý upravuje práva menšiny, preto nikdy nebude tlak verejnosti na jeho prijatie taký, ako keď ide o iné zákony, ktoré sa týkajú každého. Po prijatí zákona, ktorý nikomu neubližuje, ale naopak veľmi prospeje časti daňových poplatníkov tohto štátu, prestanú aj konfrontačné kampane rovnako, ako sa to stalo po prijatí takýchto zákonov aj v iných krajinách.
Oceňujeme dobrú spoluprácu s pánom podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom, ktorý, podľa jeho osobných vyhlásení, nemá problém začať vykonávať reálne kroky vedúce perspektívne k prijatiu uvedeného zákona. Dúfame, že v roku 2008 tak bude môcť začať robiť aj oficiálne, ako podpredseda vlády SR.

V Bratislave 18. decembra 2007.
- Július Kolenič, predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť -
20.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet