ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008

Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008

Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008

Poslanci schválili rozpočet EÚ na rok 2008, pričom Parlamentu sa v rokovaniach s Radou podarilo dosiahnuť dohodu a viacero významných úspechov. Ide predovšetkým o otázku financovania programu Galileo a Európskeho technologického inštitútu, ako aj o navýšenie financií pre oblasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Parlament tiež presadil, aby boli zachované programy, ktoré sú súčasťou Lisabonskej stratégie.


Súhrnný rozpočet Európskej únie na rok 2008 má predstavovať 120,3 miliárd eur v položkách platieb, čo je takmer 0,96 % celkového hrubého národného dôchodku EÚ a 129,1 miliárd eur v záväzkoch. Oproti rozpočtu EÚ na rok 2007 ide o 5,7 % zvýšenie. Rozpočet na rok 2008 bude oficiálne podpísaný 18. decembra 2007 o 15:00 hod v rokovacej sále EP v Bruseli.

Galileo financovaný len z rozpočtu Únie,  EIT zachránený
Európskemu parlamentu sa podarilo presadiť, aby bol program Galileo (európsky program satelitnej navigácie, nezávislý na americkom, ruskom, či čínskom systéme) plne financovaný z rozpočtu Európskej únie.
Čiastka, ktorá je potrebná do roku 2013 (chýba 2,4 miliardy eur), bude uvoľnená predovšetkým z nevyužitých prostriedkov na poľnohospodárske výdavky na rok 2007 (1,6 miliardy eur). Ďalšie prostriedky sa získajú prerozdelením prostriedkov určených na niektoré programy nepodliehajúce postupu spolurozhodovania, prehodnotením priorít pri určitých čiastkach vyčlenených na výskum a použitím nevyužitých rezerv z okruhu "konkurencieschopnosť a rast".
Súčasťou tohto finančného balíčka je aj financovanie Európskeho technologického inštitútu (EIT) vo výške 300 miliónov eur, taktiež plne z prostriedkov EÚ.
Parlament tiež zabojoval za revíziu viacročného finančného rozpočtu EÚ, čím pomohol zachovať viacročné programy Lisabonskej agendy ako "Celoživotné vzdelávanie", "Erazmus Munus" či "Transeurópske siete".

Prelom v otázke SZBP a financovania Kosova
Celková výška prostriedkov vyčlenených z rozpočtu EÚ na rok 2008 na oblasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bude predstavovať 285 miliónov eur. To predstavuje oproti rozpočtu na rok 2007 navýšenie o 125 miliónov. Rozpočet na rok 2008 teda umožní lepšie uskutočňovať spoločné aktivity mimo územia Únie.
Z uvedenej celkovej čiastky bude 70 miliónov eur využitých prostredníctvom tzv. nástroja pružnosti, ktorý je určený na financovanie "nepredvídateľných a výnimočných výdavkov". Toto výnimočné financovanie pôjde v roku 2008 na činnosti EÚ v Kosove.

Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
V súvislosti s urgentnou potrebou venovať sa otázkam imigrácie schválil Parlament zvýšenie prostriedkov pre Agentúru FRONTEX (pre kontrolu vonkajších hraníc Únie) na celkovú sumu 70 miliónov eur.

Rozprava (11. 12. 2007):
V rámci rozpravy o rozpočte EÚ na rok 2008 vystúpili dvaja slovenskí europoslanci.
Poslanec Sergej KOZLÍK (NA, SK) uviedol, že mnohé spoločné politiky financované za účasti rozpočtu Európskej únie nie sú dobré a nepodporujú podľa jeho slov "proefektívny vývoj produkčných štruktúr Európskej únie, ani zvyšovanie ich konkurencieschopnosti".
Typický z tohto pohľadu je podľa neho najmä sektor poľnohospodárstva, do ktorého plynie takmer 40 % prostriedkov Európskej únie. "Z pohľadu ostatného vývoja sa spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie ukazuje ako veľmi nepružná a rigidná. Je historicky deformovaná kompromismi založenými na postupných ústupkoch, najmä voči veľkým členským krajinám", zdôraznil.
Doterajšie reformy podľa poslanca Kozlíka len konzervovali "neefektívnu redistribúciu zdrojov", pričom EÚ je "svedkom toho, že 80 % európskych zdrojov čerpá 20 % podnikov koncentrovaných v starých členských krajinách". To podľa Sergeja Kozlíka vytvára nerovnaké a diskriminačné podmienky pre nové členské krajiny. Je podľa neho tiež "proti základným trhovým princípom, aby sa národné finančné balíky tvorili na tzv. historickom princípe", ako sa o tom uvažuje pri reforme trhu s vínom.
Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie musí podľa tohto europoslanca zabezpečiť rovnaké pôsobenie nástrojov, ako aj možnosť rovnakej participácie na spoločnom rozpočte Európskej únie a na rozpočtoch členských krajín. "Hovorí sa, že rozpočty sú zrkadlom zamýšľaných hospodárskych politík. Európsky rozpočet v oblasti agrárnej politiky je žiaľ - hoci, nie vlastnou vinou - krivým zrkadlom", uviedol v závere svojho príspevku.
Poslanec Vladimír MAŇKA (PES, SK)  naopak vyzdvihol významné úspechy Európskeho parlamentu v rozpočtových rokovaniach a zdôraznil, že pri pohľade na globálnu úroveň rozpočtu bol nájdený kompromis. Vo svojom príspevku sa zameral na rozpočet Európskeho parlamentu a ostatných európskych inštitúcií.
V oblasti informovania občanov o práci a prínosoch Európskeho parlamentu bude mať Parlament vďaka rozpočtu na rok 2008 podľa jeho slov lepšie komunikačné možnosti a nástroje, pričom zdôraznil, že pre zvýšenie informovanosti je nevyhnutné väčšie zapojenie Európskej komisie a európskych domov v jednotlivých členských štátoch. Ocenil tiež zvýšenie flexibility pre pozývanie návštevníckych skupín do EP, opatrenia na podporu jazykových služieb, dohodu pri niektorých environmentálnych otázkach a progres v oblasti prijímania zdravotne a telesne postihnutých občanov do EP.
Pri rozpočte iných inštitúcií je podľa neho potrebné posudzovať každú inštitúciu individuálne. "Ako dobrý príklad tvorby rozpočtu uvediem Dvor audítorov. Tento subjekt dosiahol v niektorých rozpočtových riadkoch úspory tým, že zostavoval svoj rozpočet na báze reálnych nákladov a nie pomocou indexov na báze inflácie", uviedol vo svojom príspevku.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
21.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet